چک لیست تاسیسات مکانیکی

چک لیست تاسیسات مکانیکی


ساخت و طراحی ویلاچک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

چک لیست لوله کشی های آب سرد و گرم

(پلیمری پنج لایه)

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل:طـرح:                              بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:
منابع:

*دستورالعمل های کارخانه سازنده

** مقررات ملی ساختمانمبحث 16

پروژه:                                                        طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                      واحد / واحدها:

}}}}}}

 

 

تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیفشرح فعالیتکاربرد نداردکنترل اولیهکنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1کنترل کیفیت لوله و اتصالات گالوانیزه وشیرآلات با فشارکار سیستم 

 

2تهیه نقشه های اجرایی ((Shop Drawing* 

 

3کنترل مناسب بودن لوازم و ابزار اجرای کار 

 

4تمیزکاری محل نصب قبل از شروع عملیات اجرایی 

 

5آماده سازی محل نصب صفحه های دیواری 

 

6نصب صفحه های دیواری با پیچ و رول پلاک به دیوار 

 

7استفاده از صفحه دوبل جهت شیرهای مخلوط دوش و توالت 

 

8نصب زانو  دیواری در ارتفاع مناسب 

 

9عبور لوله روی دیوار از مسیرهایی که در معرض سوراخ شدن در زمان نصب کابینت ، آینه و غیره نباشد. 

 

10قابلیت دسترسی به شیرهای قطع و وصل جریان
11انجام فرآیند لوله کشی*
12استفاده ازبست مناسب و رعایت فواصل استاندارد بستها درلوله کشیهای روکار
13درپوش و تست لوله ها*
توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

لوله کشی هایآب سرد و گرم مصرفی

(پلیمری پنج لایه)

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل:طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:
منابع:

*دستورالعمل های کارخانه سازنده

** مقررات ملی ساختمان مبحث 16

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

}}}}}}

 

نما ساختمان

تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیفشرح فعالیت        کاربرد نداردکنترل اولیه         کنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
14عایقکاری لوله های رفت و برگشت آب گرم مصرفی با عایق پلی رول ( P E foam  )**16-4-8-4
15اجرای ماهیچه سیمانی روی لوله ها
16حفاظت از لوله ها در زمان اجرای عایق رطوبتی 

 

17شستشو و ضدعفونی شبکه آب بهداشتی قبل از نصب شیرآلات بهداشتی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی ویلا دوبلکس 

 

توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

16 484 عايق كارى

 

الف) لوله كشى توزيع آب گرم مصرفى، به منظور كاهش اتلاف انرژى، بايد برابر الزامات مقرر شده در اين قسمت عايق شوند.

 ب)درصورتى كه لوله كشى آب گرم مصرفى لوله برگشت داشته باشد،عايق كارى لوله ها بايد برابرجدول شماره(16-4-8-4)“ب” صورت گیرد. (Recirculation)

 

                                                                                 

 

                                                                                 جدول شماره (16-4-8-4)“ب”

                                                       حداقل ضخامت عايق لولهھاى آب گرم مصرفى )میلیمتر (

 

 

 

 

16-4-5-2  الزامات اجراى كار

الف)در جريان نصب لوله و ديگر اجزاى لوله كشى بايد داخل لوله ها و فتینگ ها از ذرات فلز، ماسه، خاك، مواد آببندى و غیره كاملاً پاك شود.

ب) در نقاط بالاى شبكه لوله كشى كه احتمال محبوس شدن هوا باشد بايد شیر تخلیه هوا نصب شود و در نقاط پائین شبكه لوله كشى بايد شیر تخلیه آب نصب شود.

١)براى تخلیه آب شبكه لوله كشى ساختمان بايد بعد از كنتور آب ساختمان و بلافاصله بعد از شیر قطع و وصل و شیر يك طرفه، شیر تخلیه آب نصب شود.

٢) در هر قسمت از شبكه لوله كشى كه تخلیه آب لوله ها از شیرهاى برداشت آب لوازم بهداشتى و ديگر مصرف كننده ها امكانپذير باشد، نصب شیر تخلیه آب لازم نیست.

پ)انتخاب مصالح و روشهاى اتصال لوله به لوله، لوله به فتینگ يا شیر، فتینگ به فتینگ يا شیر، بايد طبق الزامات مندرج در     ( ١٦٤4- ) انتخاب مصالح به عمل آيد.

١) درلوله كشى فولادى گالوانیزه خم كردن لوله مجاز نیست و بايد از زانوهاى فولادى گالوانیزه، يا چدن چكش خوار استفاده شود.

٢)در اتصال دنده اى مواد آب بند، بايد فقط روى دنده هاى خارجى( دنده نر) اضافه شود.

٣)تغییر سطح مقطع داخلى در اتصالات لوله كشى نبايد ناگهانى باشد و بايد با واسطه تبديل ها به تدريج صورت گیرد.

٤) در لوله كشى غیرفلزى نوع و محل بست ها و تأمین شرايط انبساط و انقباض لوله ها بايد طبق دستور كارخانه سازنده رعايت شود.

ت)لوله كشى بايد در مسیرهايى كه در(16-4-3-3 ) مسیر لوله ها مقرر شده، اجرا شود.

(1) سطوح داخلى شفت هاى قائم كه لوله در آن نصب می شود بايد نازك كارى صورت گرفته و كاملاً صاف باشد.

(2)لوله و ديگر اجزاى لوله كشى بايد با بست و به ترتیبى كه در اين مبحث مقرر شده است، در مسیرهاى تعیین شده ثابت شوند. (3)در لوله كشى توزيع آب گرم مصرفى بايد براى امكان انبساط و انقباض لوله ها پیش بینی هاى لازم صورت گیرد.

(4)در مسیرهايى كه لوله ها در معرض يخ زدن باشند، بايد با عايق گرمايى، يا روش هاى مورد تأيید ديگر، حفاظت شوند.

(5) عبور لوله از ديوار، تیغه، سقف و كف بايد از داخل غلافى كه قطر داخلى آن دست كم ٢٠ میلیمتر از قطر خارجى لوله بزرگترباشد، صورت گیرد. فاصله بین لوله و غلاف بايد با مواد مناسب پر شود.

(6)هیچ نوع اتصال، جز اتصال جوشى در لوله کشی های فلزی  و غیرفلزی نبایددر داخل اجزاى ساختمان، يا داخل غلاف لوله قرار گیرد.

 

 

(7)درعبورلوله از دیوار،کف وسقف باید مقررات آتش سوزی مربوط به این جدارها در مورد فضای دور لوله با مواد مقاوم در برابر آتش، با مقاومتى برابر آن چه براى جدار ساختمانى تعريف شده تا پر شود.

ث)اتصال لوله آب به مخازن ذخیره، شیرهای فشارشکن آب گرمكن، دستگاههای تصفیه آب و موارد مشابه ، باید از نوع اتصال بازشو (مانند مهره ماسوره)باشد تا امکان جداکردن آن وجود داشته باشد.

(1) فاصله مهره ماسوره با دستگاه نباید بیش از 30 سانتی متر باشد.

 

16٤9-2 آزمایش

الف)کلیات

١)آزمایش شبكه لوله كشى توزي  آب مصرفى ساختمان بايد برابر الزامات مندرج در اين قسمت از مقررات انجام شود.

٢)ممكن است آزمايش لوله كشى قسمت به قسمت و در جريان پیشرفت كار، يا به طور كامل پس ازنصب كلیه لوله ها و اجزاى ديگر لوله كشى، صورت گیرد.

3)پیش از انجام آزمایش و تأيید لوله كشى، هیچ يك از اجزاى لوله كشى نبايد با عايق يا اجزاى ساختمان پوشانده شود.درهنگام آزمايش همه اجزاى لوله كشى بايد آشكار و قابل بازرسى باشد.

٤)علاوه بر آزمایش قسمت به قسمت يا كامل لوله كشى، بايد پس از خاتمه كار و نیز پس از نصب لوازم بهداشتى، آزمايش فشار با آب، انجام گیرد.

ب) روش انجام آزمایش

١)پس از خاتمه لوله كشى و پیش ازنصب لوازم بهداشتى بايد دهانه هاى باز به طور موقت بسته شود و لوله كشى با آب به تدريج پر شود و كاملاً هواگیرى گردد. پیش از اقدام به آزمایش، بايد شبكه لوله كشى را به مدت حداقل دو روز پر از آب نگاه داشت.

٢) آزمايش فشار بايد با آب و به كمك تلمبه دستى مخصوص آزمايش فشار آب، مجهز به فشارسنج، با فشار حداقل ١٠ بارانجام شود.فشارسنج بايد در بالاترين قسمت لوله كشى مورد آزمايش نصب شود.

٣ )مدت آزمايش بايد حداقل يك ساعت باشد. در اين مدت اگر شكستگى يانشت آب مشاهده شود، بايد آزمايش فشار آب پس از رفع عیب تكرار شود.

٤) پس از نصب لوازم بهداشتى يكبار ديگر بايد آزمايش فشار آب انجام شود. شبكه لوله كشى آب، لوازم بهداشتى و كلیه اجزاى آن بايد از نظر مقدار جريان و فشار كار در وضعیت كار عادى قرار گیرد. همه شیرها بايد يك به يك باز و بسته شود و نسبت به آب بند بودن آنها اطمینان حاصل شود.اين مرحله از آزمایش بايد در فشار بهره بردارى و به مدت يك ساعت انجام شود.در صورت مشاهده نشت، پس از رفع عیب، اين آزمایش بايد تكرار شود.

 

 

مطالعه کنید.
چک لیست موتور خانه

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما