چک لیست تاسیسات مکانیکی

چک لیست تاسیسات مکانیکی


چک لیست تجهیزات داخلی شیرآلات

چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

چک لیست تجهیزات داخلی شیرآلات

(شیرآلات و لوازم بهداشتی) شرکت ساخت المان های شهری

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل:طـرح:                              بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:
منابع:

*دستورالعملهای کارخانه سازنده

**

پروژه:                                                        طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                      واحد / واحدها:
 

 

تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیفشرح فعالیتکاربرد نداردکنترل اولیهکنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1کنترل مناسب بودن موقعیت نصب توالت شرقی و شیرمخلوط مربوطه 

 

2کنترل مناسب بودن محل نصب دستشویی در رابطه با سایر عناصرتاسیساتی و ساختمانی 

 

3کیفیت نصب کاسه و شیر مخلوط دستشویی 

 

4کنترل مناسب بودن محل نصب توالت فرنگی و شیرمخلوط مربوطه به نسبت سایرعناصرتاسیساتی وساختمانی 

 

5کنترل مناسب بودن محل نصب فلاش تانک به نسبت سایر عناصرتاسیساتی و ساختمانی 

 

6نصب فلاش تانک* 

 

7نصب توالت فرنگی* 

 

8کنترل مناسب بودن محل نصب وان در رابطه با سایر عناصر تاسیساتی و ساختمانی 

 

9نصب وان* 

 

10کنترل مناسب بودن محل نصب شیرمخلوط دوش وسردوش به نسبت زیردوشی وسایر عناصر ساختمانی و تاسیساتی
11نصب سینک و شیرمخلوط مربوطه*
12مناسب بودن موقعیت نصب شیرهای آب سردوگرم ماشین ظرفشویی و لباسشویی
توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

چک لیست تجهیزات داخلی شیرآلات

(شیرآلات و لوازم بهداشتی)

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل:طـرح:                              بلوک / بلوکها: طراحی آپارتمان هشت طبقه

 

شمـاره نقشه:
منابع:

*دستورالعملهای کارخانه سازنده

**

پروژه:                                                        طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                      واحد / واحدها:
 

 

تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیفشرح فعالیتکاربرد نداردکنترل اولیهکنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
13استفاده از شیرهای پیسوار فیلتردار
14استفاده ازشیلنگهای زره دارفشار قوی جهت اتصال شیرهای پیسوار به شیرآلات بهداشتی
توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی: هزینه بازسازی توالت

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

مطالعه کنید.
چک لیست شبکه آبرسانی و آبیاری

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما