چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست عملیات ساختمانی


چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست نصب چهارچوب فلزی

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره 55

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:  شرکت ساختمانی اویم شاهانه                                                           بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیفشرح فعالیت        کاربرد نداردکنترل اولیه           کنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1کنترل پروفیل چارچوب با نقشه و مشخصات و نمونه
2کنترل کیفیت و جنس (لولاها، جاقفلی و دستگیره)*7-4-3
3کنترل تطابق طول و عرض چارچوب با نقشه های اجرایی*7-4-3
4کنترل اجرای کامل ضدزنگ سطوح فلزی 
4کنترل محل صحیح نصب چارچوب ها و سمت بازشوها*7-4-1
5کنترل صاف بودن و عدم تابیدگی و ناگونیائی  درها و پنجره ها*7-4-3
6کنترل درزبندی بین قاب و پنجره با نوارهای مناسب*7-4-3
7کنترل گیرداری دروپنجره به وسیله شاخک ،پیچ،جوش و……….*7-4-1

15-3-6

8کنترل محل و تعداد شاخک ها*7-4-1

15-3-6

9استفاده از پیچ های گالوانیزه و ضد رطوبت*7-4-3
10کنترل سنگ زدگی و  تسطیح جوشکاریها*7-4-3
11کنترل محکم بودن و بدون ترک بودن اتصال*7-4-3
12کنترل طول ، شیب و محل مناسب نصب آبچکانها*7-4-3
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: طراحی نمای بیرونی مهد کودک

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

پیوست چک لیست عملیات ساختمانی

ساخت و نصب چهارچوب فلزی

 

 7-4-4-1 نصب چارچوب ها

چارچوب های مورد استفاده باید طبق مشخصات قید شده در نقشه ها و سایر مدارک ساخته شوند. نصب چارچوب­ها باید با دقت و در محل صحیح مطابق نقشه ها صورت پذیرد. در موقع نصب باید دقت شود که  چارچوب­ها کاملاً در دیوار مهار شود. اعضای عمودی چارچوب ها درها، باید بسته به ارتفاع آن دارای 4 تا 6 شاخک باشند. محل شاخکها، طول، تعداد و فواصل آنها باید طبق نقشه باشند.

در موقع ساختن پروفیل چارچوب ها و اتصال قطعات افقی و عمودی آن، باید برشها با زاویه 45درجه انجام شود یا به عبارتی باید گوشه های چارچوب ها به صورت فارسی بریده و متصل گردند. در چارچوب های آلومینیومی ، باید اعضای عمودی در تمامی طول به وسیله مصالح نمد مانند، برای متوقف نمودن در مجهز گردند. تمامی درزهای بین قسمتهای آلومینیومی و مصالح بنایی باید به منظور جلوگیری از نفوذ آب کاملاً درزگیری شوند.

7-4-3 ویژگیهای در و پنجره فلزی و ملاحظات مربوط در هنگام نصب

–          یالهای در و پنجره باید بر یکدیگر عمود باشند، مگرآنکه در نقشه ها به شکل دیگری پیش بینی شود.

–          درها و پنجره ها باید کاملاً مستوی و بدون تاب باشند.

–          در یا پنجره ای که در آن شیشه نصب می شود، باید دارای شیشه خور باشد تا به وسیله آن ، شیشه از هر طرف به خوبی مهار شود.

–          در و پنجره کشویی باید طوری تعبیه شود که لنگه در یا پنجره را از خارج ساختمان نتوان از محل خود بیرون آورد.

–          عمق شیشه خور، باید حداقل 5/2 برابر ضخامت شیشه و حداکثر 25 میلیمتر باشد.

–          گیرداری در و پنجره به وسیله شاخ، پیچ، جوش و غیره تامین شود، در یا پنجره باید وسایل گیرداری کافی داشته باشد تا در محل خود در دیوار یا ستون به نحو اطمینان بخشی استقرار یابد. موقعیت نقاط گیرداری غالباً در محل لولا و دستگیره و نیز در محل برخورد وادار به قاب پنجره است.

–          اتصال باید کامل، محکم و بدون ترک باشد، برآمدگی جوش در نمای پنجره باید صاف شود.

–          یراقهای در و پنجره باید متناسب با ابعاد پنجره بوده و در مقابل زنگ زدگی مقاوم باشند. یراقی که احتیاج به روغنکاری داشته باشد باید محل ورود روغن در آن تعبیه شده باشد تا احتیاج به بازکردن اجزای یراق نباشد.

–          یراقهای ریل پنجره کشویی باید چنان باشند که قرقره ها در حین حرکت از ریل خارج نشوند، در این پنجره ها باید از قرقره های بلبرینگی روکشدار استفاده شود تا ضمن حرکت ایجاد صدا ننماید.

–          درزهای بین قاب و لنگه پنجره، باید به وسیله نوارهای لاستیکی، نخی و یا کرکی با نظر دستگاه نظارت به نحوی هوابندی شود

–          که از عبور هوا جلوگیری به عمل آید، استفاده از نوارهای پلاستیکی به علت ناپایداری در برابر حرارت، مجاز نیست.

–          پیچهایی که برای در و پنجره به کار می رود، باید گالوانیزه بوده و در برابر رطوبت هوا زنگ نزند.

–          میله داخل لولا باید فولادی باشد.

–          زاویه گردش لولا و در و پنجره هایی لولایی قائم یا افقی، باید طوری باشد که پنجره حداقل 90 درجه گردش نماید.

–          محل قرار گرفتن لولا باید متناسب با ارتفاع در و پنجره باشد. در پنجره های به ارتفاع 400 تا 1000 میلیمتر، فاصله لولاها تا زیر و بالای لنگه 100 میلیمتر است. در پنجره های به ارتفاع 1000 تا 1400 میلیمتر، فاصله لولاها تا زیر و بالای لنگه برابر با 180 میلیمتر و در پنجره های بلند به ارتفاع 2000 تا 2200 میلیمتر ، فاصله لولا از بالای پنجره 230 و از پایین آن 300 میلیمتر خواهد بود.

–          برای پنجره هایی که به داخل باز می شوند، باید در لنگه بازشو آبچکان تعبیه شود.

–          پروفیلهای در و پنجره آلومینیومی باید آبکاری شده باشند، همچنین پروفیلهای در و پنجره آهنی قبل از نصب، باید با رنگ ضد زنگ پوشیده شده باشند. مشخصات پروفیلهای آلومینیومی و آهنی ، باید با مندرجات فصل مصالح مطابقت نماید.

15-3-6 کار گذاشتن چارچوب درها و پنجره ها

به منظور جلوگیری از نفوذ رطوبت از کف ، نعل درگاه و دیوارهای اطراف به چارچوب ، باید پشت چارچوب را با استفاده از مواد مخصوص و یا نواری از مصالح ضد رطوبت نظیر ورقه های قیر اندود یا لایه های نازک پلاستیک ( مطابق با استاندارد 743-BS )، عایقکاری نمود.

لبه های داخلی آستانه و اعضای قائم چارچوب، به ویژه در تراز پایین ، باید به کمک زوارهای چوبی موقت از صدمات احتمالی ناشی از عدم دقت در عبور فرقون یا حمل و نقل مصالح ودیگر تجهیزات ، مصون نگاه داشته شود. در مواردی که چارچوب همزمان با پیشرفت کار دیوار کار گذاشته می شود، برای نگهداری آن در وضعیت قائم ، باید از یک یا دو وادار چوبی که به کلاه ( عضو افقی بالایی) چارچوب متصل می گردد، استفاده نمود.

در این حالت با پیشرفت کار بلوک چینی یا آجر چینی ، باید شاخکهایی به اعضای قائم چارچوب ، متصل و با کار بنایی درگیر شوند. اولین شاخکها ( یک عدد در هر طرف) ، باید در تراز پایین یعنی پس از اولین ردیف بلوک چینی و دومین یا سومین ردیف آجر چینی قرارداده شوند.

با پیشرفت کار،به ویژه در مواردی که وارد آمدن ضربه به وادار نگدارنده چارچوب محتمل باشد، باید شاقولی بودن چارچوب دائماً کنترل شود.

تعبیه حداقل دو شاخک دیگر در هر طرف، یکی در وسط و دیگری نزدیک بالای چارچوب، ضروریست.

برای چارچوبهایی که در تمام ارتفاع طبقه ( از کف تا سقف) ادامه دارند، نصب چهار شاخک در هر طرف توصیه می شود. به منظور حفظ زاویه قائمه بین کلاه و اعضای قائم چارچوب، معمولاً از دو قید چوبی به مقطع 50×18 میلیمتر استفاده می­شود. اگر چارچوب فاقد آستانه باشد، به منظورحفظ فاصله اعضای قائم، از قیدی به ابعاد یاد شده در پایین چارچوب استفاده می­شود. این قطعات کمکی را نباید قبل از گیرش و سخت شدن کارهای بنایی اطراف چارچوب جابه جا کرد.

برای واداشتن چارچوبهای داخلی قبل از احداث دیوارهای جدا کننده، باید ابتدا موقعیت دیوار و در روی کف با استفاده از نقشه های معماری دقیقاً مشخص شود. سپس چارچوب در موقعیت تعیین شده قرار گیرد. برای جلوگیری از حرکت چارچوب روی کف، باید از مهاریهایی که به نقاط ثابتی روی دیوارهای اطراف تکیه دارند، استفاده شود.

 

 

مطالعه کنید.
قرارداد نصب و راه اندازی کانال هوا

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما