قرارداد پیمان انجام کار

قرارداد پیمان انجام کار

قرارداد پیمان انجام کار


قرارداد پیمان انجام کار

اين پيمان به تاريخ ……………… در شهر تهران بين ………………………………….. به آدرس ……………………………………………….. كه در اين پيمان كارفرما ناميده مي‌شود به نمايندگي ………………………………… از يك طرف و شركت …………………… به نمايندگي ………………………. (مديرعامل) و به آدرس ………………………………………………………….. تلفن …………………….  كه از اين به بعد پيمانكار ناميده مي‌شود از طرف ديگر منعقد مي‌گردد.

(آدرس قانوني طرفين پيمان هماني است كه در مقدمه قيد شده و هرگونه تغيير آدرس مي‌بايست به اطلاع طرفين برسد و در غير اينصورت ارسال هرگونه مكاتبات به نشاني قبلي حكم ابلاغ قانوني را دارد)

ماده 1- موضوع پيمان و محل اجراي كار:

موضوع پيمان عبارتست از:………………………………………………………………………….. بر اساس مدارك، مشخصات فني و نقشه‌هاي منضم به اين پيمان كه كلا به رؤيت، مهر و امضاء‌ پيمانكار رسيده است و جزء لاينفك آن تلقي مي‌شود و پيمانكار با اطلاع از كميت و كيفيت آنها مبادرت به قبول تعهد نموده است.

محل اجراي كار: ………………………………………………………………………………………

ماده 2- اسناد و مدارك پيمان:

اين پيمان شامل اسناد و مدارك زير است:

الف – پيمان حاضر

ب – نقشه‌هاي كلي، تفضيلي و اجرايي در ……. برگ

ج – برآورد كار و فهارس پايه سال ………. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

د – مشخصات فني عمومي منتشره از طرف سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

ه- شرايط عمومي پيمان منتشره از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

و – دستوركارها، صورت مجالس، موافقتنامه‌ها و هر نوع سند ديگري كه در مورد كارها و قيمتهاي جديد يا امور ديگر، در مدت پيمان تنظيم گردد و به امضاء طرفين پيمان برسد.

ز- يك نسخه از روزنامه رسمي پيمانكار بهمراه آخرين تغييرات

ماده 3- مبلغ و ضريب پيمان :

الف – مبلغ اوليه پيمان برابر (………………………………………………………………………..) ريال است كه بر اساس قيمت پيشنهادي پيمانكار مي‌باشد.

ب – ضريب پيمان ……. است كه در ارتباط با ماده 10 از آن استفاده مي‌گردد و از نسبت قيمت پيشنهادي پيمانكار به برآورد دستگاه مناقصه گزار بدست آمده است.

ج – به قيمتهاي اين پيمان هيچگونه تعديل آحاد بها و مابه‌التفاوت تعلق نمي‌گيرد و قيمتهاي پيشنهادي پيمانكار مي‌بايست كامل باشد.

د – از هر پرداخت به پيمانكار مبلغ 10% بعنوان حسن انجام كار كسر مي‌گردد كه 50% آن پس از تحويل موقت و رفع نقص و 50% الباقي پس از تحويل قطعي و در صورت مثبت بودن صورتوضعيت قطعي مسترد مي‌گردد.

ماده 4- مدت پيمان :

مدت پيمان برابر با …….. ماه شمسي از تاريخ اولين صورتمجلس تحويل كارگاه خواهد بود. پيمانكار متعهد است در مدت پيمان كارهاي موضوع قرارداد را انجام داده و از طرف كارفرما تقاضاي تحويل موقت نمايد.

مطالعه کنید.
چک لیست شبکه جمع آوری فاضلاب

ماده 5- دوره تضمين :

حسن انجام كار كليه عمليات موضوع پيمان از تاريخ تحويل موقت و اخذ گواهي رفع نقص به مدت …….. ماه شمسي از طرف پيمانكار تضمين مي‌گردد. بدين منظور از كليه صورتوضعيت‌هاي موقت پيمانكار، ده درصد بعنوان ضمانت حسن اجراي كار كسر و پس از طي دوره فوق با نظر دستگاه نظارت به پيمانكار مسترد مي‌گردد. اگر در دوره تضمين معايب و نقائصي در كار مشاهده شود كه ناشي از عدم رعايت مشخصات به شرح مذكور در پيمان باشد پيمانكار مكلف است آن معايب و نقائص را با هزينه خود رفع نمايد. براي اين منظور، كارفرما مراتب را با ذكر معايب و نقائص و محل آنها كتبا به پيمانكار ابلاغ مي‌كند. پيمانكار بايد حداكثر ظرف مدت 15 (پانزده) روز بعد از ابلاغ مراتب، شروع به رفع معايب و نقائص كند و آنها را طي مدتي كه با رضايت كارفرما معين مي‌شود، رفع نمايد. در غير اينصورت كارفرما حق دارد معايب و نقائص ياد شده را راسا و يا به هر ترتيب كه مقتضي بداند رفع نمايد و هزينه آن را باضافه 15(پانزده) درصد از محل تضمين پيمانكار يا هر نوع مطالبات و سپرده‌اي كه پيمانكار نزد او دارد برداشت كند.

ماده 6 – نظارت :

نظارت در اجراي تعهداتي كه پيمانكار بر طبق مفاد اين پيمان و اسناد و مدارك پيوست آن تقبل نموده است به عهده مديريت فني و نظارت بر طرحهاي عمراني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران خواهد بود و پيمانكار موظف است كارها را طبق پيمان، اصول فني و دستورات كارفرما يا نماينده او و يا دستگاه نظارت، طبق مشخصات، اسناد و مدارك پيوست اين پيمان، اجرا نمايد.

ماده 7 – تاييدات و تعهدات پيمانكار :

پيمانكار موارد زير را تاييد و متعهد به اجراي آنها مي‌باشد.

  • كليه اسناد و مدارك و نقشه‌هاي موضوع ماده دو قرارداد را كاملا مطالعه نموده و از مفاد آن كلا و جزا اطلاع حاصل كرده است.
  • آب و هوا و نزولات جوي و موقعيت جغرافيائي محل و امكانات اجراي عمليات در فصول مختلف را با توجه به مدت اجراي كار در نظر گرفته است.
  • با توجه به فعاليت‌هاي آموزشي و درماني روزمره ………… پيمانكار موظف است هماهنگي و همكاري لازم را با آنها و مسئولان مربوطه نيز بعمل آورده و مراحل كار را طوري برنامه‌ريزي نمايد كه مانعي در پيشرفت فعاليتهاي جاري ……… بوجود نيايد و در صوتيكه در اجراي اين پيمان خسارتي وارد شود مسئوليت جبران اين خسارت بعهده پيمانكار مي‌باشد.
  • پيمانكار موظف است قبل از شروع كار كليه آئين‌نام‌هاي موجود حراستي، حفاظتي، ايمني كار و يا كاركنان را مطالعه و بررسي نموده و ترتيبان لازم را براي رعايت مواد مقررات و دستورات مزبور فراهم آورد و در صورتكيه بعلت عدم رعايت آئين‌نامه‌ها و دستورات جاري از طرف پيمانكار خسارتي به ساختمان و يا اشخاص وارد آيد و يا پيمانكار مشمول جرائمي گردد. كارفرما از اين بابت هيچگونه تعهد و مسئوليتي نخواهد داشت و كارفرما ميزان و مبلغ خسارات را تعيين و كتبا به پيمانكار ابلاغ خواهد نمود تا ظرف مدت ده روز از طرف پيمانكار پرداخت گردد.
  • موظف به پرداخت هزينه‌هاي ناشي از اجراي قوانين كار و بيمه‌هاي اجتماعي و كارگري منجمله و بدون قيد حصر پرداخت حقوق و دستمزد، اخراج، سنوات، بن، عائله مندي، اضافه‌كار و بيمه كاركنان و ايادي خود بوده و قوانين مالياتها را در قيمت پيشنهادي خود ملحوظ كرده و بعدا حق درخواست اضافه پرداختي نخواهد داشت.
  • تهيه و تامين ابزار، كليه ماشين آلات، داربست و بالابر را جهت انجام عمليات در اختيار داشته و كارفرما هيچگونه تعهدي از اين بابت نخواهد داشت.
  • پيمانكار رسماً اقرار نمود خود و هيچكدام از عواملش مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب 1337 نمي‌باشند.
مطالعه کنید.
قرارداد گودبرداری

ماده 8 – شرايط فورس ماژور:

در صورتي كه اجراي موضوع پيمان طبق برنامه زمانبندي توافقي بر اثر وقوع رويدادهاي غير قابل پيش‌بيني و خارج از اراده كارفرما و پيمانكار متوقف گردد. شرايط جديد كه در اثر حوادث قهريه و غير مترقبه ايجاد مي‌شود طبق توافق طرفين تعيين خواهد شد.

ماده 9 – نحوه پرداخت :

با توجه به پيشرفت كار پيمانكار صورت وضعيت موقت كليه كارهاي انجام شده و مصالح پايكار را تهيه و به كارفرما ارائه مي‌كند كه پس از تاييد دستگاه نظارت پروژه در وجه پيمانكار قابل پرداخت است.

كارفرما موافقت دارد كه بنا بر تقاضاي پيمانكار، پيش پرداخت اين پيمان را حداكثر تا سقف 20% مبلغ قرارداد در قبال ارائه ضمانت نامه معتبر بانكي در وجه پيمانكار پرداخت و به تناسب كاركرد از صورتوضعيت‌هاي موقت كسر نمايد.

تبصره : نرخ مصالح پايكار براي آن دسته كه در فهرست منضم به پيمان شامل تهيه و نصب منظور گرديده به ميزان 70% بهاي مندرج در فهرست با احتساب ضريب پيشنهادي پيمانكار خواهد شد.

ماده 10 – تغييرات مقادير كار:

در صورتيكه بعد از انعقاد پيمان و در حين اجراي كار، تغييراتي در مشخصات فني (از جمله تغيير در مصالح) و يا نقشه‌هاي اجرايي از طرف كارفرما به پيمانكار ابلاغ گردد كه اين تغييرات، نوع مصالح و يا حجم عمليات كار را نسبت به نقشه‌هاي اوليه تغيير دهد بگونه‌اي كه هر يك از آيتمهاي كاري بميزان 100% افزايش و يا كاهش يابد. پيمانكار مكلف به انجام كار با نرخهاي پيمان خواهد بود و در صورتيكه آيتمهاي كاري ابلاغي در نرخ اعلام شده نباشد قيمتهاي فهرست پايه سال …….. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با احتساب ضرائب پيمان در صورتوضعيت‌هاي كاركرد قابل محاسبه است. در خصوص رديفهاي كاري فاقد قيمت در فهرست بهاي پايه برابر مفاد ماده 29 شرايط عمومي پيمان عمل مي‌گردد.

مطالعه کنید.
طراحی مدرسه

ماده 11- سپرده حسن انجام تعهدات :

پيمانكار مي‌بايست معادل 5% مبلغ اوليه پيمان را بعنوان سپرده حسن انجام تعهدات بصورت ضمانت نامه بانكي معتبر و يا واريز نقد به حساب سپرده دانشگاه و يا تضمين مورد قبول كارفرما نزد دانشگاه قرار داده كه پس از تحويل موقت و رفع نقص به پيمانكار مسترد خواهد شد.

ماده 12 – حل اختلاف:

در صورت بروز هر گونه اختلاف بين طرفين اين قرارداد، موضوع اختلاف از طريق مذاكره به صورت مسالمت آميز حل و فصل مي‌گردد و در غير اينصورت موضوع اختلاف به كميسيون ماده 94 آئين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه ارجاع و تصميم متخذه كه صلحا اتخاذ مي‌شود براي طرفين لازم‌الاجرا خواهد بود. در طول رسيدگي به اختلاف، پيمانكار مكلف است بدون تعلل و مطابق مفاد قرارداد به كار خود ادامه دهد.

ماده 13 – تاخيرات :

هر گاه پيمانكار در خاتمه مدت قرارداد تاخير غير مجاز داشته باشد جريمه تاخير به مآخذ ماده 50 شرايط عمومي پيمان از مطالبات پيمانكار كسر خواهد شد.

ماده 14- تهيه نقشه‌ها :

در ظرف مدت دو ماه از تاريخ تحويل موقت، پيمانكار موظف است يك سري كامل از نقشه‌هاي چون ساخت (As Built) را به صورت ترانسپارنت و ديسكت را تهيه و در اختيار كارفرما قرار دهد.

ماده 15 – تعديل آحاد بها :

به قيمت‌هاي اين پيمان هيچگونه تعديل آحاد بها و مابه‌التفاوت تعلق نمي‌گيرد.

ماده 16 – نسخ پيمان:

اين پيمان در 16 ماده و يك تبصره تنظيم (در پنج نسخه) كه هر كدام حكم واحد را دارد.

كارفرما                                                                           پيمانكار

رياست ……………………………………………..                                   شركت …………………….

مسئول امور مالي ……………………………….

مقالات

قرارداد پیمان انجام کار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما