چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست عملیات ساختمانی


چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست نصب سقف کاذب دامپا

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره 55

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

نما ساختمان

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:  طراحی دکوراسیون داخلی اداری                                                           واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیفشرح فعالیت        کاربرد نداردکنترل اولیه           کنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1حصول اطمینان از تکمیل کارهای تاسیساتی
2تطابق جنس و کیفیت مصالح با مشخصات فنی
3کنترل صفحات دامپا از نظر رنگ با نمونه
4کنترل هوابندی کامل داکتها نسبت به فضای زیر سقف کاذب
5کنترل هندسی فاصله و نحوه اتصال پروفیلهای زیرسازی دامپا
6کنترل تثبیت شدن تاسیسات مکانیکی و برقی درصورت لزوم
7کنترل ارتفاع ، تراز و تثبیت زیرسازی سقف کاذب دامپا
8کنترل نحوه اتصال و جهت شیار درزها و لبه های پخ خور صفحات دامپا به زیرسازی
9کنترل محل چراغ و هواکش سقفی با نقشه ها
10تمیزکاری و حمل مصالح مازاد
 

 

توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی: معماری مدرن متاخر

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

مطالعه کنید.
چک لیست اجرای کارهای فلزی سبک

چک لیست ساختمان

چک لیست نصب سقف کاذب دامپا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما