چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست عملیات ساختمانی


چک لیست موزاییک فرش

چک لیست عملیات ساختمانی

موزاییک فرش (ساده و رنگی)

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره 55

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:           طراحی راه پله                                                  بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 
 تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیفشرح فعالیت        کاربرد نداردکنترل اولیه           کنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1کنترل پاک بودن کف از مواد زاید

(عاری ازهرگونه گچ وخاک و آهک و بقایای نباتی)

*17-3-1-2
2کنترل رقوم کف و هموار و تراز بودن سطح و رعایت شیب در صورت وجود*17-3-1-2
3کنترل کامل بودن کارهای تاسیساتی و الکتریکی*17-3-1-2
4محافظت از لوله های آب و گاز و تاسیسات و برق*17-3-1-2
5تست و کنترل عایق کاری در صورت وجود*17-3-1-2
6تطابق نوع موزاییک با مشخصات مصوب*17-3-1-2
7مرطوب بودن سطح زیرین*17-3-1-2
8قراردادن موزاییک ها درآب(به مدت 15 دقیقه قبل از نصب)*17-3-1-2
9لب پر نبودن موزاییک ها

(طول لب پریدگی نباید بیش از mm 4 باشد)

*17-3-1-2
10کنترل اجرای دقیق موزاییک*17-3-1-2
11برش مناسب موزاییک*17-3-1-2
12اجرای سیمان دوغاب برحسب رنگ موزاییک ازسیمان پرتلند یا رنگی و تمیزکاری*17-3-1-2
13کنترل شیب در صورت وجود*17-3-1-2
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

چک لیست عملیات ساختمانی

موزاییک فرش (ساده و رنگی)

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره 55

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیفشرح فعالیت        کاربرد نداردکنترل اولیه           کنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
14کنترل درزها*17-3-1-2
15اجرای درزانبساط وپرکردن آن باپرکننده مرغوب طبق مشخصات*17-3-1-2
16پاک کردن سطح موزاییک دوغاب ریزی شده*17-3-1-2
17کنترل محدوده فرش شده با توجه به نقشه ها*17-3-1-2
18پرداخت سطح موزاییک طبق مشخصات در صورت نیاز*17-3-1-2
19پیش بینی لازم جهت حفاظت محدوده فرش شده
20تمیزکاری و حمل مواد زائد
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: طراحی پلان ساختمان

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

مطالعه کنید.
قرارداد پیمانکاری

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما