فرم اداری

فرم اداری


مدل اورگون

1-اکنون کجا هستیم ؟

به ترسيم نيم رخ وضع موجود شهر اختصاص دارد. هزینه پروانه ساخت تجاری توصيف سوابق و ويژگيهاي مهم شهر , ساخت ویلای کوچک ارزيابي قوت ها و ضعف هاي آن تعريف نمودن مباحث و دغدغه هاي جاري و صورت بندي ارزشهاي اجتماعي در قالب ”بيانيه ي ارزشها“ از موارد اين قسمت است. ”بيانيه ي ارزش ها“ مجموعه اي از معيار هاي کيفي را به دست مي دهد که براي ارزيابي ايده ها و مفاهيم جديدي که در حين فرايند ظهور مي کند مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

اکنون کجا هستیم؟ساختار
–      بیش از 30 درصد از حوزه را بافت خالی(بایر،مخروبه و متروکه) تشکیل داده است

–      موقعيت ويژه حوزه شمالغرب و نقش آن در زمينه گردشگري (توس،نمایشگاه بین المللی)

–      کمبود سرانه (آموزشی،ورزشی، بهداشتي درماني، فرهنگي مذهبي، فضای سبز و تاسیسات و تجهیزات)در سطح محله، ناحیه و منطقه در حوزه باتوجه به سرانه استاندارد

–      تراکم بالای شاخص خالص مسکونی و تراکم کم شاخص ناخالص مسکونی در منطقه 12

–      سطوح وسيع اراضي زراعي و باغات در محدوده حوزه

–      وجود كاربري هاي مزاحم در امتداد محورهاي توس و سنتو(انبوه تعمیر گاه ها و کارگاه های خرد)

بررسی نظام کاربری و فعالیت
–      عدم رعایت سلسله مراتب (قرارگیری پارک منطقه ای در منطقه 2 و پارک های محلی در مناطق10و 12)

–      فرصت شكل گيري مراكز و كانون هاي فعاليت هاي گردشگري – تفريحي و گذران اوقات فراغت (کال چهل بازه – اراضي واقع در پيرامون تپه نمايشگاه)

–      کمرنگ شدن نقش اجتماعی خیابان ها در مقابل نقش عبوری آن ها

بررسی نظام فضاهای باز همگانی
–      ضعف خوانایی در محدوده و حضور شاخص های صرفا عملکردی

–      فقدان عناصر هویت بخش به لحاظ ادراکی و بصری

–      فقدان عناصر هویت بخش به لحاظ ادراکی و بصری

–      اغتشاش بصری خط آسمان در منطقه 12 به علت بافت پر و خالی مکرر

–      بافت هاي فرسوده شرق محور سنتو و حاشيه محور وكيفيت نامطلوب منظر شهري در شرق حوزه شمالغرب(آشفتگي هاي كالبدي، بصري، اجتماعي و …)

بررسی نظام منظر شهری
–      توسعه حاشیه نشینی و نفوذپذيري پايين پهنه هاي مسكونی و عرض كم معابر

–      وجود بزرگراه ميثاق، بزرگراه سنتو و امام علي و تسهيل دسترسي ساكنان

بررسی نظام حرکتی و دسترسی
–      مراكز حاشيه نشيني و اسكان غيررسمي و فرسودگي، ريزدانگي ابنيه،تراكم بالا

–      توسعه خود جوش پهنه هاي صنعتي در امتداد محور مشهد – چناران تا درون اين حوزه

–      وضعيت نابسامان حاشيه كال چهل بازه

–      نبود زيرساختهاي شهري در محدوده در حال توسعه منطقه 12

بررسی نظام فرم کالبدی

2-   به کجا می رویم ؟ خرج ساخت تالار

در اين مرحله روندهاي اجتماعي ,اقتصادي, زيست محيطي ,کالبدي بازشناسي شده و مباحث نوظهوري که ممکن است شهر با آن مواجه شود را صورت بندي مي کند.بر اساس تحليل هاي مذکور يک ”سناريوي محتمل“ تدوين مي گردد که سيماي آينده شهر را به صورت تداوم شرايط کنوني و بدون هيچ تغيير عمده اي در جهت گيري ها نمايش خواهد داد.

به کجا می رویم ؟ساختار
–      دو برابر شدن جمعیت با تحقق طرح های آماده سازی(با متوسط جمعيت پذيري: 694304 نفر) و کمبودهای سرانه های خدماتی

–      تسري سكونت در بخش وسيعي از اراضي كريدور توس –سنتو و فقدان فعاليت مقياس كلان در پهنه مذكور

–      اتلاف زمين و عدم استفاده صحيح از آن

–      ناسازگاری کاربری ها(کاربری مسکونی و انبوه تعمیر گاه ها و کارگاه های خرد در امتداد محورهاي توس و سنتو)

–      پر رنگ شدن نقش خوابگاهی حوزه شمالغرب و عدم سرزندگی و پویایی آن.

–       حضور عملكردهاي صنعتي و انبارها نظير كارخانه نان رضوي و ديرپايي حضور صنايع و  انبارها در اين قسمت عامل بازدارنده جهت پالايش محدوده

بررسی نظام کاربری و فعالیت
–      غفلت از گره ها و محدود شدن گره ها به کانون های صرفا تجاری مقیاس خرد

–      تاکید بر نقش عبوری خیابان ها و نادیده گرفتن نقش اجتماعی و عمومی آن

بررسی نظام فضاهای باز همگانی
–       ناخوانایی، عدم کریدور مناسب در ورودی های حوزه

–      عدم پیوستگی به علت بافت های متعدد خالی در حوزه

–      نبود عناصر هویت بخش به لحاظ ادراکی و بصری و ضعف هویت

بررسی نظام منظر شهری
–       محورهای شریانی درجه 1 پیرامون حوزه به علت کمبود دسترسی به آن، حوزه را از شهر جدا می کند

–      عدم پاسخگویی سیستم حمل و نقل عمومی به افزایش جمعیت حوزه(تحقق طرح های آماده سازی)

–      عرض كم معابر ، نفوذپذيري پايين پهنه هاي مختلف

بررسی نظام حرکتی و دسترسی
–      توسعه افقي و از بين رفتن زمين هاي كشاورزي و زراعي اطراف حوزه

–      وجود و گسترش مراكز حاشيه نشيني (اسكان غيررسمي)

–      فرسودگي و ريزدانگي ابنيه ، تراكم بالا و پايين پهنه هاي مسكونی

–      نابرابري ها و جدايگزيني ها در كالبد حوزه، كه حوزه را به دو بخش غني و فقيرنشين تقسيم نموده است، از بعد سكونتي موجب تشديد نارضايتي ها، حاشيه نشيني، رشد بي رويه سكونتگاه هاي غيررسمي شده است

–      فلج شدن بخش شرقي حوزه به علت فرسودگي بافت و ايجاد سكونتگاه هاي غيررسمي كه از سرانه هاي خدمات عمومي كافي بهره مند نبوده، ساختار كالبدي آنها فاقد يك سازمان فضايي مناسب است و از يك طراحي شهري مناسب پيروي نكرده اند و در نتيجه جدایی بخش شرقي حوزه به صورت كامل از بخش غربي

بررسی نظام فرم کالبدی

3-     کجا می خواهیم باشیم ؟

اين گام هسته ي مرکزي فرآيند چشم انداز سازي است که هدف آن تدوين چشم انداز چيزي است که شهر آرزوي دارد در آينده به آن بدل شود.در اين گام بر اساس ”سناريوي محتمل“ يک ”سناريوي مرجع“ تدوين مي شود.

کجا می خواهیم باشیم ؟ساختار ساختمان چیست
–      توزیع عادلانه خدمات عمومی ضمن رعایت استانداردهاي كمي و كيفي (سرانه استاندارد و شعاع دسترسی)

–      تغییر نقش خوابگاهی محدوده  بویژه منطقه 10

–      عملکردهای سازگار و ظرفیت مناسب به محله،ناحیه و منطقه

بررسی نظام کاربری و فعالیت
–      منطقه ای با فضاهای باز همگانی شاخص در سطح شهر

–      کال چهل باز به عنوان لبه ای قوی و منسجم  و اتصال دهنده ی حوزه به شهر

بررسی نظام فضاهای باز همگانی
–      مطلوبيت منظر، سيماي معابر و ميادين

–      تقویت دید و منظرهای منتهی به نقاط خاطره انگیز

–      كيفيت غنی بصري شرق حوزه شمالغرب

–      منابع پايدار طبيعي، تحت عنوان گستره هاي طبيعي و سبز حفاظتي

بررسی نظام منظر شهری
–       شبکه حمل و نقل ایمن،پیوسته،با روسازی و عرض مناسب

–      سیستم حمل و نقل همگانی فراگیر و کارا

–      دسترسی مطلوب و نفوذپذیری مناسب حوزه

بررسی نظام حرکتی و دسترسی
–       كال چهل بازه به عنوان يكي از عناصر اصلي در راستاي تقويت پيوند و اتصال فضايي – كالبدي حوزه شمالغرب با حوزه جنوبغرب در نظام فرم كالبدي ساختار فضايي

–      توسعه هدفمند شهر و حفظ زمين هاي كشاورزي و زراعي با ارزش اطراف حوزه

بررسی نظام فرم کالبدی

4-     به کجا می رویم ؟

در اين مرحله روندهاي اجتماعي ,اقتصادي, زيست محيطي ,کالبدي بازشناسي شده و مباحث نوظهوري که ممکن است شهر با آن مواجه شود را صورت بندي مي کند.بر اساس تحليل هاي مذکور يک ”سناريوي محتمل“ تدوين مي گردد که سيماي آينده شهر را به صورت تداوم شرايط کنوني و بدون هيچ تغيير عمده اي در جهت گيري ها نمايش خواهد داد.

به کجا می رویم ؟ساختار طراحی تجاری مسکونی
–      دو برابر شدن جمعیت با تحقق طرح های آماده سازی(با متوسط جمعيت پذيري: 694304 نفر) و کمبودهای سرانه های خدماتی

–      تسري سكونت در بخش وسيعي از اراضي كريدور توس –سنتو و فقدان فعاليت مقياس كلان در پهنه مذكور

–      اتلاف زمين و عدم استفاده صحيح از آن

–      ناسازگاری کاربری ها(کاربری مسکونی و انبوه تعمیر گاه ها و کارگاه های خرد در امتداد محورهاي توس و سنتو)

–      پر رنگ شدن نقش خوابگاهی حوزه شمالغرب و عدم سرزندگی و پویایی آن.

–       حضور عملكردهاي صنعتي و انبارها نظير كارخانه نان رضوي و ديرپايي حضور صنايع و  انبارها در اين قسمت عامل بازدارنده جهت پالايش محدوده

بررسی نظام کاربری و فعالیت
–      غفلت از گره ها و محدود شدن گره ها به کانون های صرفا تجاری مقیاس خرد

–      تاکید بر نقش عبوری خیابان ها و نادیده گرفتن نقش اجتماعی و عمومی آن

بررسی نظام فضاهای باز همگانی
–       ناخوانایی، عدم کریدور مناسب در ورودی های حوزه

–      عدم پیوستگی به علت بافت های متعدد خالی در حوزه

–      نبود عناصر هویت بخش به لحاظ ادراکی و بصری و ضعف هویت

بررسی نظام منظر شهری
–       محورهای شریانی درجه 1 پیرامون حوزه به علت کمبود دسترسی به آن، حوزه را از شهر جدا می کند

–      عدم پاسخگویی سیستم حمل و نقل عمومی به افزایش جمعیت حوزه(تحقق طرح های آماده سازی)

–      عرض كم معابر ، نفوذپذيري پايين پهنه هاي مختلف

بررسی نظام حرکتی و دسترسی
–      توسعه افقي و از بين رفتن زمين هاي كشاورزي و زراعي اطراف حوزه

–      وجود و گسترش مراكز حاشيه نشيني (اسكان غيررسمي)

–      فرسودگي و ريزدانگي ابنيه ، تراكم بالا و پايين پهنه هاي مسكونی

–      نابرابري ها و جدايگزيني ها در كالبد حوزه، كه حوزه را به دو بخش غني و فقيرنشين تقسيم نموده است، از بعد سكونتي موجب تشديد نارضايتي ها، حاشيه نشيني، رشد بي رويه سكونتگاه هاي غيررسمي شده است

–      فلج شدن بخش شرقي حوزه به علت فرسودگي بافت و ايجاد سكونتگاه هاي غيررسمي كه از سرانه هاي خدمات عمومي كافي بهره مند نبوده، ساختار كالبدي آنها فاقد يك سازمان فضايي مناسب است و از يك طراحي شهري مناسب پيروي نكرده اند و در نتيجه جدایی بخش شرقي حوزه به صورت كامل از بخش غربي

بررسی نظام فرم کالبدی

5-   کجا می خواهیم باشیم ؟

اين گام هسته ي مرکزي فرآيند چشم انداز سازي است که هدف آن تدوين چشم انداز چيزي است که شهر آرزوي دارد در آينده به آن بدل شود.در اين گام بر اساس ”سناريوي محتمل“ يک ”سناريوي مرجع“ تدوين مي شود.

کجا می خواهیم باشیم ؟ساختار هزینه ساخت هتل در دبی
–      توزیع عادلانه خدمات عمومی ضمن رعایت استانداردهاي كمي و كيفي (سرانه استاندارد و شعاع دسترسی)

–      تغییر نقش خوابگاهی محدوده  بویژه منطقه 10

–      عملکردهای سازگار و ظرفیت مناسب به محله،ناحیه و منطقه

بررسی نظام کاربری و فعالیت
–      منطقه ای با فضاهای باز همگانی شاخص در سطح شهر

–      کال چهل باز به عنوان لبه ای قوی و منسجم  و اتصال دهنده ی حوزه به شهر

بررسی نظام فضاهای باز همگانی
–      مطلوبيت منظر، سيماي معابر و ميادين

–      تقویت دید و منظرهای منتهی به نقاط خاطره انگیز

–      كيفيت غنی بصري شرق حوزه شمالغرب

–      منابع پايدار طبيعي، تحت عنوان گستره هاي طبيعي و سبز حفاظتي

بررسی نظام منظر شهری
–       شبکه حمل و نقل ایمن،پیوسته،با روسازی و عرض مناسب

–      سیستم حمل و نقل همگانی فراگیر و کارا

–      دسترسی مطلوب و نفوذپذیری مناسب حوزه

بررسی نظام حرکتی و دسترسی
–       كال چهل بازه به عنوان يكي از عناصر اصلي در راستاي تقويت پيوند و اتصال فضايي – كالبدي حوزه شمالغرب با حوزه جنوبغرب در نظام فرم كالبدي ساختار فضايي

–      توسعه هدفمند شهر و حفظ زمين هاي كشاورزي و زراعي با ارزش اطراف حوزه

بررسی نظام فرم کالبدی

6-     چگونه به آنجا برسیم ؟

اين مرحله از کار ماهيتا يک فرآيند مستقل و کامل برنامه ريزي راهبردي يا برنامه ريزي اجرايي است که راهبردهاي کوتاه مدت و اقدامات لازم جهت هدايت شهر به سمت چشم انداز طولاني مدت تدوين مي نمايد.

چگونه به آنجا برسیم ؟ساختار هزینه ساخت ویلا در سال ۹۹
–      ایجاد مراکزشهری و تقویت مراکز محلات

–      رعایت استانداردهاي كمي و كيفي كاربري ها جهت كارآمدي كاركردهاي شهري(سرانه استاندارد و شعاع دسترسی)

–      توزیع عادلانه خدمات عمومی درمحلات، نواحی و مناطق حوزه با در نظر گرفتن معیارها

–      ارتقاء کيفيت سکونت در سکونتگاه هاي واقع در حوزه و توانمندسازي سکونتگاه هاي غيررسمي به کمک تکميل زيرساخت هاي مورد نياز

–      تکميل نظام سلسله مراتبي شبکه معابر و نظم بخشي فعاليتي جداره محورهاي فراشهري

–      رعایت سازگاری کاربری ها(برطرف کردن مزاحمت کاربری ها نسبت به یکدیگر)

–      خروج تدریجی صنایع از حوزه

–      كاهش روند رشد جمعيت كانون‌هاي سكونت‌ غيررسمی و توقف نسبي آن و كنترل روند مهاجرپذيري

بررسی نظام کاربری و فعالیت
–      ایجاد و گسترش فضاهای سبز و باز شهری و فضاهای همگانی

–      تاکید و تقویت کال چهل باز به عنوان لبه ای قوی و منسجم  و اتصال دهنده ی حوزه به شهر

–      ایجاد گستره هاي طبيعي و سبز حفاظتي

–      حفاظت از منابع زيست محيطي ضمن حداكثر بهره وري از اراضي قابل استحصال در حريم

بررسی نظام فضاهای باز همگانی
–      انجام اقدامات نوسازي و بازسازي به منظور ارتقاء كيفيت بصري شرق حوزه شمالغرب

–      ايجاد نشانه شهري قوي

–      ارتقاء خوانايي حوزه

–      تبديل كال و محور سنتو به لبه هاي فعال و خوانا

–      كمك به شكل گيري ساختار كالبدي مناسب، شكل گيري جداره هاي خوانا و پيوسته

–      مرمت و احيای بناهایي که قابليت زندگي و استحكام را داشته باشند

بررسی نظام منظر شهری
–      بهبود و ارتقا کمی و کیفی نظام ارتباطی در حوزه

–      توسعه سیستم های حمل و نقل همگانی

–      تأمين دسترسي و افزايش نفوذپذيري بافت

–      سازماندهی نظام سلسله مراتب شبکه معابر

–      اصلاح نظام حركت در سطح حوزه و برقراري ارتباط متناسب با كل شهر

بررسی نظام حرکتی و دسترسی
–       ارتقای كيفيت سكونت ،تجهيز سطوح مسكوني به عملكردهاي خدماتي

–      احياء مراكز محلات و كانون هاي جمعي در محدوده

–      ساماندهي و ارتقاء كالبدي و بصري محورهاي عملكردي

–      توسعه سطوح خدماتي و تجهيز مراكز حاشيه نشيني

–      تقويت پيوند و اتصال فضايي – كالبدي حوزه شمالغرب با حوزه جنوب غرب

بررسی نظام فرم کالبدی

مطالعه کنید.
چک لیست کرم بندی و شیب بندی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما