چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست عملیات ساختمانی


چک لیست عملیات ساختمانی

آهن کشی نمای (کامپوزیت)

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره 55

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:   دکور اداری                                                          بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

 تایید پیمانکار نام و نام خانوادگی:   دیزاین اداری                                              تاریخ:                                                          امضاء:
ردیفشرح فعالیت        کاربرد نداردکنترل اولیه           کنترل نهاییشرح عدم انطباقمنبعشماره

بند

تایـیـدتعمیر(اصلاح)تغییرمعیارپذیرشمردود(تخریب،مرجوع)تاریخ
1تهیه شاپ درایینگ
2اجرای ضدزنگ پروفیل ها قبل از نصب
3اجرای قپان و ریسمان کشی جهت اجرای پروفیل ها
4شاقولی بودن پروفیل های زیرسازی نما
5کنترل تراز و موقعیت پروفیل های افقی درطبقات طبق نقشه شاپ
6کنترل زوایا در کنج ها و نبش ها
7مطابقت ابعاد بازشوها با نقشه شاپ
8همباد بودن لبه های آزاد کنار در و پنجره
9اجرای پروفیل های کمکی برای پنجره ها در صورت لزوم
10کنترل کافی بودن تعداد دستک های کمکی جهت اتصال مناسب به اسکلت سازه
11کنترل تکمیل جوشکاری ها
12کنترل تمیزکاری جوش ها و ترمیم ضدزنگ
13 

اجرای ضد زنگ

توضیحات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:معماری اداری

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

مطالعه کنید.
قرارداد گچ کاری

چک لیست ساختمان

چک لیست آهن کشی نما کامپوزیت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما