چک لیست تاسیسات مکانیکی

چک لیست تاسیسات مکانیکی


چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

چک لیست لوله کشی فاضلاب پلی اتیلن

(پلی اتیلن بااتصالات جوشی)

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل:طـرح:    کتاب طراحی المان شهری                           بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:
منابع:

*دستورالعمل های کارخانه سازنده

** مقررات ملی ساختمان مبحث 16

پروژه:                                                        طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                      واحد / واحدها:

 

 

 

تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیفشرح فعالیتکاربرد نداردکنترل اولیهکنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1استفاده ازلوله واتصالات تولیدشده توسط کارخانه واحد 

 

2کیفیت مواداولیه بکاررفته درساخت لوله و اتصالات 

 

3کنترل مناسب بودن لوازم و وسایل اجرای کار 

 

4تهیه نقشه های کارگاهی((Shop Drawing براساس دستورالعمل های اجرایی 

 

5کنترل دقتهای ابعادی در ساخت لوله و اتصالات 

 

6مطابقت درجه حرارت هیتروفشاروزمان جوشکاری* 

 

7کیفیت جوشکاری 

 

8استفاده ازاتصالات مکانیکی(موفه)درمحلهای تعیین شده درنقشه های اجرایی 

 

9کنترل میزان پیشروی لوله داخل موفه باتوجه به دمای محیط* 

 

10شیب بندی مناسب لوله های افقی
11نصب صحیح سیفونها جهت اطمینان ازتشکیل لایه آب بند
12رعایت ارتفاع استاندارد لوله ها درمحل نصب دستشویی وظرفشویی و غیره
13ایجادنقاط ثابت(Fixed Point) درلوله های قائم ازطریق نصب بست مناسب درزیرموفه
14ایجاد نقاط ثابت درلوله های افقی ازطریق نصب بست آویز قبل ازموفه
توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: دانلود ضوابط بلند مرتبه سازی نظام مهندسی

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

لوله کشی فاضلاب

(پلی اتیلن بااتصالات جوشی)

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل:طـرح:     وام ساخت سینما                                                        بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:
منابع:

*دستورالعمل های کارخانه سازنده

** مقررات ملی ساختمان مبحث 16

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیفشرح فعالیت        کاربرد نداردکنترل اولیه         کنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
15رعایت فواصل مناسب جهت بستها 

 

16کنترل فواصل انتهای لوله های هواکش فاضلاب از دهانه های هواکش**16-6-2-4
17کنترل اجرای افست در رایزرها در نقاط مشخص شده در نقشه های اجرایی 

 

18درپوش و تست لوله ها**16-5-5-1
19عایقکاری سیفونهایی که درمعرض یخ زدگی قرار دارند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: دکوراسیون سوپرمارکت در تهران

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

مطالعه کنید.
چک لیست لوله کشی گاز مبرد

چک لیست تاسیسات مکانیک

چک لیست لوله کشی فاضلاب پلی اتیلن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما