چک لیست تاسیسات الکتریکی

چک لیست تاسیسات الکتریکی


چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات الکتریکی)

چک لیست سیستم حفاظتی

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

*

**

طـرح:           نمای مدرن ساختمان                                                  بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل :

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:
 

 

تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیفشرح فعالیتکاربرد نداردکنترل اولیهکنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1کنترل کابلکشی انجام شده ازنظرتعداد ، نوع ، اجرای کامل مسیرها و طول کابلانتظار درمحل نصب تجهیزات براساس نقشه های اجرائی 

 

2کنترل لیست تجهیزات مورد نیاز با نقشه ها و سفارش خریدآنها 

 

3کنترل تامین برق مطمئن برای مرکز سیستم حفاظتی همراه با حفاظت مناسب 

 

4کنترل محل نصب صحیح تجهیزات از نظر ارتفاع و فاصله از درب و پنجره یا دیوار و یا….. براساس نقشه های اجرائی 

 

5کنترل شماره گذاری هر زون روی کابلها در محل مرکز سیستم حفاظتی 

 

6کنترل سربندی صحیح تجهیزات درمحلهای مقرر براساس نقشه های اجرائی 

 

7کنترل نصب و سربندی صحیح مرکز سیستم حفاظتی 

 

8کنترل عملکرد سیستم حفاظتی به وسیله تست هریک از تجهیزات براساس مشخصات فنی و کارائی سیستم 

 

 

 

توضیحات:

 

 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی: تفاوت مهندسی معماری با معماری داخلی

تاریخ: ساختمان

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

مطالعه کنید.
چک لیست موتورخانه مرکزی

چک لیست تاسیسات الکتریکی

چک لیست سیستم حفاظتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما