چک لیست اجرای نمای آلومینیومی کامپوزیت

چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست عملیات ساختمانی


چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست اجرای نمای آلومینیومی کامپوزیت

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره 55

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:    طراحی ویلا کلاسیک                                                         بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیفشرح فعالیت        کاربرد نداردکنترل اولیه           کنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1تهیه نقشه های شاپ دراینگ
2تطابق ورق آلومینیوم و قطعات اتصال مورد استفاده با        نمونه های انتخاب شده
3کنترل و تطابق بازشوها در نما با معماری
4کنترل زیرسازی با نقشه های اجرایی
5نوع و تعداد ساپورتها
6کنترل راستا و هم بادی آهن کشی افقی بدنه نما
7کنترل جوشکاری و شاقول بودن آهن کشی عمودی
8کنترل بولتها و ناودانیها
9تکمیل سیمانکاریهای باقیمانده قبل از نصب ورق
10کنترل نوع و رنگ ورقهای وارده با نمونه انتخابی
11کنترل خم ورقها بلحاظ عدم شکستگی در لبه ها (گرد خم بودن )
12کنترل اعوجاج ورق و کیفیت درزها پس از اجرا
13کنترل هماهنگی نصب پائین ترین قطعه با نماسازی بنائی
14کنترل درزبندیهای نهائی و آب بندی آنها
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

چک لیست عملیات ساختمانی

اجرای نمای آلومینیومی کامپوزیت

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره 55

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز: طراحی ویلای کلاسیک                                                            واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیفشرح فعالیت        کاربرد نداردکنترل اولیه           کنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
15کنده برچسب ها و تمیزکاری ورقها
16کنترل جمع آوری داربست و تمیزکاری پایکار
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: ویلای کلاسیک

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

مطالعه کنید.
چک لیست سیمانکاری رویه

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما