چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست عملیات ساختمانی


چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست نما سازی با آجر

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره 55

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:   طراحی ویلا مدرن در ایران                    بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیفشرح فعالیت        کاربرد نداردکنترل اولیه           کنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1تهیه شاپ درایینگ (باتوجه به محل بازشوها)
2کنترل کیفیت آجر و ابعاد آن*2-2-3-1
3امتداد و راستای دیوار*11-2-2-1
4زنجاب کردن آجرها
5ریسمان کشی و شمشه کشی دو سر دیوار*11-2-2-1
6کنترل کیفیت ملات مصرفی*11-2-2-1
7کنترل زوایا و رواداری ها*11-2-2-1
8کنترل ضخامت و ابعاد بندهای افقی و عمودی*11-2-2-1
9ضخامت و نوع دیوار چینی*11-2-2-1
10آب پاشی دیوار پس از آجرکاری بمدت لازم
11کنترل نوع بندکشی ازنظرتوپریاتوخالی بودن*11-2-2-3
12کنترل دمای محیط ( بالایºc 5 ) در حین اجرا*5-7-9-2
13کیفیت هره چینی باتوجه به نقشه های اجرایی*11-2-2-3
14شستشو و تمیزکاری قبل از برچیدن داربست
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی: طراحی برج باغ مسکونی

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

مطالعه کنید.
قرارداد فروش

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما