فرم اداری

فرم اداری


قرارداد پیمانکاری

اين قرارداد در تاريخ ………………  فيمابين شركت ……………………………. به نشاني: ……………………………………………………………………………………………. بعنوان كارفرما و …………………… به نشاني ………………………………………………………………………  بعنوان پيمانكار به نمايندگي …………………… ازطرف ديگر،به شرح زيرمنعقد مي گردد.

1 موضوع قرارداد :

       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-مدت قرارداد :                                    ………………………….

3-شروع قرارداد:                                    ……………………………………………………….

3 مقدار كار :                                       ……………………………………………………….

4-محل انجام كار :                                 ……………………………………………………….

5- مبلغ قرارداد

                      ……………………………………………………………………………………………………….

 6- شرايط پرداخت :

     الف-  …………………… معادل ……. درصد مبلغ قرارداد در هنگام عقد قرارداد ( در ازاي دريافت چك تضمين به ميزان    ………………………… ريال)

      ب-  …………. درصد مبلغ قرارداد پس از انجام 50% كار با تاييد سرپرست كارگاه

      ج-  ………….. درصد  مبلغ قرارداد پس از تكميل كار با تاييد ……………………………….

       د-  ………….. درصد  مبلغ قرارداد پس از اتمام دوره گارانتي و رفع نواقص احتمالي ( دوره گارانتي يكسال مي باشد )

7 ساير شرايط :

الف – ايمني كارگران و كليه پرسنل مربوطه و همچنین خرید و استفاده از لوازم ایمنی و حفاظتی به عهده پيمانكار مي باشد .

ب – پيمانكار با توجه به مواد 101و 120و118 قانون كار مصوب 1369 حق به كارگيري اتباع بيگانه فاقد مجوز رسمي از وزارت  كار را ندارد .

ج – رعايت كليه ضوابط فني در كار توسط پيمانكار الزامي مي باشد .

د – تهيه كليه مصالح ،  تجهيزات ، لوازم و نيروي انساني جهت انجام كار به عهده پيمانكار مي باشد  .

ه-  اگر پيمانكار نتواند در مدت مقرر كار را به اتمام رساند ، چنانچه قصور از جانب وي باشد ، به ازاي هر روز ديركرد 5/0درصد مبلغ قرارداد كسر خواهد شد.

و- موضوع قرارداد بمدت يكسال گارانتي مي گردد و درصورت بروز هرگونه خرابي پيمانكار موظف به رفع عيب مي باشد و چنانچه استنكاف نمايد كارفرما راساٌ اقدام به رفع عيب نموده و هزينه مربوطه را با 15% بالاسري از محل سپرده حسن انجام كار پيمانكاركسر مي نمايد .

مطالعه کنید.
درخواست مواد و مصالح ابزار و ماشین آلات

ز- پيمانكار با توجه به تجربه و دانش خود در خصوص عملكرد صحيح سيستم مسئول مي باشد و نقشه هاي اجرايي اوليه رافع مسئوليت وي نمي گردد .

ح –

ط-

    اين قرارداد در هفت ماده و سه نسخه كه حكم واحد دارند تنظيم و پس از امضاء طرفين مبادله معتبر و يك نسخه نزد      پيمانكار  و بقيه نسخ نزد كارفرما باقي مي ماند .                                                         

                  پيمانكـار        ساخت هتل در کیش                                                                            كــارفرما           

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما