500 نکات طلایی آزمون طراحی

ساخت آپارتمان

ساخت آپارتمان


500 نکات طلایی آزمون طراحی

 اشراف و همجواري

نقشه ساخت خانه 80 متری

-رعایت فاصله از حریم همسایه تا محل بازشو براي ساختمان هاي 2 طبقه روي پیلوت 2 متر و براي ساختمان هاي 3 طبقه روي پیلوت و بیشتر 3 متر و درصورت عدم نصب بازشو ، فاصله 1 متر با پلاك مجاور الزامی است.

-در صورت عدم وجود نورگیر ، رعایت فاصله براي درز انقطاع بین دو ساختمان مجاور.

-جانمایی ساختمان در قسمت شمالی قطعه و حد اکثر در % 65 طول قطعه

-براي کوچه هاي 6 و 8 و 10 متري ، فاصله حداقل 2 متر از بر گذر

-حداکثر کنسول و پیش آمدگی براي کوچه هاي 12 متر به بالا 0/8 و 16 متر به بالا 1 متر

-ارتفاع کف معبر تا زیر بالکن براي ساختمان هاي بدون پیلوت 4.5 متر و براي ساختمان هاي با پیلوت 5.5 متر

پخی : میزان پخی در گذرگاه هاي اصلی برابر 0.1 مجموع 2 عرض گذرگاه متقاطع است. میزان پخی در پلاك هاي مجاور گذرگاه هاي با عرض 10 متر و کمتر به گذرگاه هاي اصلی بیش از 10 متر ، 2 متر است. محل تقاطع خیابان فرعی به اصلی ، میزان پخی 0.2 عرض خیابان فرعی است.

********************************************************************************  پارکینگ

-طول ماشین     5  =  4.8 + ضخامت دیوار

-فضای عرضی لازم برای یک ماشین=  2.5 متر )فضای مفید یا فضای بین ستون ها(  وهر پارک اضافه  2 متر

-فضای عرضی لازم برای یک ماشین معلول = 3.5 متر  و هر پارک اضافه  3 متر

-فضای عرضی لازم برای یک ماشین که دو طرف آن دیوار باشد = 3 متر

فضای عرضی لازم برای دو ماشین = 4.5 متر  ) آکس به آکس = 4.7 متر )

فضای عرضی لازم برای سه ماشین = 6.5 متر  ) آکس به آکس = 6.7 متر ولی توصیه می شود 7 متر گرفته شود  )

-فضای لازم برای مسیرعبورماشین = 3 متر

-فاصله ماشین پارک شده تا اولین مانع= 5 متر

-فضای پارک ماشین ها نباید مزاحمتی برای سرویس پله ،آسانسور و درب انبارها ایجاد کند.

-در پارکینگ ، جلوی آسانسور درب نمی خواهیم.

-عرض درب پارکینگ رامپ دار=     3.5 متر

-عرض درب پارکینگ بدون رامپ=     3 متر

-درب پارکینگ باید لولایی باشد.

– درب پارکینگ باید به داخل ساختمان باز شود یا به صورت کرکره‌ای (Roll Up) باشد همچنین فاصله درب لولایی تا اولین ماشین 20/1 متر باشد.

– در تمامی ساختمان ها، قرار دادن حداکثر دو درب پارکینگ منوط به تایید کارشناس ترافیک مجاز می‌باشد. (حداکثر عرض هر درب سه 3 متر می‌باشد(

-پيش بيني درب ورودي پاركينگ از داخل پخ تقاطع دو گذر ممنوع است.

-سرگیری درب پارکینگ به هیچ وجه مجاز نیست.اگرمجبور به سرگیری شدیم بهتر است به انباری دهیم اگر امکان نداشت به تاسیسات.

– فاصله ي دو ستون در محل گردش حداقل 5 متر

– برای هر واحد مسکونی تا 200 متر مربع یک واحد پارکینگ و بیش از آن دو واحد پارکینگ تأمین گردد.

– اگر بر ساختمان در کنار معبر بیش از 15 متر باشد جهت تأمین پارکینگ بیشتر، طراحی 2 ورودي از معبر بلا مانع است.

-پيلوت قسمتي از ساختمان هم سطح معبر كه به صورت فضايي شامل ستون ها و بدون ديوارهاي جداكننده بوده و حداقل ارتفاع زير سقف آن از سطح معبر  2.4 متر باشد ( به شرط اینکه زیرزمین نباشد، حداكثر 2.6 متر )

-از هر خیابان فقط یک راه ورودی پارکنیگ مجاز خواهد بود، مگر اینکه طول بر زمین 20 متر و بیشتر باشد که در این صورت می توان از دو درب ورودی پارکینگ استفاده نمود.

-در صورتی که پارکینگها در امتداد طول یکدگیر باشند رعایت حد فاصل حداقل 75 سانتی متر فاصله مابین آنها الزامی است.

– نحوه شماره گذاری پارکینگ ها:برای منضمات قطعات تفکیکی مانند انباری‌ها و پارکینگ‌ها شماره یک از نقطه شمال غرب شروع و در جهت عقربه های ساعت به ترتیب از بالاترین طبقه به پایین‌ترین طبقه به صورت مجزا صورت می پذیرد.

– در صورت چیدمان خطی جای پارک ها، ابعاد به 6×2 تغییر می‌کند که در این صورت تأمین فضای عبور به عرض حداقل 3 متر در راهروی عبوری الزامی است. در شرایط تفکیک آپارتمان این وضعیت پارک دوبل نامیده شده و حداقل فاصله مجاز بین هر دو پارکینگ متوالی حداقل 75 سانتیمتر لحاظ می‌گردد.

– تمامی جای پارک ها باید زیر توده ساختمان قرار گیرد و هرگونه توقف در زیر نورگیر مجاز نیست.

– درب پارکینگ باید به داخل ساختمان باز شود یا به صورت کرکره‌ای (Roll Up) باشد همچنین فاصله درب لولایی تا اولین ماشین 20/1 متر باشد.

– در تمامی ساختمان ها، قرار دادن حداکثر دو درب پارکینگ منوط به تایید کارشناس ترافیک مجاز می‌باشد. (حداکثر عرض هر درب 3 متر می‌باشد)

– در صورتی که ملک در مجاورت بیشتر از یک معبر اصلی قرار داشته باشد، الزام است دسترسی سواره از معبر کم اهمیت تر (فرعی) تأمین شود.
– در شرایطی که عرض معبر کمتر از 4 متر است،امکان تایید دسترسی سواره (تایید پارکینگ) وجود ندارد.

توقف هاي خطي اتومبيل

هزینه ی ساخت خانه

********************************************************************************

 دسترسی

– در صورتی که ملک در مجاورت بیشتر از یک معبر اصلی قرار داشته باشد، الزام است دسترسی سواره از معبر کم اهمیت تر (فرعی) تأمین شود.

-طبقه همكف قسمتي از ساختمان كه ارتفاع روي كف آن از سطح معبر حداكثر  0.8 متر باشد.

– حداقل کد ارتفاعی کف ساختمانهاي بدون پیلوت و زیرزمین 40 سانتیمتر درنظر گرفته شود.

دسترسی معلول به همکف:  از جک معلول به ابعاد 1.40*1.40 متر استفاده شود.( که قطرهاش رسم شده و در کنار جک بنویسید که رمپ برای معلولین با شیب مناسب مثلا 2%)

در ابتدا و انتهای جک ، فضای ایست به اندازه 1.4*1.4 جهت گردش ویلچر معلولین در نظر گرفته شود.

پله ورودی:

اگر با حیاط در ارتباط است باید در حیاط طراحی شود.

اگر با معبر در ارتباط است باید در داخل بنا طراحی شود که در این صورت ایجاد سر گیری می کند و بهتر است از فضای زیرزمین قسمت پله را کسر کنیم.

– درب ورود به حیاط رو به داخل حیاط و با عرض  1.60 متر (0.8 * 0.8)

– حداقل عرض درب ورودي 2.20 متر و حداقل ارتفاع ورودي 1.80 متر

-در پلاک های جنوبی ایجاد مسیر به فضای حیاط ضروری است و باید یک مسیر آدم رو به عرض 0.6 متر تعبیه نمود وپله ها باید در حیاط تامین شوند.

-واحدی که در همکف قرار می گیرد بهتر است دو درب داشته باشد.

-اگر دو در به سمت فضای تقسیم باز شوند اگر هم جهت باشند فاصله بین آنها حداقل باید 2 متر و اگر غیر هم جهت باشند حداقل فاصله آنها باید  2.4 باشد.

-در ورود به هر واحد 1.20 متر ، رو به داخل واحد

-حداقل عرض راهرو 1.20 متر

********************************************************************************

 آسانسور

ابعاد چاه آسانسور=  1.6 * 1.9

ابعاد کابین آسانسور= 1.1 * 1.4

– ارتفاع  کابین حداکثر 2:20  متر

-درب کابین=حداقل 0.8 متر ولی توصیه می شود 0.9 متر

-ارتفاع سقف موتورخانه آسانسور از کف بالای پشت بام تا زیر سقف موتورخانه حداقل باید 290سانتیمتر باشد.

-حداقل فضاي انتظار در جلو آسانسور در هر طبقه  = 1.5 * 1.5 (عمق راهرو مقابل آسانسور برابر یا بزرگتر از عمق کابین در نظر گرفته شود.)

-از آسانسور نباید تیر عبور کند.

-پله و آسانسور باید در طول هم طراحی شوند یعنی به صورتی که در مقطع طولی هر دوی آنها دیده شوند.

– عدم دیوار مشترك با اتاق خواب.

– حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان بدون آسانسور 9  متر

– جانمایی آسانسور ، خارج از چشم پله وحتی الامکان مجاور دستگاه پله.

برای آسانسورهای الکتریکی باید موتورخانه بالای پشت بام باشد و برای آسانسورهای هیدرولیکی در زیر زمین.(مساحت خالص موتورخانه = 8 مترمربع)     

********************************************************************************

 راه پله

– عرض پاگرد برابر عرض پله {حداقل عرض مفید پله و پاگرد 1.20 متر ( بدون در نظر گرفتن تیرهاي دوش گیر)}

– براي پاگرد هایی که داري بیش از یک واحد مسکونی هستند ، عرض پاگرد  1.40 متر

– ارتفاع پله ( بهترین 0.17 متر ، حداقل 0.16 متر، حداکثر 0.18)

مطالعه کنید.
چک لیست شبکه جمع آوری فاضلاب

– کف پله ( بهترین 0.3 متر، حداقل 0.28 متر، حداکثر 0.32 متر)

– حداقل چشم پله 0.2 متر

-چشم پله توصیه نمی شود (چشم پله به دلیل ایجاد حالت دودکش برابر مبحث سوم مقررات ملی ممنوع است)

– حداقل دست انداز راه پله 0/8 متر

– حداکثر تعداد پله در یک بازو 12 پله

اگر تعداد پله ها رند نشد باید به سمت بیشتر رند کنیم.

اگر بخواهیم تعداد پله ها را تغییر دهیم از پله های آغازین کم یا زیاد می کنیم.

– فضاي راه پله می بایست در پیلوت محصور و داراي درب ورودي باشد و جانمایی درب راه پله براي ساختمان هاي 2 طبقه روي پیلوت الزامی است. Fire Box

-درب دستگاه پله  درهمکف ، رو به بیرون و عرض  1.10 متر و در بقیه طبقات روبه داخل باز شود.

– دربی که به بیرون باز می شود پشتش دیوار می خواهیم.

-دستگاه پله در مقابل آتش محافظت شود ، محیط دستگاه پله از آسانسور جدا شده و بوسیله در دودبند خودبسته شو محافظت شود و در کنار آن ذکر شود “درب دودبند خودبسته شو محافظ در مقابل حریق به مدت حداقل 20 دقیقه ” همچنین دیوارهای دستگاه پله در همه طبقات هاشور زده و ذکر شود ” دیوار مقاوم در مقابل حریق به مدت حداقل  2 ساعت “

-سرگیری پله 2.05 متر می باشد.

– ابعاد داخلی 14 عدد پله دو بازو=  4.8 * 2.4      (ولی توصیه می شود پله ها تا به تا ترسیم شوند.      5.40 * 2.4 )

(پله های ابتدا و انتهای هر پاگرد ، یک پله عقب تر رسم شود)

– در هر پاگرد کد ارتفاعی نوشته شود.

– تعداد پله ها:   (مسکونی 18عدد = 3.06)                 (پیلوت و هم کف به شرط نداشتن فضای مسکونی 16عدد = 2.72)

(تجاری)کفش فروشی و… (24عدد =4.08)               (اداری)بانک، فروش بلیط و… که فضایی جهت نمایش ندارند( 18عدد)

-راه پله هاي فرار (تخليه مستقيم به خیابان) براي ساختمانهاي تا4  طبقه :

تعداد راه پله درساختمان > هر 4واحد يك پلکان

حداکثر فاصله تا اولين خروجي> 3 متر

عرض درهاي خروج> 0.8 متر

عرض پاگرد ها  0.9 متر

*فاصله عبوري بين در ورودي هر واحد مسكوني تا پلكان خروج ، از 10 متر بيشتر نباشد.

********************************************************************************

 رمپ                                                                                                                                                                                           

-حداقل عرض مفيد رمپ در حالت مستقيم 3 مترو در حالت منحني 3.5 متر است.

حداقل مطلق عرض مفید رمپ یک طرفه مستقیم مسکونی: کمتر از 5 خودرو 5/2 متر-5 تا 25 خودرو 5/2 متر بیشتر از 25 خودرو 5/5 متر می‌باشد.

-در چرخش شيب راهه پاركينگ ها شعاع منحني بر داخلي رمپ حداقل 3 متر مي باشد .

-ملاك محاسبه طول رمپ منحني ، يك متر از بر داخلي رمپ به سمت محور آن مي باشد.

– حداكثر ميزان شيب ايستگاه قبل از رمپ پاركينگ پنج درصد ( 5%) مي باشد.

-طول رامپ = 15 / (30 + 240 ) کد همکف

-حداکثر شیب رمپ سواره  15 %  است  و بهتر است یک متر اول و آخر آن  10 %  باشد )درصد شیب و طول آن نوشته شود(.

)طول رامپ را محاسبه کرده و یک متر به اول و آخر آن اضافه می کنیم برای محاسبه دقیقتر می توان  20  سانت از طول رامپ را حذف کرد(.

رمپ معلولین : براي سطوح شيبدار تا 3 متر طول، حداكثر شيب 8 درصد با عرض حداقل 120 سانتيمتر و

در شيبهاي قوسي 1.40 متر در سطوح شيبدار بيش از 3 متر طول (تا حد مجاز 9 متر) به ازاي هر متر افزايش طول، 5 سانتيمتر به عرض مفيد آن اضافه و 0.5 درصد از شيب آن كاسته شود و

در طول بعد از 5 متر بايد ايستگاه استراحت داشته باشد.

– حداقل ابعاد پاگرد سطح شيبدار بايد 1.5 * 1.5 باشد.

-اگر شروع رمپ از حاشیه ملک و پیاده رو باشد، در ابتدای رمپ وجود یک فضای ایست هم عرض رمپ و به طول حداقل 3 متر (محور وسط) ضروری است.

در طراحی رمپ، نیازی به در نظر گرفتن فضای ایست ابتدای رمپ ( 2.5 متر) نیست و محل شروع رمپ در ابتدای ورود خودرو به ساختمان است. )فضای ایست مربوط به ضوابط تفضیلی اصفهان است و از ضوابط مقررات ملی ساختمان نمی باشد(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

– بخشی از انتهای رمپ با شیب 10 درصد ، به دلیل کم بودن شیب رمپ،میتواند به عنوان قسمتی از مسیر گردش خودرو در نظر گرفته شود تا کل فضای آن تامین شود .

– هنگامی که رامپ دور می زند فضای دور رامپ )ایستگاه( باید  5×5 طراحی شود و آن بخش بعنوان جزئی از طول رامپ محاسبه نمی شود.

-جلوی مسیر رمپ 5 متر فضای خالی می خواهیم) برای مشخص کردن مکان دستگاه پله،دایره ای به شعاع 5 متر و به مرکز گوشه بیرونی رمپ می زنیم(.

-جهت رامپ برخلاف پله از بالابه پایین است!

-یک دیوار 10 سانتی کنار رمپ جهت جلوگیری از سقوط.

-محاسبه سرگیری رمپ     =     15 / (  30+180 ) –  کد زیرزمین

– رامپ پارکینگ در فضای باز ساختمان جزء زیربنا محسوب نخواهد شد.

-هیچ‌گونه گردش رمپ در فضای باز مجاز نمی‌باشد. حداکثر طول مجاز رمپ در فضای باز، برابر 10% طول رمپ می‌باشد.

-اگر طول رمپ 18 متر و بیشتر باشد، باید در اواسط رمپ یک قسمت افقی به طول حداقل 4 متر در نظر گرفته شود. (بدون دسترسی پیاده به قسمت افقی)

-حداقل شعاع داخلی گردش رمپ از محور وسط در رمپ یک طرفه 4 متر و در رمپ های دوطرفه 5 متر رعایت شود.

-ارتفاع آزاد در تمام قسمت‌های سرپوشیده رمپ (از جمله محل ورود به ساختمان) بین 2 متر (مسکونی کم تراکم) تا 40/2 متر (تجاری و اداری) رعایت شود.

-در صورت وجود گردش در رمپ، حداقل عرض رمپ یک طرفه 5/3 متر و در رمپ های دوطرفه 5/6 متر می‌باشد.

ارتفاع 1.20 با شیب 8% یعنی 1.20 تقسیم بر 8 سانتیمتر یا همون 8/0 متر ……میشه 15 متر طول رمپ*

********************************************************************************

 ستون گذاری

-ستون ها را فقط فلزی بگیر(0.2 * 0.2) و تو پرشان کن.

-حداکثر فاصله آکس تا آکس ستون های فلزی= 7 متر

-تیر نباید از نورگیر عبور کند ولی می تواند کنسول شود.

-توصیه می شود شبکه ستون ها شطرنجی بدون خط اریب باشد.

-دو طرف رامپ باید ستون داشته باشیم.

-ستون گذاری در پله: در پاگرد دوم ممکن است سرگیری ایجاد شود بنابراین ستون ها را به دیوار این پاگرد بچسبانی مطمئن تر است.

-حتما دور باکس پله و آسانسور باید ستون باشه اما نه حتما 4طرفش. میتونه تو 3 کنج ستون کار بشه.

 ********************************************************************************

 سقف و ارتفاع طبقه

– حداقل ارتفاع مفید فضاي مسکونی 2.70 متر

– حداکثر ارتفاع مفید پیلوت 2.40 متر

– ارتفاع مفید خرپشته 2.20 متر

– حداکثر ارتفاع زیرزمین 2.20 متر

کد زیرزمین دارای پارکینگ  =  ( 30+240) – کدهمکف

– حداقل ارتفاع ورودي پارکینگ 1.80 متر

– حداکثر ارتفاع زیرزمین جهت استفاده از نور طبیعی 1.20 متر از سطح زمین و

ارتفاع نورگیر 0.9 متر از سطح زمین

********************************************************************************

 نورگیري

-اولویت بندي فضاهایی که الزام به تأمین نور میباشند : 1- پذیرایی    2- اتاق خواب    3- نشیمن     4- اتاق غذاخوري    5- آشپزخانه

– از لحاظ نورگیري اولویت به ترتیب با نور جنوب، سپس نور شمال، و بعد نور شرق و نهایتاً نور غرب میباشد.

-برای گذاشتن نور گیر به  60% + 2  و سطح اشغال و… توجه نکن!

-فقط به این نکته توجه کن که هیچیک از فضاهای اصلی نباید بدون نور باشند و حداکثر عمق نور برابر با  4 متر است.مثلا در کارهای دو سر نورگیر در صورتی که فاصله بین دو پنجره 16 متر یا کمتر باشد، گذاشتن نورگیر شدیدا نمره منفی دارد!

-در طراحی دو واحد در صورتی که هر واحد طولی کمتر از 8 متر داشته باشد گذاشتن نورگیر سبب مردود شدن کار می باشد)مثل شهریور 91)

-اگر از سه طرف نورگیری داشته باشیم گذاشتن نورگیر مساویست با مردود شدن)مثل اسفند 91 )

-تیر نباید از نورگیر عبور کند ولی می تواند به دیواره های نورگیر کنسول شود.

-نورگیر باید از هم کف تا بالا یکسره برود.

مطالعه کنید.
بلندترین ساختمانها در جهان

-در مواردي كه نورگيرها در كنار ملك طراحي شده و در مجاورت درز انقطاع قرار مي گيرند

عرض ملاك عمل آنها جهت تعيين حداقل هاي 2  و 3 متر از مجاورت ديوار همسايه در نظر گرفته مي شود.(درزانقطاع جزء فضای نورگیر محسوب می شود)

-در صورت پیش بینی حیاط خلوت در پلاک های شمالی، حداقل عرض 3 متر لازم خواهد بود و برای زمین های کمتر از 200 متر مربع حداقل عرض 2 متر می باشد.

-در نقشه کشی نورگیر با ضربدر مشخص می شود و باید بنویسیم مواد غیرریزنده دارد.

-دیوار دو خطه دور نورگیر داریم.

-حداقل ابعاد نورگیری:

مساحت قطعه کمتر

از 200 مترمربع

مساحت قطعه بزرگتر

از 200 مترمربع

فضاهای

فرعی)آشپزخانه(

1 واحد2*23*2
2 واحد4*24*2
فضاهای اصلی

 

1 واحد2*24*3
2 واحد6*26*3

– حداقل مساحت حیاط خلوت و حیاطهاي داخلی براي نورگیري فضاهاي اصلی ساختمان 8 متر مربع است و حداقل عرض آن باید 2 متر باشد. در ضمن

مساحت نورگیر نباید از % 6 مساحت زمین کمتر باشد.

-در مواردي كه اتاق هاي اصلي از دو واحد مسكوني مستقل، از يك حياط خلوت نور مي گيرند، فاصله پنجره آن ها از هم،نبايد كمتر از 6 متر باشد.

– در مواردي كه آشپزخانه و اتاق از دو واحد مسكوني مستقل و يا آشپزخانه آن ها از يك حياط خلوت نور مي گيرند،فاصله پنجره هاي مقابل آن ها از هم نبايستي كمتر از 4 متر باشد.

-حداقل عرض پنجره هاي براي فضاهاي نورگیر باید 120 سانتی متر باشد.

-کلیه ضخامت دیوارهاي اطراف پاسیو باید 20 سانتی متر میباشد.

– در پاسیوهایی که در کنار بر زمین قرار گرفته باشند، دیوار بر خارجی پاسیو ترسیم نمیشود و اندازه هاي پاسیو از بر خارجی محاسبه میشود.

براي پنجره هاي که در این پاسیو قرار دارند، OKB آنها را 180 سانتی متر در نظر میگیریم و جنس شیشه نیز از جنس مشجر خواهد بود، که در هنگام ترسیم نیز به این نکات اشاره میکنیم.

-احداث تراس در یک ضلع نورگیر در صورت احداث دیوار جدا کننده،بلامانع است.

-احداث تراس مربوط به دو واحد مجزا در دو ضلع متعامد به هم مجاز نخواهد بود.

-در صورتي كه طبقات زيرين ساختمان(زيرزمين يا همكف) به پاركينگ اختصاص داده شود، فضاهاي باز داخلي ( حياط خلوت،نورگيرو پاسيوكه براي تامين نور و تهويه سطح ساخته شده پيش بيني شده اند)، نبايد تا فضاي پاركينگ ادامه يابند، ولي قرارگيري نورگير سقفي فاقد بازشو در حد فاصل پاركينگ و حياط محصور، به شرط استفاده از مصالح غيرريزنده در برابر ضربه و حرارت، بلامانع است.

-طبق مبحث 4 مقررات ملی ساختمان ، در صورت عدم نورگیری راه پله ها با پنجره های دیواری، تامین نور طبیعی از سقف محفظه پلکان نیز مجاز است .

-در ساختمانهایی که حیاط خلوت وجود دارد اگر مساحت زمین زیر 200 مترمربع باشد، عرض حیاط خلوت، حداقل 2 متر و در زمینهاي با مساحت 200 مترمربع و بیشتر، حداقل عرض 3 متر حیاط خلوت میباشد.

********************************************************************************

 لابی

-لابی فضایی است جهت تجمع اعضای مجتمع که مي تواند داراي مشاعات سرايداري، آبدارخانه و سرويس بهداشتي باشد.و بهتر است نزدیک به حیاط باشد و به آن دید داشته باشد.

– طراحی و در نظر گرفتن فضاي لابی براي مجموعه هاي بیش از 8 واحد مسکونی.

-حداقل عرض آن باید 1.2 متر باشد.

-اگر فضای اداری یا تجاری نیز در هم کف داریم باید یک فضای تقسیم طراحی شود که از آن هم به لابی و دستگاه پله و هم به قسمت دیگر راه داشته باشد.

-اگر دو در به سمت فضای تقسیم باز شوند اگر هم جهت باشند فاصله بین آنها حداقل باید 2 متر و اگر غیرهم جهت باشند حداقل فاصله آنها باید  2.8 متر باشد.

********************************************************************************

 انباري و تأسیسات

– تأسیسات موتورخانه در مجاورت دستگاه پله و چاله آسانسور نباشد.

-ابعاد فضای تاسیسات باید  3 * 4 متر باشد.

-در مجاورت آن باید یک داکت به ابعاد حداقل 0.5*0.5 متر داشته باشیم که دقیقا در زیر داکت های طبقات قرار داشته باشد.

-دیوارهای دور تاسیسات 20 سانتی و هاشور خورده باشند.بنویسیم( مقاوم در برابر حریق(

-عرض درب آن می تواند 120 باشد و باید رو به بیرون باز شود.

-براي دسترسي و استفاده از انباري،باید بین اتومبیل پارک شده و درب انباری حداقل 6/0 متر فاصله باشد.

– براي هر واحد مسکونی حداقل 2 متر مربع و حداکثر 5 متر مربع انباري در پیلوت ضروري است.

-ابعاد انباری حداقل 0.9*0.9 میباشد.

-درب انباریها و موتورخانه با رعایت عدم تداخل با یکدیگر و قابل استفاده بودن و عدم تداخل با فضای پارک خودرو ، رو به بیرون باز شوند.

-اگر در طرح سرگیری ایجاد شد بهتر است به فضای انبار اختصاص یابد.

********************************************************************************

 سرایداری

– طراحی و در نظر گرفتن فضاي سرایداري براي مجموعه هاي بیش از 24 واحد مسکونی

-حداکثر فضای سرایداری 40 متر مربع است.

-سرایداری باید یک درب ورودی مجزا داشته باشد.

********************************************************************************

 آشپزخانه

آشپزخانه واحد مسکونی باید حداقل 5/5 مترمربع مساحت داشته باشد. حداقل سطح زیربنا بدون مانع در آن 2.75  مترمربع باشد.

فاصله بین دو ردیف کابینت به عنوان فضاي کار در آشپزخانه حداقل 1.20  متر در نظر گرفته شود.

-محیط مثلث کار در آشپزخانه باید 4.8  تا 6 مترباشد.

-عرض اپن آشپزخانه برابر 0.6 متر می باشد.

-گاز نباید در زیر پنجره قرار گیرد و بهتر است سینک ظرفشویی در زیر پنجره قرار گیرد.

-گاز و یخچال نباید در کنار هم قرار گیرند.

– در صورت جانمایی آشپزخانه در کنار آسانسور و پلکان ، از اجراي تیغه جدا کننده پرهیز شود و توسط حداقل یک داکت یا دیوار 0.22 متر آجري و یا دیوار  0.1 متري بتن مسلح اجرا گردد.

********************************************************************************

 اتاق خواب   

– یک نفره حداقل 2.40 متر بدون احتساب کمد ( مساحت 7.43 متر مربع)

– دو نفره حداقل 2.85 متر بدون احتساب کمد ( مساحت 11.5 متر مربع)

– درب اتاق خواب می تواند 0.9 یا 1.05 باشد.

– عرض کمد رختخواب 0.8 متر

– عرض کمد لباس 0.6 متر

عدم دیوار مشترك با اتاق هاي خواب واحدهاي مسکونی

-اگر در مجاورت اتاق خواب آسانسور قرار گرفت باید کمد را در مجاورت آسانسور قرار داد.

-در واحدهای دو خوابه یکی از اتاق ها باید دارای تخت دو نفره باشد.

ابعاد تخت یک نفره   2 * 1.9 متر

ابعاد تخت دو نفره     2 * 1.6 متر

-ضلع چسبیده به دیوار در تخت دو نفره باید دارای پا تختی  0.4 * 0.4 باشد.

-تخت نباید در زیر پنجره قرار گیرد.توصیه می شود تخت به گونه ای قرار گیرد که با باز شدن درب اتاق خواب دید نداشته باشد.

********************************************************************************

 نشیمن  

آشپزخانه باید پنجره داشته باشد ونشیمن می تواند از نور آشپزخانه تغذیه کند.

عمق نور برابر 8 متر می باشد)از پنجره آشپزخانه تا دیوار نشیمن حداکثر باید 8 متر باشد.(

در نشیمن های دارای پلان L شکل فضای گود ایجاد شده حداکثر باید 2 متر باشد.

********************************************************************************

 سرویس بهداشتی

– تفکیک حمام و توالت در واحدهاي بیش از یک خواب

– در واحد هاي بیش از یک خواب ، درب حمام به راهرو باز شود و به فضاهاي عمومی دید نداشته باشد.

ابعاد توالت ( از عرض باز شو) 1.20 × 1.80   بر حسب مبلمان……… ولی حداقل ابعاد آن 1.2 × 1.10

ابعاد حمام  ( از عرض باز شو)  1.20 ×1.60   بر حسب مبلمان…….. ولی حداقل ابعاد آن 1.2 × 1.10

– حداقل عرض درب سویس هاي بهداشتی  0.75 متر

-اگر فضای توالت فرنگی و حمام مشترک باشد باید مساحت دوبرابر شود)عرض یا طول 2 برابر شوند.(

-توالت ایرانی ضروری است ولی توالت فرنگی اختیاری است.

-در واحدهای یک خوابه حمام می تواند در داخل یا خارج اتاق قرارگیرد ولی در در واحدهای با دو خواب و بیشتر بهتر است یک حمام در خواب والدین و یک حمام در فضای مشترک قرار گیرد.

 ********************************************************************************

 بالکن و تراس 

-احداث پیش آمدگي و بالكن در گذرهاي كمتر از 12 متر مقدور نمي باشد.

-احداث پيش آمدگي در خيابان هاي 12 متر تا 20 متر به عمق 80 سانتي متر و براي خيابان 20 متر به بالا به عرض  1.20 متر مجاز ميباشد.

-ارتفاع پيش آمدگي نسبت به كف پياده رو، نبايد از 3.5 متر کمتر باشد.

-پيش آمدگي روي پخ دوگذر، به ميزان حداكثر 1.5 متر عمود بر پخ و به شرط رعايت 3/5  متر ارتفاع از كف پياده رو بلامانع است.

-پيش آمدگي ساختمان در همكف و طبقات، در خارج از 60 % طول، مجاز و در داخل زاويه 45 درجه، حداكثر به ميزان  2متر بلامانع است.

-در صورتي كه پيش آمدگي سه طرف بسته باشد، دوسوم مساحت آن جزء زيربنا محاسبه میگردد.

-ابعاد تراس باید به عرض 0.9 متر در طول دلخواه باشد.

-درب تراس رو به بیرون باز شود.

-ابعاد درب تراس   2.10 ×  0.75

-درکنار نور گیر می توان تراس تعبیه کرد ولی در داخل آن هرگز (در صورت احداث بالكن داخل پاسيو، حداقل فاصله لازم ، بعد از بالكن تا پنجره و يا بالكن مقابل، ملاك عمل است)

-حداکثر کنسول = 1.2 متر

-درنظر گرفتن حداقل یک بالکن براي کلیه واحدهاي مسکونی الزامی است.

ایجاد بالکن درشمال بصورتی که مشرف به قطعات دیگر باشد، مجاز نمی باشد.

* چنانچه عمق بالكن بيش از 3 متر باشد، كل مساحت بالكن جزو زيربنا محسوب مي گردد.

********************************************************************************

 داکت

– جانمایی داکت در سرویس بهداشتی و آشپزخانه براي ساختمان هاي 2 طبقه روي پیلوت و بالاتر الزامی است.

حداقل ابعاد داکت مشترك  0.6m × 0.8m

-داکت کنار تاسیسات باید در هم کف هم موجود باشد.(داکت کنار تاسیسات باید در همه طبقات موجود باشد)

-داکت سرویس بهداشتی به عرض حداقل  0.5 متر

********************************************************************************

 دیوار 

-دیوار بین واحدها با ضخامت 0.2 متر

-دیوار هاي خارجی با ضخامت حداقل 0.2  متر

-دیوار هاي خارجی با ضخامت حداقل  0.1  متر

********************************************************************************

 پنجره

-حداقل جان پناه  پنجره (okb )  1.10 متر

-ارتفاع پنجره هاي شمالی از کف تمام شده نباید کمتر از 1.7 متر باشد.

-ابعاد پنجره ها مبحث 4 ص  85

-در بناهايي كه پنجره هاي آنها از طريق نورگير يا حياط خلوت، مشرف به حياط همسايگان مي باشند، استفاده از پنجره بازشو تا ارتفاع 1.70 متر مجاز نبوده و مالكين ملزم به استفاده از شيشه هاي مشجر تا ارتفاع 107 سانتي متري مي باشند و استفاده از شيشه هاي معمولي و يا پنجره بازشو فقط ارتفاع 70 1سانتي متر به بالا  مجاز مي باشد.

********************************************************************************

 جان پناه

-ارتفاع جانپناه دور بام باید 1.10 متر و ارتفاع جانپناه دور خرپشته باید 0.5 متر باشد.

-ارتفاع خر پشته از کف تا پشت بام)از کف+ ضخامت سقف آن( باید 3.5 متر باشد.

-شیب ساختمان باید به سمت داکت باشد یعنی آبروی پشت بام را باید نهایتا تا فاصله ی 50 سانتی داکت قرار داد.

-عرض سنگ جان پناه حدود 30 سانت است که در پلان بام دیده میشود.

-ارتفاع جان پناه يا نرده نبايد از 80 سانتيمتر كمتر باشد.

 ********************************************************************************

 پخ 

-نصب درب ماشین رو درکلیه پخها ممنوع است.

-اگر دو خیابان عمود بر هم داشتیم طول پخ از هر ضلع= 14/  ) گذر1 +گذر2 )

-در طبقه زیر زمین هم پخ اجرا می شود.

-در سایر طبقات به شرطی اجازه پیش روی داریم که در صورت سوال ذکر شده باشد.

-در طبقه همکف به شرطی اجازه پیشروی داریم که کد ارتفاعی 3.5  متر از معبر بالاتر باشد.

-گوشه معبر > پنجره بلی ولی درب هرگز

-گوشه حیاط > نه پنجره و نه درب

-در صورت گذاشتن تراس، باید دیوار پخ به صورت کامل اجرا شود.

-اگر پخی در پلان موجود بود در نما هم دیده شود.

-حداکثر پیشروی در پخ 1.2 متر می باشد.

-حداكثر پيشآمدگي مجاز در قسمت پخ ساختمانهايي كه در تقاطع معابر قرار گرفتهاند، به ميزان 1.5 متر عمود بر پخ ميباشد.

********************************************************************************

 درز انقطاع 

-در جاهایی که زمین مورد نظر با پلاك مجاور از لحاظ ساختمانی همسایه باشد باید درز انقطاع را جانمایی کرد.

درز انقطاع از تقسیم مقدار H  به 200 بدست می آید. که در این رابطه H  فاصله کف بام (جان پناه و خرپشته را در نظر نمیگیریم)

تا کف پایین ترین طبقه است… عدد حاصله را باید گرد کنیم و فقط تا دو رقم اعشار قابل قبول است

-حداقل میزان درز انقطاع 5 سانتیمتر خواهد بود.

-دیوارهاي حیاط نیازي به درز انقطاع ندارد.

-درز انقطاع در نما به صورت خط چین دیده می شود.

********************************************************************************

 اندازه گذاری و کد ارتفاعی

-اندازه گذاری سمت شمال نقشه و سمت چپ… هرکدام که تعدادشان کمتر بود حروف (A,B,…) ولی معمولا بالا حروف و سمت چپ اعداد.

-سه خط اندازه می گذاریم از بالا به پایین عبارتند از کل ، درز انقطاع+ریز فضاها ، آکس ستونها

-کد ارتفاعی، در لابی ، در همه پاگردها و در هر واحد نوشته شود.

– اندازه گذاری داخلی جدا و منفصل نباشد. در نظر گرفتن 3 خط اندازه گذاری داخلی سراسری عمودی و افقی که بیشترین اطلاعات نقشه را بیان کند کافی است.

********************************************************************************

 دسترسی معلول

-ابعاد سرویس بهداشتی حداقل  1.7*1.5  (سرویس بهداشتی از نوع فرنگی)( عرض سرویس بهداشتی حداقل 0.8)

-درب سرویس بهداشتی و حمام رو به بیرون

-عرض راهرو 1.4 متر

********************************************************************************

 توصیه هاي معماري

– رعایت حداقل مساحت واحدهاي مسکونی 75 متر مریع می باشد.

– در صورت احداث واحد تجاري در پیلوت واحد مسکونی: حداقل دهانه 3.5 متر و حداقل طول 7 متر و حداکثر ارتفاع 4.5 متر میباشد.

– در نظر گرفتن پیش فضاهاي مناسب و عقب نشینی براي جلوي ورودي واحدها و عدم تداخل فضاي ورود به هر واحد با فضاي ورود به آسانسور و دسترسی پله و سایر عملکردها

– تفکیک مسیر حرکت پیاده و سواره در طراحی فضاي باز و پیلوت ساختمان ها

– کشیدگی ساختمان در محور شرقی- غربی

-استفاده از زیر زمین براي سکونت و همچنین براي فعالیتهایی که بیش از یک ساعت گذراندن وقت انسان را مستلزم است، مجاز نمیباشد.

-نمای اصلی به نمایی گفته می شود که از معبر دید داشته باشد.

ايوان: سطح سرپوشيده در طبقه همكف كه بين ساختمان و فضاي آزاد (حياط) قرار گيرد.

بالكن: سطح سرپوشيده در طبقات فوقاني كه حداقل يك طرف آن باز باشد.

تراس يا مهتابي: سطح ساختمان غيرمسقف به غير از بام ساختمان.

زيرزمين: قسمتي از ساختمان كه ارتفاع روي سقف آن از سطح معبر حداكثر 80 سانتي متر باشد.

-زيرزمين طبقه اي از ساختمان است كه بيشتر از نيمي از ارتفاع آن پايين تر از تراز كف گذر، و ارتفاع بالاي سقف آن (كف طبقه همكف)  حداکثر 1.20 متر از کف گذر يا گذر اصلي بالاتر نباشد.

سالن اجتماعات: سالن چند منظوره براي اجتماع ساكنين مجموعه آپارتماني (حداكثر 7 مترمربع به ازاء هر واحد ) با فضاي سرويس بهداشتي و آشپزخانه.

-در رسم برش ، در نظر گرفتن دریچه بازدید موتورخانه آسانسور به اتاقک آن در نظر گرفته شود.

جهت قرار گرفتن فضای داخلی پلان مسکونی :

  • فضاهای جنوبی ( خواب ـ غذاخوری ـ تراس ـ پذیرایی )
  • فضاهای شرقی ( حمام ـ سالن ورزشی )
  • فضاهای غربی ( پاسیو ـ کتاب خانه ـ هال ـ اتاق بازی )
  • فضاهای شمال غربی ( راه پله ـ انباری )
  • فضاهای شمال شرقی ( آشپزخانه ـ توالت ـ گاراژ ـ ورودی )
  • فضاهای جنوب شرقی ( خواب ـ اتاق بیمار )
  • فضاهای جنوب غربی ( راه پله ـ انباری ـ راهرو ) 
 OKB cm
اتاق خواب70 تا 80
آشپزخانه80 تا 120
توالت و حمام180 تا 200
عرض گذر مجاور

ساختمان

حداكثر ارتفاع مجاز ساختمان از سطح معبر تا روي

جان پناه بام ساختمان

ساخت خانه 80 متری
زير 6 متر10.5 متر (دو طبقه روي پيلوت)
6 متر تا زير 8 متر14 متر (سه طبقه روي پيلوت)
8 متر تا زير 10 متر17 متر (چهار طبقه روي پيلوت)
10 متر تا زير 14 متر20 متر (پنج طبقه روي پيلوت)
*در تعيين ارتفاع قطعات مالكيت مجاور با بيش از يك گذر، درصورت داشتن دسترسي، ملاك تعيين ارتفاع، گذر با عرض بيشترمي باشد.

مطالعه کنید.
مجوز خروج كالا از انبار

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما