شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس

شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس

شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس


شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس 

این شرایط , در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی است که تعیین تکلیف برخی از نکات در آن موارد , به شرایط خصوصی موکول شده است از این رو , هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مفاد شرایط خصوصی , به تنهایی و بدون توجه به ماده مربوط در شرایط عمومی , طراحی نمای ساختمان مسکونی فاقد اعتبار است شماره مواد و بندهای درجه شده در شرایط خصوصی , همان شماره مواد و بندهای مربوط در شرایط عمومی است.

بند 3-1- محل احداث واحد صنعتی………………. است.

نام محصول ( محصولات ) و مشخصات کامل آن به شرح زیر است :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

بند 3-2- ظرفیت اسمی واحد صنعتی……………….. و شمار روزهای کارکرد قابل بهره برداری در سال……………… است.

بند 4-1- شرح کلی فرایند :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

بند 6-1- ب) معیارهای تعیین شده برای بهبود قابل ملاحظه , عبارتند از :

ظرفیت :………………………………………………………………………………………………………………………………

ضریب اطمینان :…………………………………………………………………………………………………………………

بازدهی :…………………………………………………………………………………………………………………………….

ماده 7. مدارک فنی زیر , توسط واگذارنده در اختیار گیرنده قرار داده می شود :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

بند 7-1-2- مدت , موضوع و شمار نفرات و دیدارهای کارکنان گیرنده و پیمانکاران وی از واحدهای صنعتی واگذارنده که فرایند را مورد استفاده قرار می دهند به شرح زیر است :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ماده 8. خدمات اضافی واگذارنده که در ازی حق الزحمه اضافی انجام خواهد شد , به صورت زیر است :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

بند 9-1- الف) تولید روزانه واحد صنعتی :

بند 9-1-2- مهلت انجام نخستین آزمایش تضمین , مدت انجام آن و نتایجی که باید نشان داده شود , به شرح زیر است :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

بند 9-1-4- مهلتی که پس از جلسه بین گیرنده و واگذارنده , برای اظهارنظر واگذارنده در مورد دلایل عدم دستیابی به تضمین های عملکردی تعیین شده است……………….. (…………………. ) روز بعد از جلسه بین گیرنده و واگذارنده است.

مطالعه کنید.
سود ساخت و ساز چند درصد است؟

بند 9-1-7- مهلت واگذارنده برای مطلع ساختن گیرنده از توصیه های خود , طراحی نمای ساختمان برای تغییر (…………..) روز است.

بند 9-1-14- مهلتی که گیرنده باید در آن تغییرات و اصلاحات موضوع بند 9-1-6- را انجام دهد…………………. (………………… ) روز از تاریخ عدم موفقیت نخستین آزمایش تضمین است.

بند 10-1- مبلغ جریمه ای که واگذارنده باید به سبب تأخیر در ارائه بسته طراحی مهندسی پایه بپردازد , عبارت است از :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

جریمه هایی که واگذارنده باید به دلیل عدم دستیابی واحد صنعتی به عملکردهای تضمین شده بپردازد , به شرح زیر است :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

بند 11-1- نرخ ها و شرایط مربوط به افزایش ظرفیت واحد صنعتی , یا احداث واحدهای صنعتی دیگر , به شرح زیر است :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

بند 12-1-13- آموزش کارکنان گیرنده در واحدهای صنعتی واگذارنده , به زبان…………………. انجام خواهد شد.

بند 14-1-1- نخستین جلسه طراحی پایه , ظرف……………….. (………………….. ) روز از تاریخ تنفیذ قرارداد برگزار خواهد شد.

بند 15-1- ب) معیارهای تعیین شده برای بهبود قابل ملاحظه , همان است که زیر بند 6-1- ب. این شرایط خصوصی , آمده است.

بند 17-1- مدت محرمانه نگهداشتن اطلاعات………………. (……………….. ) سال از دریافت آنهاست.

ماده 18) اسامی کشورهایی که در آنها گیرنده در مدت قرارداد مجاز به استفاده از محصولات یا فروش آنها نخواهد بود , عبارتند از :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………بند 26-1-1- شرایط پرداخت و نرخ های خسارت تأخیر تأدیه , به شرح زیر است :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

بند 28-1- تحقق شرط های زیر , برای تنفیذ قرارداد لازم است :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

بند 31-1- مهلت تعیین شده برای نافذ شدن قرارداد…………… (…………… ) روز بعد از امضای قرارداد است.

بند 32-1- واگذارنده محقق به دریافت , پیش پرداخت به شرح زیر است :

مطالعه کنید.
قرارداد بتن ریزی

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

بند 32-2- مبلغ ضمانت نامه انجام تعهدات , معادل……………. است.

مدت اعتبار ضمانت نامه انجام تعهدات…………… است.

نحوه آزاد کردن ضمانت نامه انجام تعهدات , به شرح زیر است :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

بند 33-1- بیمه نامه هایی که مسئولیت تهیه و حفظ آنها به عهده گیرنده است.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

بند 34-1- مسئولیت دو طرف در پرداخت مالیات ها و عوارض دولتی در جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

بند 38-1-2- زبان یا زبان های مورد استفاده در مکاتبه های بین دو طرف و نیز در دستورالعمل ها و فایل اکسل برآورد هزینه ساخت ساختمان اطلاعات تهیه شده توسط واگذارنده عبارت اند از……………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

بند40-2- گیرنده می تواند حقوق و تعهدهای خود را به مؤسسات و شرکت های زیر واگذار کند :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

بند 42-2-3- نمونه قرارداد مشارکت در ساخت زمین تعهد واگذارنده به داشتن کارکنان در ایران برای انجام تعهدهای موضوع این قرارداد محدود به…………… نفر روز است.

نماینده مجازگیرنده نماینده مجاز واگذارنده

نام و نام خانوادگی ————————————————–نام و نام خانوادگی

امضا———————————————————————————————- امضا

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما