چک لیست تاسیسات الکتریکی

چک لیست تاسیسات الکتریکی


چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات الکتریکی)

چک لیست داکت تاسیسات الکتریکی

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل:طـرح: معماری انگل                              بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:
منابع:

*

**

پروژه:                                                        طبقه / طبقات:

 

فــاز: اصول طراحی نما                                                      واحد / واحدها
 

 

تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیفشرح فعالیتکاربرد نداردکنترل اولیهکنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1آهنکشی داکت 

 

2شاقول و ترازبودن آهنکشی 

 

3ضدزنگ روی آهن آلات 

 

4اجرای دیوارهای میانی داکت 

 

5سیمانکاری دیوارهای داخلی داکت 

 

6نصب نردبان ها 

 

7کنترل شاقول و ترازبودن نردبان ها 

 

8اجرای کف سازی درداکت کلیه طبقات جهت امکان دسترسی به نردبان ها 

 

9اجرای درب دسترسی به داکت در کلیه طبقات 

 

10نصب جعبه تقسیمها مطابق نقشه های اجرائی
11اجرای لوله کشی روی نردبان ها درصورت نیاز مطابق

نقشه های اجرائی

12اجرای کابل کشی روی نردبان ها تا تابلو یا جعبه تقسیم طبقات مطابق نقشه های اجرائی
توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: نماهای کلاسیک

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات الکتریکی)

داکت تاسیسات الکتریکی

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل:طـرح:  سازه در معماری                            بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:
منابع:

*

**

پروژه:                                                        طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                      واحد / واحدها
 

 

تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیفشرح فعالیتکاربرد نداردکنترل اولیهکنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
13اجرای کابل کشی داخل لوله ها تا تابلو یا جعبه تقسیم طبقات
14اجرای سیستم روشنایی
15اجرای سیستم تلفن

 

توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: مسابقات معماری

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

مطالعه کنید.
چک لیست نصب کلید پریز

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما