چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست عملیات ساختمانی


چک لیست عملیات ساختمانی

اجرای حصار دائم محوطه

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره 55

** مقررات ملی ساختمان

طـرح: نمای اتیکس                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء:
ردیفشرح فعالیت        کاربرد نداردکنترل اولیه           کنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1حصول اطمینان ازکالیبره بودن وسایل نقشه برداری
2پیمایش و کنترل محدوده زمین پروژه
3کنترل نقشه با اسناد مالکیت و پروانه و حصول اطمینان از صحت محدوده زمین
4کنترل کدهای ارتفاعی باتوجه به کدهای نقشه وپروژه های مجاور
5بررسی تاسیسات عبوری شهری درمجاورت حصارمحوطه
6پیش بینی های لازم جهت ایمنی عابرین واتومبیل های گذری
7خاکبرداری و پی کنی محل اجرای حصار دائم
8کوبیدن سطح زیرپی طبق مشخصات
9پی سازی طبق نقشه های فنی
10اجرای دیوار محوطه طبق مشخصات فنی
11کنترل تراز نهایی دیوار محوطه
12اجرای نرده طبق نقشه ها و مشخصات فنی
13کنترل درزهای انبساط و اجرایی
14تمیزکاری و حمل مصالح مازاد
توضیحات:
 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی: طراحی ویلا دماوند

تاریخ:

امضاء: طراحی نمای ویلا

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

مطالعه کنید.
قرارداد خدمت پاره وقت

چک لیست ساختمان

چک لیست اجرای حصار دائم محوطه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما