چک لیست تاسیسات مکانیکی

چک لیست تاسیسات مکانیکی


چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

لوله کشی فاضلاب

(پلی پروپیلن با اتصالات مکانیکی)

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل:طـرح:                              بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:
منابع:

*دستورالعمل های کارخانه سازنده

** مقررات ملی ساختمانمبحث 16

پروژه:                                                        طبقه / طبقات:

 

فــاز: هزینه ساخت سوله در سال 99                                                     واحد / واحدها:

 

ج

 

تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیفشرح فعالیتکاربرد نداردکنترل اولیهکنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1کیفیت مواداولیه بکاررفته درساخت لوله واتصالات وحلقه های آببندی 

 

2کنترل دقتهای ابعادی درساخت لوله و اتصالات 

 

3تهیه نقشه های اجرایی ((Shop Drawing براساس دستورالعمل های اجرایی 

 

4کنترل مناسب بودن لوازم و وسایل اجرای کار* 

 

5کنترل میزان پیشروی لوله داخل سوکت تا فاصله 1 سانتی متری ازانتهای سوکت 

 

6شیب بندی مناسب لوله های افقی 

 

7نصب صحیح سیفونها جهت اطمینان ازتشکیل لایه آببند 

 

8رعایت ارتفاع استاندارد لوله ها درمحل نصب دستشویی و ظرفشویی و غیره 

 

9ایجاد نقاط ثابت((Fixed Point درلوله های قائم ازطریق نصب بست مناسب درزیرسوکت 

 

10ایجاد نقاط ثابت درلوله های افقی ازطریق نصب بست  آویز قبل از سوکت
11رعایت فاصله بستها به میزان حداکثر 10برابر قطر اسمی لوله
12کنترل فواصل انتهای لوله های هواکش فاضلاب ازدهانه های هواکش**16-6-2-4
13کنترل اجرای افست در رایزرها درنقاط مشخص شده درنقشه های اجرایی
توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی: کتاب اصول طراحی کارخانه

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

لوله کشی فاضلاب

(پلی پروپیلن با اتصالات مکانیکی)

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل:طـرح:                              بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:
منابع:

*دستورالعمل های کارخانه سازنده

** مقررات ملی ساختمانمبحث 16

پروژه:                                                        طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                      واحد / واحدها:

 

ج

 

تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیفشرح فعالیتکاربرد نداردکنترل اولیهکنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
14درپوش و تست لوله ها**16-5-5-2
15عایقکاری سیفونهایی که در معرض یخ زدگی قرار دارند 

 

توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

پیوست چک  لوله کشی فاضلاب پلی پروپیلن و اتصالات

16 ٥5 آزمایش و نگهدارى

16 ٥٥2 نگهدارى

الف)صاحب ساختمان (يا نماينده رسمى او)مسئول است كه در مدت بهره بردارى از ساختمان همه الزامات اين قسمت ازمقررات به طور كامل رعايت شود.

ب ) از ريختن مواد زايدى كه ممكن است سبب گرفتگى لوله يا فتینگ شود، بايد پرهیز گردد.

١) در هر مورد پس از باز كردن دريچه بازديد و رفع گرفتگى بايد دريچه بازديد و دسترسى به طور كامل آب بند و گازبند شود و در صورت لزوم واشر لاستیكى اين دريچه تعویض گردد.

پ ) به هنگام استفاده از مواد پاك كننده شیمیايى بايد نسبت به اثرخورندگى اين مواد روى مصالح لوله ها و فتینگ ها اطمینان

حاصل شود.

ت ) اگر براى رفع گرفتگى لوله ها از فنر استفاده می شود بايد فنر يا هر وسیله ديگرى كه براى رفع گرفتگى به داخل لوله هارانده می شود، از نوعى باشد كه هنگام عبور از داخل لوله ها، فتینگ ها يا سیفون ها به سطح داخلى آن ها آسیب نرساند.

ث) سیفون هاى لوازم بهداشتى بايد بطور ادوارى بازديد و تمیز شود و مواد زايد (مواد پاك كننده، صابون، مو ،چربى و غیره) ازداخل سیفون خارج شود .در صورت باز كردن سیفون و تمیز كردن آن، هنگام نصب مجدد بايد درزهاى اتصال آن كاملاً آب بند و گازبند شود.

16-6-2-4انتهاى لوله هواکش(Vent Terminal)

الف)انتهاى بالاى لوله هواکش روى بام باید دست كم ٣٠ سانتیمتر از كف تمام شده بام، در نقطه خروج لوله هواکش، بالاترباشد. این

ارتفاع در نقاط سردسیر باید با توجه به حداكثر ارتفاع برف، افزایش یابد.

 1) اگر از بام براى سكونت، اقامت یا كار استفاده شود، باید انتهاى لوله هواکش دست كم 2/2 متر از كف تمام شده بام بالاتر رود.

٢)در نقاط سردسیر اندازه نامى لوله هواکش، در عبور از بام، نباید كمتر از ٨٠ میلیمتر( 3 اینچ ) باشد و در صورتى كه متوسط حداقل مطلق دماى هواى خارج در زمستان كمتر از ١٨ درجه سانتیگراد باشد، آن قسمت از لوله هواکش كه در معرض هواى سرد بیرون قرار دارد، باید با عایق گرمایى یا گرمكن برقى در برابر یخ زدن حفاظت شود.

3) تغییر اندازه قطر نامى لوله هواکش، در عبور از بام یا بالاتر از آن، مجاز نیست، هر تغییر اندازه باید دست كم در ٣٠سانتیمترى زیر بام انجام گیرد.

 ب)انتهاى لوله هواکش باید در محلى قرار گیرد كه گازهاى خروجى از دهانه آن به داخل فضاهاى ساختمان نفوذ پیدا نكند.

١)انتهاى لوله هواکش نباید مستقیماً زیر پیچ در، پنجره هاى بازشو یا دهانه هاى ورود هواى سیستم تعویض هواى ساختمان قرار گیرد.

٢)فاصله افقى انتهاى لوله هواکش از هر در، پنجره بازشو یا دهانه ورود براى سیستم تعویض هواى ساختمان باید دست كم ٣ متر باشد.مگر آن كه انتهاى لوله هواکش دست كم ٦٠ سانتیمتر بالاتر از آن نقاط قرار گیرد.

3)اگر انتهاى لوله هواکش به طور افقى از دیوار ساختمان خارج شود، باید دست كم ٣ متر تا محدوده زمین ملك فاصله افقى داشته باشد. دهانه این لوله باید از سطح زمین محوطه دست كم ٣متر بالاتر باشد.انتهاى این لوله نباید زیر بالكن یا سایه بان دیوار خارجى ساختمان قرار گیرد.

٤)دهانه انتهاى لوله هواکش روى بام باید به سمت بالا باشد.

ب )انتهاى لوله هواکش روى بام، یا دیوار خارجى ساختمان، باید با تورى مقاوم در برابر زنگ زدن و ورود حشرات حفاظت شود.

ت ) انتهاى لوله هواکش نباید درداخل شافت یا دودکش ساختمان رها شود. ازشافت ها یا دودکش هاى ساختمان نباید به عنوان هواکش شبكه لوله كشى فاضلاب بهداشتى ساختمان استفاده شود.

پیوست چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی) لوله کشی فاضلاب (لوله های پلی اتیلن واتصالات جوشی)

165٥1 آزمایش کتاب طراحی المان شهری

الف)كلیات

١) آزمایش لوله كشى فاضلاب بهداشتى ساختمان باید طبق الزامات مندرج در این قسمت از مقررات انجام شود.

٢) آزمایش لولهكشى را باید پیش از نصب لوازم بهداشتى ،و آزمایش هایى را باید پس از نصب لوازم بهداشتى انجام داد.

٣)پیش از انجام آزمایش و تأیید لوله كشى، هیچ یك از اجزاى لوله كشى نباید بارنگ یا اجزاى ساختمان پوشیده شود. به هنگام آزمایش، همه اجزاى لوله كشى فاضلاب بهداشتى ساختمان باید آشكار و قابل بازرسى باشد.

٤) پیش از نصب لوازم بهداشتى آزمایش ممكن است با آب یا هوا انجام شود.

ب) آزمایش با آب

١)آزمایش با آب ممكن است قسمت به قسمت یا، درصورتى كه مصالح لوله كشى واتصال ها در برابر فشار ارتفاع (استاتیك) ساختمان مقاوم باشند، به طور یكجا براى كلیه شبكه لوله كشى انجام شود.

٢)درحالتى كه كلیه شبكه لوله كشى به طور یكجا با آب آزمایش شود باید همه دهانه هاى باز شبكه لوله كشى، جز بالاترین دهانه باز آن، به طور موقت بسته شود وتمام لوله ها با آب پر شود. پس از مدت ١٥دقیقه باید همه قطعات واتصال ها مورد بازرسى قرارگیرد ونشت آب مشاهده نشود. درصورت مشاهده نشت آب باید قطعه معیوب یا اتصال ضعیف ترمیم یا تعویض شود و آزمایش با آب تكرار شود. در این حالت آزمایش شبكه لوله كشى فاضلاب وهوا كش ممكن است باهم انجام گیرد.

٣)درحالتى كه شبكه لوله كشى قسمت به قسمت آزمایش شود باید با استفاده از دریچه هاى بازدید ودسترسى، كه روى تقسیم شود وآزمایش با آب در هرمنطقه به طور(ZONE ) لوله قائم پیش بینى شده اند، ساختمان در ارتفاع به چند منطقه جداگانه صورت گیرد. درهرمنطقه، جز بالاترین ٣متر، فشارآزمایش با آب نباید از 3متر ستون آب كمتر باشد وهیچ یك از قطعات یا اتصال ها نباید در معرض فشارى كمتر از ٣ متر قرار گیرد. پس از ١٥ دقیقه باید همه قطعات و اتصال ها مورد بازرسى قرار گیرد و نشت آب مشاهده نشود. درصورت مشاهده نشت باید قطعه معیوب یا اتصال ضعیف ترمیم وتعویض شود وآزمایش با آب تكرار شود. دراین حالت آزمایش شبكه لوله كشى فاضلاب باید جدا از شبكه لوله كشى هواکش انجام گیرد.

پ)آزمایش با هوا

1) در آزمایش با هوا باید لوله كشى كاملاً از آب خالى باشد و دهانه هاى خروجى همه جا با كیسهاى مخصوص كه با هواى فشرده پر میشود یا وسایل دیگركه دهانه را كاملاً مسدود وهوابند میكند به طور موقت بسته شود.

٢)آزمایش با هوا باید با راندن هواى فشرده به داخل شبكه لوله كشى صورت بگیرد و با فشار سنج اندازه گیرى شود. فشار 34 کیلوپاسكال است. پس از آن كه فشارسنج فشار لازم را نشان داد، آزمایش باید به مدت دستكم ١٥ دقیقه ادامه آزمایش یابد و در این مدت فشار سنج هیچ كاهش فشارى رانشان ندهد. درصورت مشاهده كاهش فشار در مدت آزمایش، باید همه قطعات و اتصالهاى لوله كشى با آب صابون بازرسى شود. درصورت مشاهده قطعات معیوب یا اتصال ضعیف، این قطعات تعویض واتصال ترمیم شود و آزمایش با هوا تكرار شود.

16٥5 آزمایش و نگهدارى

٣)درآزمایش با هوا، شبكه لوله كشى فاضلاب و شبكه لوله كشى هواکش فاضلاب ممكن است باهم انجام گیرد.

ت ) آزمایش نهایى

١)آزمایش نهایى باید پس از نصب همه لوازم بهداشتى و كامل شدن سیستم لوله كشى فاضلاب و شبكه لوله كشى هواکش انجام شود. آزمایش نهایى با دود یا هوا انجام میشود.

2)در این آزمایش باید انتهاى لوله اصلى كه فاضلاب را از ساختمان به خارج، یا به نقطه ورودى به دستگاه تصفیه فاضلاب در داخل ساختمان یا (ملك) هدایت میكند، و نیز انتهاى لوله هاى هواکش مسدود شود و دود (با استفاده از ماشین هاى ایجاد دود) یا هوا، با فشار وارد شبكه لوله كشى فاضلاب و شبكه لوله كشى هواکش شود. در این آزمایش باید همه سیفونهاى فاضلاب با آب پر شود. اندازه گیرى با فشار سنج صورت میگیرد. فشار آزمایش ٢٥ میلیمتر آب ومدّت آن ١٥ دقیقه است.

٣)درمدت آزمایش نباید فشار سنج هیچ كاهش فشارى نشان دهد.

٤) این آزمایش دست كم باید سه بار تكرار شود.

٥) درصورتى كه لوله ها یا فتینگ هاى شبكه لوله كشى ، یا قسمتى از آنها، از نوع پلاستیكى (پی وی سى یا پلی اتیلن) باشد، به كار بردن دود براى آزمایش نهایى مجاز نیست.

16-6-2-4انتهاى لوله هواکش (Vent Terminal)

الف) انتهاى بالاى لوله هواکش روى بام باید دست كم٣٠سانتیمتر از كف تمام شده بام، درنقطه خروج لوله هواکش، بالاتر باشد. این ارتفاع در نقاط سرد سیر باید با توجه به حداكثر ارتفاع برف، افزایش یابد.

1) اگر از بام براى سكونت، اقامت یا كار استفاده شود، باید انتهاى لوله هواکش دست كم 2/2متر از كف تمام شده بام بالاتر رود.

٢) درنقاط سرد سیر اندازه نامى لوله هواکش، در عبور از بام، نباید كمتر از ٨٠ میلیمتر (3 اینچ ) باشد و در صورتى كه متوسط حداقل مطلق دماى هواى خارج در زمستان كمتر از ١٨ درجه سانتیگراد باشد، آن قسمت از لوله هواکش كه در معرض هواى سرد بیرون قرار دارد، باید با عایق گرمایى یا گرمكن برقى در برابر یخزدن حفاظت شود.

٣) تغییر اندازه قطر نامى لوله هواکش، در عبور از بام یا بالاتر از آن، مجاز نیست، هر تغییر اندازه باید دست كم در٣٠سانتیمترى زیر بام انجام گیرد.

ب) انتهاى لوله هواکش باید در محلى قرار گیرد كه گازهاى خروجى از دهانه آن به داخل فضاهاى ساختمان نفوذ پید انكند.

١) انتهاى لوله هواکش نباید مستقیماً زیر پیچ در، پنجره هاى بازشو یا دهانه هاى ورود هواى سیستم تعویض هواى ساختمان قرار گیرد.

٢) فاصله افقى انتهاى لوله هواکش از هر در، پنجره بازشو یا دهانه ورود براى سیستم تعویض هواى ساختمان باید دست كم٣ متر باشد. مگر آنكه انتهاى لوله هواکش دست كم٦٠ سانتیمتر بالاتر از آن نقاط قرار گیرد.

3) اگر انتهاى لوله هواکش به طور افقى از دیوار ساختمان خارج شود، باید دست كم٣متر تا محدوده زمین ملك فاصله افقى داشته باشد. دهانه این لوله باید از سطح زمین محوطه دست كم ٣ متر بالاتر باشد. انتهاى این لوله نباید زیر بالكن یا سایه بان دیوار خارجى ساختمان قرار گیرد.

٤)دهانه انتهاى لوله هواکش روى بام باید به سمت بالا باشد.

ب) انتهاى لوله هواکش روى بام، یا دیوار خارجى ساختمان، باید با تورى مقاوم در برابر زنگ زدن و ورود حشرات حفاظت شود.

ت) انتهاى لوله هواکش نباید در داخل شافت یا دودکش ساختمان رها شود. از شافت ها یا دودکش هاى ساختمان نباید به عنوان هواکش شبكه لوله كشى فاضلاب بهداشتى ساختمان استفاده شود.

مطالعه کنید.
چک لیست شبکه گازرسانی با فشار PSI¼

چک لیست تاسیسات مکانیک

چک لیست لوله کشی فاضلاب پلی پروپیلن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما