قرار داد نازک کاری

قرار داد نازک کاری


قرار داد نازک کاری

دستورکار عملیات نازک کاری

جناب آقاي/ خانم/ شرکت محترم ………………………………………………………….. سازنده و نماینده محترم ساختمان به شماره پرونده …………………………………….. واقع به آدرس: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………با توجه به آنکه در حال حاضر مهیای شروع عملیات نازک­کاری ساختمان می باشید، بدین وسیله موارد ذیل در مورخه …………………………………… به جنابعالی ابلاغ می گردد:

لذا خواهشمند است قبل از انجام هرگونه عملیات اجرایی و در حین آن کلیه موارد زیر را طبق مباحث بیست و دو گانه مقررات ملی ساختمان و آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی رعایت نمایید. کلیه نکات بیان شده در دستور کارهای قبلی در این عملیات نیز لازم اجرا می باشد و برای جلوگیری از تکرار از بیان مجدد آن ها صرف نظر گردیده است.

1)  ارتفاع تمام شده پارکینگ و پیلوت در ساختمان­هاي بتنی می­بایست از زیر آویز تا کف تمام شده کنترل گردد.

2) ارتفاع نرده­هاي راه پله و بالکن­ها و جان­پناه پشت بام نباید کمتر از1.1متر باشد.

3) فاصله تیرهاي عمودي نرده­هاي راه پله­ها و بالکن­ها و سایر نرده­ها نباید از 11 سانتی­متر بیشتر باشد. (مطابق مبحث چهارم صفحه 40)

4) سنگ­هاي نماي ساختمان باید اسکوپ گردد. ارائه دستور کار جهت اسکوپ سنگ نماضروري می­باشد.

5) اندازه­گیري شیب رمپ الزامی است.

6) اجراي درب­هاي ضد حریق در راه پله در صورت موجود بودن در نقشه­هاي معماري الزامی می­باشد.

7) در صورت نصب چراغ سنسوردار در راه پله نصب کلید جداگانه براي آن الزامی است.

8) اجراي کولر در بالکن و پاسیو مجاز نمی­باشد.

9) از اجراي کانال کولر در بالکن، پاسیو و نماي ساختمان اجتناب گردد.

10) اجراي پکیج و کولر آبی، کنار هم مجاز نمی­باشد.

11) رعایت مبحث 19مقررات ملی ساختمان الزامی است و می­بایست توسط مجري ذیصلاح بنا به تشخیص ناظر و مالک انجام گردد.

12) سیستم­هاي اعلام و اطفاي حریق می­بایست مطابق نقشه­هاي تاسیسات مکانیکی اجرا گردد.

13) اگر خاک­هاي مجاور دیوارهاي زیرزمین مرطوب باشد روي ماسه سیمان را سه قشر قیر و گونی کشید. در این محل بیشتر از قیر 70×60 استفاده می­نمایند در موقع قیر و گونی کردن باید دقت شود که به هیچ وجه منفذ یا سوراخی خالی نبوده و در همه لایه­ها قیر، کلیه سطح را بپوشاند و بهتر است در همین مرحله قیر و گونی تا روي کرسی چینی دیوار زیرزمین یکسره ادامه پیدا کند. در کلیه مراحل باید به وسیله قیر کلیه سطح دیوار پوشانیده شده باشد اگر خاك اطراف زیاد مرطوب نباشد یک لایه قیر و گونی کافی است (دو قشر ویک لایه گونی )

14) قیر و گونی سرویس­ها بهتر است در دو مرحله انجام شود. مرحله اول دیوارها، مرحله دوم کف. نظر به اینکه معمولاً کاشی کاري سرویس­ها را قبل از فرش کف انجام می دهند، چنانچه قیر و گونی کف نیز همزمان با قیر و گونی دیوارها انجام شود در موقع کاشی­کاري و عبور و مرور کارگران از روي کف ناچار قیر و گونی آسیب دیده و سوراخ می شود و در نتیجه در موقع فرش کف دوباره این قیر و گونی با دو لایه گونی تجدید شود. براي جلوگیري از این دوباره کاري بهتر است ابتدا دیوارها را قیر و گونی نموده و حداکثر این قیر و گونی را تا 10 سانتی­متر روي کف ادامه دهیم و بعد از اجراي کاشی­کاري و بلافاصله قبل از فرش کف نسبت به قیر و گونی کف اقدام نموده و فوراً فرش کف را شروع نماییم. بهتر است قیر و گونی کف سرویس­ها در دو لایه گونی و سه لایه قیر انجام شود و بعد از اجراء حتماً به وسیله آب بستن در محل از غیر قابل نفوذ بودن آن مطمئن شویم.

مطالعه کنید.
ماده ۹۹

15) حداقل ارتفاع کاشی در حمام ها به واسطه وجود دوش تا 180سانتی­متر و در آشپزخانه تا150سانتی­متر(چند رج بالاتر از ظرف­شویی ) می باشد. همچنین در توالت ها تا 60 سانتی متر و اگر در توالت دست­­شویی وجود داشته باشد ارتفاع کاشی در آن قسمت 90 سانتی­متر باید باشد.

16) رعایت نکات زیر در نماسازي الزامی است:

1-16) نما باید با سطح زیر کار اتصال کافی داشته باشد تاذهنگام بروز زلزله خطر جدا شدن و فروریختن آن وجود نداشته باشد.

2-16) نما باید قابلیت تحمل شرایط اقلیمی خاص هر منطقه را داشته باشد.

3-16) نما باید به گونه­اي انتخاب و اجرا شود که بروز اشکالاتی در آن (مانند ترك خوردگی) موجب آسیب دیدن سطح زیر کار بویژه اجزاي سازه­اي نشود .

4-16) از اجراي نماهاي مجزا قبل از تکمیل سطح زیر کار پرهیز شود.

5-16) از به کار بردن قطعات سنگین در نما پرهیز شود.

17)  اجراي عایق­کاري در موارد زیر لازم می­باشد :

الف) بامهاي تخت، شیبدار، قوسی وگنبدها  ب)ایوان ها  ج) کف­ها (در تماس با زمین نمناك وکف سرویس­ها و آشپزخانه)

د) شالوده­ها (در تماس با زمین نمناك)   ه) دیوارهای زیرزمین و دیوارهاي در تماس با آب

و) سایر قسمت­ها از قبیل کف پنجره­هاي در تماس با محیط اطراف، درپوش و دیوار جان­پناه، دودکش­ها، بدنه وکف استخرها و منابع آب، نماهایی که در معرض بوران قرار دارند.

18) هنگام اجراي عایق­کاري با قیر و گونی باید موارد زیر رعایت گردد :

1-18) عایقکاري به هنگام بارندگی مجاز نیست.

18- 2) عایقکاري بر روي سطوح مرطوب مجاز نیست.

3-18) عایقکاري جامد را تا هنگامی که گرم و روانند باید مصرف کرد.

4-18) دماي قیرهاي مورد مصرف نباید بیش از 177 + درجه سلسیوس باشد.

5-18) راه رفتن روي سطوح عایقکاري شده باید با احتیاط و با استفاده با کفش­هاي بدون میخ انجام شود.

6-18) مصرف میخ براي محکم کردن لایه­هاي عایقکاري مجاز نیست.

7-18) لایه هاي عایق باید از هر طرف 10 سانتیمتر همپوشانی داشته و با قیر مناسب کاملاً به هم چسبانده شوند. در همپوشانی لایه­ها باید لایه­هاي رویی در سمتی قرارگیرند که مطابق شیب­بندي انجام شده آب از روي آن­ها به سمت لایه زیري سرازیر گردد.

8-18) هنگامی که عایقکاري در بیش از یک لایه انجام می شود، لایه هاي متوالی عایق باید عمود بر هم قرار گیرند.

9-18) سطوح عایقکاري شده باید پس از تکمیل لایه محافظی پوشانده شوند.

10-18) عایقکاري با عایق­هاي رطوبتی آماده، مطابق روش­هاي توصیه شده توسط سازندگان انجام شود، در هر حال باید به تأیید دستگاه نظارت برسد.

11-18) ایجاد زیرسازي مناسب براي انجام عایقکاري ضروري است.

19) رعایت موارد زیر در مورد اندازه و محل بازشوها الزامی است:

1-19) مجموع سطح بازشوها در هر دیوار باربر از یک سوم سطح آن دیوار بیشتر نباشد.

2-19) مجموع طول بازشوها در هر دیوار باربر از یک دوم طول دیوار بیشتر نباشد .

3-19) فاصله اولین بازشوها در هر دیوار باربر از بر خارجی ساختمان (از انتهاي دیوار) کمتر از 75 سانتی­متر نباشد، مگر آنکه در طرفین بازشو کلاف قائم (از کف تا سقف ) قرار داده شود.

4-19) فاصله دو بازشو نباید از دو سوم ارتفاع کوچک­ترین بازشوي طرفین خود و هم­چنین از مجموع طول آن دو بازشو کمتر باشد. در غیر این صورت جرز بین دو بازشو، جزئی از بازشو منظور می­شود و نباید آن را به عنوان دیوار باربر به حساب آورد.

مطالعه کنید.
قرارداد مشارکت در ساخت بنا

5-19) نعل درگاه روي بازشوهاي مجاور باید به صورت یکسره با دهانه­اي برابر مجموع طول بازشوها به اضافه جرز بین آن­ها باشد.

6-19) هیچ یک از ابعاد بازشوها از 2.5 متر بیشتر نباشد. در غیر اینصورت باید طرفین بازشو را با تعبیه کلافهاي قائم که به کلافهاي افقی متصل می شوند، تقویت شود.

20) براي نصب نعل درگاه­ها رعایت شرایط زیر الزامی است:

1-20) طول نشیمن نعل درگاه بر روي دیوار در هر طرف باید حداقل 30 سانتی­متر باشد.

2-20) در صورت استفاده از کلاف­هاي قائم در اطراف بازشوها، نعل درگاه باید به نحو مناسبی به آن­ها متصل شوند.

3-20) عرض نعل درگاه باید مساوي ضخامت دیوار باشد.

21) در صورت وجود چاه ارت حداقل عمق چاه ارت 4 متر و حداقل قطر چاه 90سانتی­متر (با در نظر گرفتن موقعیت محل) در نظرگرفته شود.

22) ضروري است سیم­ها به صورت یکپارچه در داخل لوله­ها کشیده شوند و به هیچ عنوان از سیم دو تکه استفاده نشود.

23) در پریزهاي نصب شده در ارتفاع 30 سانتیمتری از کف تمام شده واحدها، داراي سیستم محافظ کودك باشند تا از امکان ورود فلزات نوك تیز مانند میله بافتنی، میخ، خودکار و … در آن جلوگیري شود.

24) از هر واحد سه رشته سیم ( فاز، نول، ارت ) مطابق نقشه طراحی حداقل به ضخامت 4 میلی­متر  تا محل نصب انشعابات برق (کنتورها) اجرا شود.

25) استاندارد فیوز مینیاتوري براي مدارات روشنایی 10 آمپر و برای پریزها 16 آمپر می­باشد. هم­چنین جعبه فیوزهاي مینیاتوري در محل مناسب و در ارتفاع150سانتی­متري نصب گردد.

26) ضروري است در صورت نیاز به احداث مدار تغذیه کولرگازي یک دستگاه فیوز مینیاتوري 25 آمپر مجزا براي آن در نظر گرفته شود.

27) جانمایی پریزها در آشپزخانه برابر استاندارد نصب گردیده و محل نصب پریزها با تاسیسات آب و گاز براي مصارف گاز خوراك­پزي، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، پکیج، یخچال و فریزر و … هماهنگی داشته باشد.

28) باید به مالک اطلاع داده شده تا قبل از نصب تابلو کنتورهاي برق، آن را به تائید شرکت برق منطقه خود برساند.

29) قطر لوله­هاي استفاده شده در قسمت­هاي مختلف ساختمان باید متناسب با تعداد رشته سیم­هاي عبوري و سطح مقطع آن­ها انتخاب شود.

30) استفاده از جعبه­هاي تقسیم و قوطی­هاي با کیفیت ضروري است. در ضمن اتصال لوله­ها به جعبه­هاي تقسیم و قوطی­هاي کلید و پریز می­بایست به صورت مناسب اجرا گردد و قابل تغییر به لحاظ مکانی در زمان اجراي کاشی­کاري باشد.

31) ضروري است لوله­هایی که سیم­هاي برق از آن­ها عبور کرده از لوله ­هایی که سیم­هاي جریان ضعیف ( آنتن و تلفن و … ) از آن­ها عبور می­کنند مجزا باشند.

32) به علت عدم ورود نخاله­هاي ساختمانی و گچ و سیمان در داخل لوله­ها و در محل جعبه­هاي تقسیم و قوطی­هاي کلید و پریز می­بایست سر لوله­ها مسدود شده باشد.

33) لوله­ها در داخل سقف کاذب توسط بست مناسب (عدم تکیه به سقف کاذب) مهار شوند.

34) در صورت شکسته شدن لوله­ها، جعبه­هاي تقسیم، جعبه­هاي فیوز مینیاتوري و قوطی­هاي کلید و پریز ضروري است قبل از اتمام مرحله نازك­کاري نسبت به تعویض آن­ها اقدام شده باشد.

35) ارتفاع نصب جعبه تابلو توزیع برق واحد (تابلو فیوزهاي مینیاتوري) شاسی اعلان حریق، آیفون، ترموستات و …. از کف تمام واحدها 150 سانتی­متر و ارتفاع کلید کولر 130 سانتی­متر است.

مطالعه کنید.
قرارداد پیمانکاری نظافت

36) محل نصب تابلو کنتورها ، نزدیک درب ورودي ساختمان (درب عبور و مرور افراد) و در قسمتی است که به هنگام باز شدن درب پشت آن قرار نگیرد، همچنین محل نصب تابلو کنتورها باید از کنتورهاي گاز فاصله داشته باشد (حداقل 150 سانتیمتر).

37) جهت تامین برق آسانسور نیز تمهیدات لازم صورت گرفته و با مجري آسانسور هماهنگی­هاي لازم توسط مجري تاسیسات الکتریکی شده و لوله­گذاري­هاي مورد نیاز انجام شود.

38) روشنایی تونلی چاه آسانسور و پریز بالا و پائین چاه می­بایست طبق نقشه و استاندارد اجرا شود.

39) ارتفاع 120سانتیمتر براي کلید و پریز در محیط­هاي مرطوب مانند پیلوت، سرویس بهداشتی و … الزامی است.

40) کلیه سیم کشی­های موقت و نصب تجهیزات برقی باید با رعایت ضوابط و مقررات مبحث 13 مقررات ملی ساختمان و آیين­نامه حفاظتی تأسیسات الکتریکی در کارگاه صورت گیرد و موارد زیر انجام گردد:

1-40) براي جلوگیري از ازدیاد و پراکندگی سیم­هاي آزاد متحرك، باید در نقاط مختلف کارگاه به تعداد کافی پریز در محل­های مناسب نصب شود.

2-40) سیم­کشی براي استفاده موقت در صورت امکان باید در ارتفاع 2.5 متر از کف انجام شود. در غیر این صورت باید سیم­ها طوری نصب شوند که از آسیب­های احتمالی محفوظ بمانند.

3-40) تابلوهاي برق موقت بایستی به وسیله محفظه­هایی با درپوش قفل­دار مسدود گردند و پیرامون آن­ها روی زمین یا کف، فرش و یا سکوي عایق ایجاد شود.

41) سطل­های آب و ماسه و کپسول­های خاموش­کننده (مناسب با نوع حریق) و الباقی وسایل اطفاء حریق و علائم و نشانه­های ایمنی باید در قسمت­های مختلف کارگاه ساختمانی به نحوی که همواره در معرض دید و دسترس باشند نصب و آماده استفاده گردند.

42) کلیه وسایل گرم کننده برقی، گازسوز و نفت­سوز باید استاندارد باشد و تهویه هوا در کارگاه ساختمانی باید در نظر گرفته شود.

43) در پایان کار روزانه، قسمت­های در دست احداث نباید در شرایط ناپایداري که در برابر فشار باد یا ارتعاشات آسیب پذیر باشند، رها گردند.

44) هر بخشی از جایگاه کار که ارتفاع آن بیش از 120 سانتی­متر باشد باید داراي جان­پناه با شرایط زیر باشد:

1-44) حفاظ از جنس مرغوب و مناسب و داراي استحکام کافی باشد.

2-44) نرده بالایی بین 90 تا 110 سانتی­متر بالاي سطح جایگاه قرار گیرد.

3-44) برای جلوگیري از سر خوردن کارگران یا افتادن مصالح و ابزار از روي جایگاه، پاخور در لبه باز جایگاه به بلندی 15 سانتی­متر نصب شود.

4-44) نرده میانی میان پا خور و نرده بالایی نصب شود.

45) به هیچ عنوان از سنگ ساب خورده در کف فضاها استفاده نگردد.

46) تحت هیچ عنوان لوله خرطومی جهت لوله کشی برق استفاده نگردد.

47) در صورتی که تغییر مشخصات اجرایی یا مصالح نازك کاري ، نماسازي، کف سازي طبقات و حجم مخزن ذخیره موجب تغییر وزن و بارهاي وارد بر سازه گردد، لازم است نقشه هاي چون ساخت با تائید طراح سازه ارائه گردد.

بدیهی است در صورت عدم اجرا و رعایت موارد مذکور کلیه مسئولیت های حقوقی، مدنی و کیفری و همچنین تبعات مالی و جانی ناشی از عدم اجرای این موارد به عهده مالک و سازنده ساختمان می­باشد.

در مورخه ………………………………………… اصل دستورکار فوق                                                 نام مهندس ناظر

به اینجانب ……………………………………………… ابلاغ و تفهیم                                                   مهر و امضاء مهندس ناظر

گردید.

مهر و امضاء

تاریخ

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما