چک لیست تاسیسات مکانیکی

چک لیست تاسیسات مکانیکی


چک لیست شبکه گازرسانی با فشار PSI¼

چک لیست شبکه گازرسانی با فشار PSI¼ چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

شبکه گازرسانی

(با فشار PSI¼)

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل:طـرح:                              بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:
منابع:

*تاییدیه ناظر سازمان نظام مهندسی

** مقررات ملی ساختمانمبحث 17

پروژه:                                                        طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                      واحد / واحدها:

}}}}}}

تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیفشرح فعالیتکاربرد نداردکنترل اولیهکنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1تهیه نقشه های اجرایی**17-4-1
2اخذ تاییدیه نقشه ها از ناظر سازمان نظام مهندسی**17-4-1
3استفاده از لوله و اتصالات درزدار با وزن متوسط 

 

4استفاده از شیرآلات استاندارد گازی 

 

5اخذ تاییدیه لوله و اتصالات و شیرآلات از ناظر سازمان نظام مهندسی**17-4-4
6کنترل مناسب بودن لوازم و ایزار اجرای کار 

 

7زنگ زدایی و اجرای ضدزنگ روی لوله ها 

 

8اجرای عایق رطوبتی (نوار پرایمر) جهت لوله های توکار 

 

9استفاده از بست مناسب و رعایت فواصل استاندارد بستها در لوله کشی های روکار 

 

10غلافگذاری جهت لوله ها در عبور از دیوار سقف
11ارتفاع و موقعیت مناسب شیرها به نسبت وسایل گازسوز**17-4-2-4
12رعایت فواصل شیرها از پریزهای برق
13کیفیت جوشکاری
توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: دکوراسیون اتاق پزشک مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

چک لیست شبکه گازرسانی با فشار PSI¼

( با فشار PSI¼ )

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل:طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:
منابع:

*تاییدیه ناظر سازمان نظام مهندسی

** مقررات ملی ساختمان مبحث 17

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

}}}}}}

 

 

تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیفشرح فعالیت        کاربرد نداردکنترل اولیه         کنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
14درپوش و تست لوله ها تحت نظارت ناظر سازمان نظام مهندسی و ….**17-6-2
15رنگ آمیزی نهایی لوله های روکار
16تهیه نقشه های  ازبیلت 

 

17 اخذ تاییدیه شبکه گازرسانی ازناظر سازمان نظام مهندسی و ارسال به شرکت گاز**17-6-1
18حفاظت ازشبکه گازرسانی تاپایان مراحل نازک کاری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

پیوست چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)


چک لیست شبکه گازرسانی با فشار PSI¼

 

17-4-1 طراحی سیستم لوله کشی گاز و انتخاب مصالح

17-4-1-1 انتخاب مسیر لوله کشی گاز

الف) لوله گاز باید از ایمن ترین مسیر عبور نماید.

ب) لوله گاز باید از کوتاهترین مسیر ممکن عبور نماید.

پ) بخش های مشترک لوله کشی گاز واحدهای مسکونی مانند رایزرها نباید از داخل ملک خصوصی عبور نماید.

ت) مسیر لوله گاز باید به نحوی انتخاب گردد که هیچ گونه صدمه ای به سازه اصلی ساختمان وارد ننماید.

ضوابط طراحی مطب

17-4-1-2 تهیه نقشه های سیستم لوله کشی

برای تهیه نقشه های سیستم لوله کشی گاز باید اطلاعات و مدارک زیر تهیه شود:

الف ) نقشه لوله کشی گاز در پلان محوطه و طبقاتی که در آنها لوله گاز کشیده خواهد شد ،(اعم اززیرزمین ، همکف یا طبقات بالاتر) به اضافه محل قرارگیری دودکش ها با ذکر مشخصات آن (طول ، قطر ، جنس و نوع ).

ب) نقشه ایزومتریک با ذکر طول و قطر لوله ها بر روی آن.

پ) زیربنا یا فضای مفید ساختمان به متر مربع و مقدار مصرف گاز هریک از وسایل گازسوزی که به این سیستم لوله کشی متصل       می شود و یا در آینده متصل خواهد شد برحسب مترمکعب گاز یا کیلو کالری در ساعت.

ت) کروکی محل ملک مورد تقاضا ، که باید در زیربرگ تقاضا با ذکر نشانی و تعیین موقعیت نسبت به معابر اصلی ترسیم شود.

ث) فهرست اجناس مصرفی با ذکر استانداردهای مربوطه و مقدار آن در جدولی که باید درسمت راست قسمت بالای نقشه آورده شود.

ج) مقیاس نقشه ها نباید از 1:100 کوچکتر باشد.

تذکر: واحدهای اندازه گیری کلیه ابعاد دراین مبحث درسیستم متریک می باشد.درمورد قطر لوله ها اندازه به اینچ ودرمورد فشار مقادیر به پوند براینچ مربع در پرانتز آورده می شوند.

نمونه نقشه لوله کشی گاز در پیوست 2 ارایه شده است.

چک لیست شبکه گازرسانی با فشار PSI¼

  17-4-4 مشخصات مواد و مصالح مصرفی

17-4-4-1 لوله ها

الف) لوله های فولادی

1)     لوله های مورداستفاده درلوله کشی گازبایدازجنس فولاد سیاه باشد ومی تواند بدون درز یا با درز باشد و کلیه مشخصات آنها ازنظرساخت ،مواد،ابعاد،وزن،آزمایش ها و رواداری ها (تلرانس) با استاندارد ملی شماره 3360 ویا API 5L ویا DIN 2440 ویا معادل آنها مطابقت داشته باشد طراحی ویلای مدرن کوچک {طبق جدول های (17-4-5-1 و 2و3)}وسطح بیرونی لوله ها باید صاف و همواروسطح درونی لوله ها باید متناسب با فرایند ساخت باشد.

تبصره: منظوراز استانداردمعادل استانداردی است که ازنظرمشخصات ،مقاومت های مکانیکی و شیمیایی واندازه،مشابه استانداردهای مقررشده وموردتایید باشد.

ب) لوله های مسی

استفاده ازلوله های مسی با طول حداکثر5/1 متربرای اتصال سیستم لوله کشی به دستگاههای گازسوزثابت با رعایت کلیه اصول ایمنی مجازاست.

1)لوله های مسی باید درمحل هایی نصب گردد که ازصدمات احتمالی مصون بوده وبااستفاده ازبست های مناسب روی دیوارمهارگردد.

2) لوله های مسی مورد مصرف باید بااستانداردهای بین المللی (2005-ASTM B88 ) و با جدول (17-4-6 ) ازنوع A و B که ضخامت دیواره لوله ها و وزن اندازه های مختلف آن داده شده ، مطابقت داشته باشد.

پ) لوله های قابل انعطاف (شیلنگ) برای اتصال وسایل گازسوز

1)ازاین لوله جهت اتصال دستگاههای گازسوزخانگی به سیستم لوله کشی گازاستفاده می شود.

2)جنس این لوله (طبق استاندارد ملی شماره 774 )باید ازنوع لاستیک مصنوعی تقویت شده تا قطر حداکثر 16 میلی متر که جدارداخلی آن با لایه ای از مصالح مقاوم در مقابل گاز و مواد نفتی ، تقویت شده باشد.

3)حداکثرطول لوله لاستیکی برای اتصال وسایل گازسوز به لوله کشی گاز(شیرمصرف) باید 120 سانتی مترباشد.

4)درصورت نیازبه شیلنگ های با قطر بالاتراز16 میلی مترباید از شیلنگ های استاندارد فشارقوی و مخصوص گاز استفاده شود.

17-4-4-2 اتصالات فولادی

الف) اتصالات نوع جوشی

دراجرای لوله کشی گازچنانچه لوله کشی توکارباشد باید از اتصالات جوشی فولادی بدون درز براساس استاندارد ملی شماره 3076 استفاده گردد و درصورتی که لوله کشی روکار باشد می توان از اتصالات جوشی درزدار JIS به شماره B2311 یا معادل آن استفاده کرد.

ب)درصورت استفاده از اتصالات دنده ای ، طبق شرایط جدول 17-4-5-4 ، این اتصالات باید از نوع فولادی مطابق استانداردملی شماره 1798 باشند.

17-4-4-3 شیرها

الف) شرهایی که درسیستم لوله کشی گازاستفاده می شود،تا قطر 50 میلی متر(2اینچ) باید از نوع برنجی و ربع گرد توپکی و دنده ای طبق استاندارد ملی شماره 4047 و برای قطرهای بالاتر از 50 میلی مترباید از نوع فولادی ربع گرد توپکی فلنجی ، جوشی و یا دنده ای طبق استاندارد شرکت ملی گاز ایران به شماره (1994)IGS-MS-PL-010 باشد.

ب)دسته شیرباید به وسیله پیچ ومهره برروی شیرثابت شده باشد،به طوری که به آسانی نتوان این دسته را از شیر جدا نمود.

پ) شیرباید درحالت بسته درمقابل فشارهوای 7/0 بار(10 پوند براینچ مربع) کاملاغیرقابل نشت باقی بماند.

17-4-4-4 علامت گذاری

روی هرقطعه از لوله ، اتصالات ، شیرها و دیگر اجزای لوله کشی گاز باید علامت کارخانه سازنده و استاندارد ساخت و کلمه گاز به صورت ریختگی یا رنگ پاک نشدنی نقش شده باشد.

17-4-4-5 الکترودها

الف) الکترودهای مصرفی درجوشکاری باید برطیق استانداردهای AWS/ASME SFA5.1 یا معادل آن باشد.

برای جوشکاری لوله با قطرهای زیر 50 میلی متر (2اینچ) می توان از الکترودهای با شماره E6010 یا E6013 استفاده نمود.ولی برای جوشکاری لوله های با قطر 50 میلی متر (2اینچ) و بالاتر ، فقط استفاده از الکترود E6010 مجاز می باشد.

ب)روی جعبه الکترود باید نام سازنده ، طراحی نما مدرن شماره الکترود،قطرالکترود،محدود آمپر و ولتاژ مصرفی و تاریخ ساخت ذکر شده باشد.

پ)استفاده ازالکترودهای فاسدشده یا الکترودهایی که پوشش انها یکنواخت نبوده و در هنگاه مصرف دچار ریزش شود ویا باعث بدسوزی ،قطع و وصل جریان برق یا انحراف قوس الکتریکی شود مجاز نیست. 

17-4-4-6 مواد عایق کاری (مواد پوششی)

مواد عایق کاری برای لوله کشی هایی که توی کار نصب شده و یا در زیرزمین قرار می گیرندشامل نوارهای کار سرد و رنگ (پرایمر) سازگار با آن می باشد. درانتخاب نوار و پرایمر توجه به نکات زیر الزامی است:

الف)نواروپرایمربایدساخت یک سازنده وازنظرهمخوانی مواد شیمیایی آنها باید مورد تایید کارخانه سازنده باشد.

ب)نوارهای مورداستفاده بایدنوباشد.استفاده ازنوارهای مستعمل ،معیوب،دارای خراش،سوراخ یا تاریخ گذشته مجازنیست.

پ) استفاده ازپرایمرمتفرقه ، فاسد شده یا تاریخ گذشته مجاز نیست.

ت)برای نوارپیچی لوله های با قطر 50 میلی متر(2اینچ) بایدازنوارباعرض 50 میلی متر و برای نوارپیچی لوله های با قطر بالاتراز50 میلی مترازنواربا عرض 100میلی متراستفاده شود.

ث)ضخامت نوارباید حداقل 5/0 میلی متروضخامت لایه چسبی آن حداقل 2/0 میلی مترباشد.

ج)درصورت استفاده ازنوارنرم مخصوص نوارپیچی سرجوش ها و اتصالات باید ضخامت نوارحداقل 8/0 میلی متر و ضخامت لایه چسبی آن 6/0 میلی مترباشد.

 چ)میزان چسبندگی نواربه لوله باید حداقل برابر با 5/1 کیلوگرم به ازای هرسانتی مترعرض نوارباشد.

ح)میزان چسبندگی نواربه نوار باید حداقل برابر با 5/0 کیلوگرم به ازای هرسانتی مترعرض نوار باشد.

17-4-4-7 مواد آب بندی اتصالات دنده ای

الف)برای آب بندی اتصالات دنده ای لوله های گاز باید روی دنده های خارجی لوله یا وسایل اتصال را به اندازه کافی نوار آب بندی (تفلون) پوشانید.

ب)به کاربردن نخ های کنفی با خمیر و سایر مواد ، مجاز نیست.

17-4-4-8 مصالح مستعمل

  استفاده مجدد از لوله ، اتصالات و شیرهایی که قبلا” در لوله کشی گاز از آنها استفاده شده است ، بدون حصول اطمینان از سلامت و کارایی آنها و تایید مهندس ناظر ممنوع است.                                                                                                            

                                                 جدول 17-4-5 جدول های مشخصات لوله و اتصالات فولادی

                                                                     جدول 17-4-5-1 ابعاد و وزن لوله ها

قطر اسمیقطرخارجی

(میلی متر)

ضخامت لوله

(میلی متر)

وزن(کیلوگرم

برمترطول)

سیستم متریکسیستم اینچی
15½3/2165/222/1
20¾6/2665/258/1
2517/3325/344/2
32¼14/4225/314/3
40½13/4825/361/3
5023/6065/310/5
65½21/7665/351/6
8039/8805/447/8
10043/1145/41/12

 1-قطراسمی لوله فقط به عنوان شناسه به کار می رود

2- رواداری (تلرانس) وزن نسبت به وزن اسمی لوله 10% ± می باشد.

3- حدپایین رواداری ضخامت لوله به طورمیانگین 5/12 %- ضخامت می باشد. دکوراسیون داخلی مطب این حد برای اندازه گیری های جداگانه می تواند حداکثر15%- ضخامت باشد مشروط برآنکه نقاط اندازه گیری برروی طول لوله به فواصل بیشتراز2برابرقطرخارجی لوله نباشد.حدبالای رواداری براساس رواداری وزن تعیین می شود.

                                                       جدول 17-4-5-2 رواداری قطرخارجی لوله های فولادی برحسب میلی متر

قطراسمیقطرخارجی (میلی متر)
حداقلحداکثر
150/218/21
205/263/27
253/332/34
320/429/42
409/478/48
507/598/60
653/756/76
800/885/89
1001/1130/115

  جدول 17-4-5-3 تطابق قطراسمی لوله های فولادی برحسب میلی متر،اینچ و اندازه رایج دربازارایران

قطراسمی
سیستم متریکسیستم اینچیشناسه رایج در بازار ایران
15½2
20¾5/2
2513
32¼14
40½15
5026
65½27
8038
100410

جدول 17-4-5-4 تعداد و طول دنده اتصالات فولادی دنده ای

قطراسمی (اینچ)تعداد دندهتعداد دنده درگیرطول قسمت دنده شده
میلی متراینچ
½10819¾
¾10819¾
110819¾
¼1119251
½1119251
2119251

 جدول 17-4-6 ابعاد و وزن لوله های مسی

قطراسمی لولهقطرخارجیضخامت دیوارهوزن
نوع Aنوع Bنوع Aنوع B
اینچمیلی متراینچمیلی متراینچمیلی متراینچمیلی مترکیلوگرم برمترکیلوگرم برمتر
¼625/.6030/.8/.027/.7/.117/.104/.
/8310375/.10035/.9/.30/.8/.230/.207/.
½125/.12047/.2/1035/.9/.364/.280/.

 17-4-2-4 شیرها

الف) شیرهایی که در لوله کشی گاز به کار می روند باید از نوع ربع گرد توپی باشد.

ب)قطر شیرهای فرعی باید با قطر لوله گاز ورودی هرآپارتمان یکسان باشد.

پ)اگر ملکی دارای چند ساختمان مجزا باشد ، طراحی مطب هرساختمان به غیرازشیرقطع کننده اصلی باید یک شیرمستقل قطع کننده داشته باشد.

ت)شراصلی مصرف: باید فاصله بعد از کنتور و در ارتفاع 180 سانتی متری از کف زمین نصب شود.

ث) شیرهای فرعی :

1)شیرواحدمسکونی: درساختمان های دارای بیش ازیک واحدمسکونی ،باید برروی لوله انشعاب هرواحدکه ازلوله های اصلی منشعب می گردد ، درمحل یا ارتفاع مناسبی که در معرض صدمات فیزیکی نباشد ولی قابل دسترسی برای ساکنین آن ساختمان باشد (درحدود 180 سانتی متر)، چک لیست شبکه گازرسانی با فشار PSI¼ برای قطع سریع و کامل جریان گاز نصب شود.

2)شیرفرعی انشعابات رایزری (بالارونده): باید درابتدای انشعاباتی که بیش ازیک مصرف کننده دارند نصب شود.

3)شیرمصرف دستگاه گازسوز: درانتهای انشعاب لوله کشی برای هردستگاه گازسوزبایدیک شیرمصرف نصب شود. قطرشیرمصرف تا 50 میلی متر (2اینچ) هم اندازه انشعاب و بالاتر ازآن می تواند طبق بند 17-5-2-3-ب اجراشود.

ج) الزامات نصب شیرمصرف دستگاههای گازسوز

1) فاصله نصب شیرمصرف از زمین و از دستگاههای گازسوزباید مطابق با جدول (17-4-1)باشد.

2)محور لوله شیرتمام دستگاههای گازسوز باید افقی ، موازی دیوار و در جهت دستگاه گازسوز باشد، استثنائا” شیرهای روشنایی     می توانند قائم نصب گردند.

3) فاصله شیرچراغ روشنایی باید حداقل ازسقف 80 سانتی متر و ازکف 170 سانتی مترباشد.

17-6-1 کنترل کیفیت

17-6-1-1 کلیات

هدف از مقررات این بخش مشخص نمودن حدود کمی و کیفی کنترل ها و بازرسی های مربوط به کلیه مراحل مندرج دراین مقررات مشتمل بر طراحی ، انتخاب مصالح ، اجرا ، طراحی نما آزمایش و صدور تاییدیه های مربوطه می باشد.

17-6-1-2 مسئولیت کنترل کیفیت

الف) مسئولیت کنترل کیفیت و صدور تاییدیه های مربوطه در همه مراحل طراحی ، انتخاب مصالح ، اجرا ، آزمایش سیستم لوله کشی گاز و همچنین حصول اطمینان از مناسب بودن دودکس ها و مجاری تهویه لوازم گازسوز به عهده مهندس ناظراست.

ب) درمواردی که مهندس ناظر ضروری بداند برای حصول اطمینان از کیفیت طراحی ، اجرا و مصالح و آزمایش ها می تواند از خدمات بازرسین و یا مشاورین ذیصلاح استفاده نماید.

پ) مسئولیت نهایی نصب وسایل گازسوز و کنترل مجدد مناسب بودن دودکش ها و مجاری تهویه لوازم گازسوز، راه اندازی و آزمایش عملکرد آنها به عهده نصاب مجاز (مورد تایید سازنده یا مراجع ذیصلاح ) می باشد.

ت)انواع آزمایش ها و بازرسی های غیرمخرب نظیر رادیوگرافی ، اولتراسونیک ، ذرات مغناطیسی ، مایعات نافذ مورد نیاز این مقررات نیستند ، مگر آنکه در موارد خاص ، مهندس ناظر لزوم آنها را تشخیص د هد.

ث)درصورتی که پس از تایید ، قطعاتی از سیستم لوله کشی حذف و یا به آن اضافه شوند ، محدوده تحت تاثیر قرار گرفته باید مورد آزمایش فشار قرار گیرد مگرآنکه بنا به تشخیص مهندس ناظر و با اعمال ضوابط جایگزین ، سلامت و ایمنی سیستم تضمین گردد.

ج)چنانچه سیستم لوله کشی به دو یا چند قسمت تقسیم و هر قسمت جداگانه تحت آزمایش فشار قرار گیرد و قسمت های رابط به وسیله کف مواد شوینده نشت یابی شوند.

چ)روش آزمایش و اندازه قطعات مورد آزمایش باید به طریقی انتخاب شود که امکان تشخیص هر نوع نشت احتمالی در قطعه آزمایش را فراهم آورد.مهندس ناظرمی تواند درمواردی که ضروری بداند مدت یا فشار آزمایش را بیشتر انتخاب نماید.دراین صورت سیستم نباید تحت فشار تعیین شده هیچ گونه صدمه ای ببیند.

ح)سیستم لوله کشی گازممکن است دریک مرحله و یا به تدریج با پیشرفت کارتحت آزمایش قرارگیرد.چنانچه قسمتی از سیستم لوله کشی ، قبلا” گازدار شده باشد تحت هیچ شرایطی قسمت هایی که بعدا” تحت آزمایش هوا قرار گیرند ،نباید به وسیله شیرازقسمت های گازدار مجزا شده باشند،بلکه باید به وسیله درپوش های جوشی و یا دنده ای کاملا” مسدود شوند به طوری که امکان نشت یا تداخل گاز و هوا وجود نداشته باشد.

خ) درصورتی که تمام یا بخشی ازلوله کشی توکارباشد ، مراحل بازدیدها ، رفع اشکالات ، آزمایش و صدورتاییدیه باید قبل از پوشاندن لوله کشی انجام شود.پوشاندن هیچ قسمت ازلوله کشی توکارقبل ازتایید مهندس ناظر مجاز نمی باشد.

د)درصورتی که لازم باشد قسمتی از لوله کشی توکار قبل از سایر قسمت ها پوشانده شود ، باید کلیه مراحل بند فوق در مورد آن قسمت اجرا شود.

ذ)چنانچه قسمتی از لوله کشی توکار قبل از سایر قسمت ها پوشانده و آزمایش های مربوط به آن تکمیل شده باشد ، تکرار آزمایش این قسمت به صورت یکپارچه با بقیه لوله کشی تابع تشخیص مهندس ناظر و مشابه بندهای ذیربط فوق الزامی است.

17-6-2 آزمایش مقاومت لوله و عدم نشت گاز

طراحی ویلا سنتی

قبل ازاینکه لوله کشی گازداخل ساختمان به تجهیزات گازسوزمتصل شود و مورد استفاده قرارگیرد،باید برای اطمینان ازاستحکام وعدم نشت لوله ها آن را با دقت آزمایش نمود،درصورتی که قسمتی ازلوله پوشانده شده ویا درداخل کانال غیرقابل دسترسی قرارگیرد

آزمایش فوق باید قبل ازپوشانیدن لوله انجام شود.برای انجام این آزمایش بایدازهوا (یا نیتروژن)استفاده نمود.

نحوه و مراحل آزمایش به شرح زیراست:

الف)آزمایش استحکام یا مقاومت

دراین آزمایش لوله کشی با فشارحدود 2 بار(30 پوند بر اینچ مربع) به مدت یک ساعت از نظر استحکام و نگه داشتن فشار کنترل شود و درصورت نتیجه مثبت مرحله بعدی یعنی آزمایش نشت انجام گیرد.

ب)آزمایش نشت

طراحی ویلای مدرن

مدت این آزمایش 24 ساعت می باشد.فشارآزمایش باید 7/0 بار (10 پوند بر اینچ مربع) باشد و برای این آزمایش باید از فشارسنجی که دامنه کاری آن (15-0)پوندبراینچ مربع و یا (1-0) بارمدرج شده باشد،استفاده نمود که بتواند افت فشارهای جزیی را که دراثروجود نشت درلوله کشی به وجود می آید نشان دهد.دراین آزمایش باید طی مدت 24 ساعت هیچ گونه افت فشاری درسیستم لوله کشی مشاهده نشود.

 

مطالعه کنید.
چک لیست کانال فولادی گالوانیزه

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما