چک لیست تاسیسات الکتریکی

چک لیست تاسیسات الکتریکی


طراحی ویلای کوچکچک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات الکتریکی)

چک لیست سیستم دوربین مداربسته

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

*

**

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل :

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:
 

 

تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیفشرح فعالیتکاربرد نداردکنترل اولیهکنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1کنترل کابلکشی انجام شده ازنظرتعداد ، نوع ، اجرای کامل مسیرها و طول کابلانتظار درمحل نصب تجهیزات براساس نقشه های اجرائی 

 

2کنترل لیست پایه دوربین و سایرتجهیزات مورد نیاز با نقشه ها و سفارش خریدآنها 

 

3کنترل تامین برق مطمئن برای مرکز سیستم دوربین مداربسته همراه با حفاظت مناسب 

 

4کنترل محل نصب صحیح تجهیزات از نظر ارتفاعبراساس نقشه های اجرائی 

 

5کنترل شماره گذاری هر دوربین روی کابلها در محل مرکز سیستم دوربین مداربسته 

 

6کنترل سربندی صحیح تجهیزات درمحلهای مقرر براساس نقشه های اجرائی 

 

7کنترل نصب و سربندی صحیح مرکز سیستم دوربین مداربسته 

 

8کنترل عملکرد سیستم دوربین مداربسته به وسیله تست هریک از تجهیزات براساس مشخصات فنی و کارائی سیستم 

 

 

 

توضیحات:

 

 

 

 

 

 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: ویلا کوچک مدرن

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

مطالعه کنید.
چک لیست نصب کلید پریز

چک لیست تاسیسات الکتریکی

چک لیست سیستم دوربین مداربسته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما