چک لیست عملیات ساختمان

چک لیست عملیات ساختمان


چک لیست عملیات ساختمانی

اجرای دیوار درای وال

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره 55

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:      هزینه طراحی ویلا                                                       بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیفشرح فعالیت        کاربرد نداردکنترل اولیه           کنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1تهیه نقشه های شاپ درایینگ
2کنترل مواد و مصالح با مشخصات فنی
3کنترل سطح و ترازبودن کف
4پباده کردن امتداد دیوارها مطابق نقشه
5نصب ریل های زیر دیوار (رانر) و فوم زیرآن روی امتداد مشخص شده
6نصب پروفیل های عمودی کناره های دیوار (استاد) درفواصل تعیین شده
7کنترل قائم بودن استادها
8کنترل فاصله پرچ های رانر
9کنترل فاصله پیچ های نصب شده (حداکثر30سانتی متر)
10کنترل نصب استادهای دوبل درمحل بازشوها
11استفاده از تقویت کننده در مکان های لازم
12چک کردن مقدار هم پوشانی استادها (درنقاطی که هم پوشانی لازم است)
13کنترل تطابق محل و ابعاد بازشوها(پنجره و درب و دریچه های تاسیساتی و کلید و پریز) با نقشه های اجرایی
14تکمیل کارهای تاسیساتی قبل از نصب پانل اول
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

چک لیست عملیات ساختمانی

اجرای دیوار درای وال

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره 55

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیفشرح فعالیت        کاربرد نداردکنترل اولیه           کنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
15نصب عایق یا شبکه فلزی بین دیوار در صورت لزوم
16تطابق نوع و ضخامت پانل ها با نقشه های اجرایی
17نصب طرف دوم دیوار ، هماهنگ با کارهای تاسیسات برقی و مکانیکی
18کنترل تعداد و نفوذ کامل پیچ ها
19کنترل درزبندی
20کنترل یکنواختی سطح بعد از نصب
21شاقول نهایی
22کنترل نهایی کیفیت از نظر امتداد و راستا
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:طراحی ویلا لاکچری

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

مطالعه کنید.
قرارداد پیمانکاری

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما