قرارداد واگذاري تعميرات ،نگهداري

فرم اداری

فرم اداری


قرارداد واگذاري تعميرات ،نگهداري

راهبردي

 نام دستگاه (كارفرما):…………………………………………………………..

 نام نماينده دستگاه: …هزینه ساخت کارخانه چرم

كد اقتصادي:                                       شناسه ملي:

 سمت نماينده دستگاه: ………………………

 نام شركت پيمانكار:

شماره ثبت شركت: ………………….. تاريخ ثبت شركت: …………………..

كد اقتصادي:                                       شناسه ملي:

 شماره و تاريخ تعيين صلاحيت شركت:

شماره: ………………….. تاريخ: ………………….. توسط: سازمان كار و امور اجتماعي استان تهران

 نام نماينده پيمانكار:

 

 سمت نماينده پيمانكار: مدير عامل شركت

شماره و تاريخ صورتجلسه تشريفات مناقصه:

شماره :  ……………………………………………………………  تاريخ :  ……………………………………….

 موضوع قرارداد عبارتست از:

 9 – نوع كار: نگهداري  راهبري  سرويس و تعمير سيستم‌هاي برودتي و حرارتي  تأسيسات مكانيكي  تأسيسات برق  گاز  تلفن  اعلام اطفاء حريق  سيستم گازهاي طبي سيستم تصفيه فاضلاب و تجهيزات جانبي آنها كه طي صورتجلسه‌اي به تفكيك ،بر اساس مفاد قرارداد  به پيمانكار تحويل داده شد .

 9  واحد كار: پست كاري ساعت مورد نياز حسب موارد مندرج در جدول ضميمه، پيوست «الف» قرارداد.

 9  حجم كار: حداقل پست كاري و براساس جدول ضميمه پيوست «الف» و خدمات مورد انتظار در شرايط اختصاصي (پيوست ب) قرارداد.

 9  كيفيت كار: براساس شرايط اختصاصي (پيوست ب) قرارداد

 9  نشاني محل انجام خدمات موضوع قرارداد: ضميمه (پيوست ب) قرارداد.

10  مدت انجام قرارداد:

مدت زمان انجام قرارداد از تاريخ امضاء به مدت: يك سال تاريخ شروع: ………………….. تاريخ خاتمه: …………………..

11  مبلغ قرارداد:

 1-11-مبلغ ماهيانه قرارداد(ارزش حجم كار):

الف )ماهيانه بابت حقوق و مزاياي پرسنلي  :………………………. ريال وبه حروف ……………………… ريال

ب) ماهيانه بابت حق الزحمه پيمانكار : ………………………. ريال وبه حروف ……………………… ريال

2 -11-مبلغ كل قرارداد(ارزش حجم كل كار)/ساليانه: ………………………………………. ريال و به حروف: ………………….. ريال

*(ارزش حجم كل كار شامل كليه پرداخت‌ها و هزينه‌هاي پرسنلي، كسورات متعلقه، ماليات بر ارزش افزوده، هزينه‌هاي انجام تعهدات مندرج در قرارداد و سود پيمانكار مي‌باشد .)

12  نحوه پرداخت پس از كسر كليه كسورات قانوني:

پرداخت براساس تاييد كارفرما در دوازده مرحله، به شرح زير صورت مي‌گيرد:

 12  پرداخت‌هاي ماهانه پرسنلي: كليه حقوق و مزاياي پرسنل پيمانكار مندرج در جدول (الف)، در پايان هر ماه براساس بند 5-17 قرارداد پس از ارائه مدارك و مستندات و ليست تنظيمي، توسط كارفرما به حساب مشترك واريز و با امضاي مشترك پيمانكار و كارفرما مستقيما در وجه پرسنل پيمانكار پرداخت مي‌گردد .

تبصره:عيدي، سنوات ،ذخيره مرخصي پرسنل همه ماهه در حساب مشترك ذخيره گرديده كه در پايان هر دوره در وجه پرسنل پرداخت مي‌گردد.

 12  پرداخت حق‌الزحمه پيمانكار: در پايان هر ماه پس از پرداخت حقوق و مزاياي پرسنل از طريق حساب مشترك، پيمانكار درخواست حق‌الزحمه ماهانه خود را ارسال نموده كه  پس از تنظيم  فرم گزارش نظارت (فرم پيوست شماره 1) توسط ناظر و اعمال جرايم مربوطه و محاسبه رقم آن بر اساس آيين‌نامه مالي معاملاتي ،دستورالعمل هاي مربوطه و مفاد قرارداد طي چك جداگانه‌اي در وجه پيمانكار  پرداخت ‌مي‌گردد.

تبصره: رقم پرداختي به پيمانكار بابت حق الزحمه حداكثر تا سقف رقم ريالي مندرج در بند ب ماده 11 قرارداد خواهد بود .

 

13  روش اصلاح قرارداد:

1-13- كارفرما مي‌تواند در صورت ضرورت، نسبت به تغيير ميزان كار با اعلام به پيمانكار، حجم قرارداد را  با اخذ مجوز از معاونت توسعه مديريت و برنامه‌ريزي منابع، تا 25 درصد كاهش يا افزايش دهد.

2-13- كارفرما مي‌تواند در صورت دارابودن مستخدم رسمي، در خدمات موضوع قرارداد، با توافق پيمانكار، اجازه استفاده از اين نيروها را با كاهش مبلغ قرارداد (حداقل به ميزان حقوق و مزاياي افراد مذكور) به پيمانكار اعطا نمايد.

3-13- كارفرما مي‌تواند در صورت ضرورت، در جهت حسن اجراي اين قرارداد و رعايت مقررات عمومي، شرايط اختصاصي را كه لازم مي‌داند به اين قرارداد الحاق نمايد.

14  تعهدات كارفرما:

1 – 14-         كارفرما يك نفر را به عنوان نماينده تام‌الاختيار خود جهت همكاري و ايجاد هماهنگي‌هاي لازم، كتباً به پيمانكار معرفي مي‌نمايد كه نظر وي در ارزيابي كمي و كيفي عملكرد پيمانكار مورد قبول كارفرما مي‌باشد.

2 – 14-كارفرما متعهد مي‌شود اطلاعات لازم را جهت انجام خدمات موضوع قرارداد را در اختيار پيمانكار قراردهد.

3 – 14-كارفرما متعهد است نسبت به واريز ماليات متعلقه به حساب‌هاي مربوطه در راس موعد مقرر اقدام لازم معمول دارد.

4 – 14-ضمن تاكيد بر حق فسخ يك طرفه قرارداد از سوي كارفرما بدينوسيله كارفرما متعهد است براي فسخ قرارداد، حداقل یک ماه قبل از فسخ، موضوع را كتباً به پيمانكار اطلاع دهد.

5 – 14-كارفرما متعهد است هزينه‌هاي انجام خدمات را طبق قرارداد پس از تاييد ناظر قرارداد از محل اعتبارات تخصيص يافته پرداخت نمايد.

6 – 14-براساس تبصره 3 بند 4 مصوبه 84515 هيات محترم وزيران، كارفرما موظف است بررسي‌هاي لازم را توسط واحدهاي ذيربط و ساير عوامل انجام و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، نسبت به استيفاي حقوق كاركنان تحت پوشش پيمانكار «براساس بند 3-15 قرارداد» اقدام و گزارش آن را به وزارت كار و امور اجتماعي منعكس نموده و سپس با رعايت مقررات مربوطه پس از دادن دو اخطار كتبي با فاصله يك ماه نسبت به لغو قرارداد اقدام نمايد. بديهي است پس از لغو قرارداد هرگونه انعقاد قراداد با پيمانكار مزبور ممنوع مي‌باشد.

7 – 14-كارفرما مكلف است ضمانت حسن انجام كار و تعهدات و اجراي كليه تكاليف قانوني و هر نوع پاسخگوئي به مراجع ذيربط را از پیمانکار اخذ نمايد.

8 – 14-   كارفرما متعهد مي‌گردد كليه افزایش‌های قانوني از سوي وزارت كار و امور اجتماعي يا ساير مراجع ذيصلاح در خصوص حقوق و مزاياي پرسنلي را از جمله افزايشات قانوني مرتبط با قوانين طرح‌طبقه‌بندي مشاغل وزارت كه در طول مدت قرارداد  ابلاغ مي‌گردد در مبلغ قرارداد اعمال نمايد .

15  تعهدات پيمانكار:

1 – 15-    پيمانكار 1 نفر مهندس تأسيسات ماهر كه آشنايي كامل با دستگاه‌هاي موضوع قرارداد را داشته باشد، به عنوان هماهنگ‌كننده كارگاه و نماينده تام‌الاختيار خود جهت پاسخگويي و ايجاد هماهنگي‌هاي لازم در انجام خدمات موضوع قرارداد كتباً به كارفرما معرفي مي‌نمايد. ضمناً پرداخت حقوق و مزاياي اين نماينده، بعهده پيمانكار بوده و شركت مي‌بايست در حق‌الزحمه خود محاسبه نمايد.

2 – 15-      پيمانكار متعهد مي‌گردد نيروي انساني واجد شرايط، امكانات و تجهيزات را به ميزان كافي جهت انجام خدمات موضوع قرارداد به كار گيرد و خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان‌بندي كه به تاييد كارفرما مي‌رساند، انجام دهد.

3 – 15-    به استناد تبصره 5 بند 4 مصوبه 84515 هيات محترم وزيران در صورتي كه دستگاه اجرائي متوجه تخلف شركت پيمانكار شود پرداختي به كاركنان را از محل مبلغ قرارداد از طريق مسوول امور مالي حسب مورد انجام خواهد داد و متناسباً از حق‌الزحمه پيمانكار و سپس از  محل سپرده حسن انجام تعهدات كسر خواهد شد.

4 – 15-      پيمانكار متعهد مي‌گردد كه خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان‌بندي كه به تاييد كارفرما مي‌رساند انجام دهد.

5 – 15-      پيمانكار اقرار مي‌نمايد كه مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي مصوب 22 ديماه 1337 نمي‌باشد.

6 – 15-    پيمانكار متعهد مي‌گردد مقررات قانون كار و قانون تامين اجتماعي را در انجام وظايف موضوع قرارداد و تعيين مزد و حقوق كارگران رعايت نمايد و هرگونه پاسخگويي به شكايات و اجراي آراء مربوط به هيات‌هاي حل اختلافات كارگري و ساير تعهدات قانون كار را به عهده بگيرد. ضمناً‌ پرداخت دستمزد و كارمزد، حق‌السعي، خسارات اخراج،‌ سنوات، بيمه، عائله‌مندي، اياب و ذهاب، بُن كارگري، پاداش و اضافه كار افراد موضوع اين بند با پيمانكار قرارداد خواهد بود.

7 – 15-    هرگونه تغيير در وضعيت پيمانكار مي‌بايستي ظرف مدت 5 روز كتباً به كارفرما اعلام گردد. بديهي است عواقب و مسووليت‌هاي ناشي از عدم رعايت اين بند بعهده پيمانكار مي‌باشد.

8 – 15-      درصورت فسخ، لغو يا اتمام قرارداد، تسويه حساب قانوني كاركنان طبق بند 6-15 به عهده پيمانكار مي‌باشد.

9 – 15-    پیمانکار متعهد مي‌گردد لوازم ايمني مثل گوشي، عينك، كلاه، دستكش و …. را متناسب با كار در اختيار پرسنل خود قراردهد و چنانچه حادثه‌اي براي هر يك از كاركنان به دليل عدم وجود وسائل ايمني رخ دهد مسووليت آن متوجه پيمانكار بوده و كارفرما از هر گونه مسووليتي مبرا خواهد بود، همچنين پيمانكار موظف است هر شش ماه يك بار يك سري كفش و لباس كاركه به تاييد كارفرما مي‌رساند در اختيار پرسنل خود قرار دهد(لباس كار زمستاني و تابستاني جداگانه تهيه گردد). ضمنا كليه هزينه هاي فوق بر عهده پيمانكار مي‌باشد.

10 – 15-  کليه کارکنان بايستي ایرانی و بیشتر از 18 سال و کمتر از 60 سال سن داشته باشند.

11 – 15-پيمانكار متعهد مي‌شود كه براي اجراي اين قرارداد افراد فني و غيرفني مورد نياز با مشخصاتي كه از طرف كارفرما اعلام خواهدشد(از نظر كمي و كيفي) بكار گيرد.

12 – 15-پیمانکار متعهد مي‌گردد شناسنامه و مشخصات دستگاه‌ها و تجهيزات و فرم‌هاي بازديد و تعميرات لازم كه در آن نوع اشكال، دليل پيدايش، نحوه برطرف شدن آن و هم چنين سرويس منظم و مستمر دستگاه قيد شده است تا دو ماه پس از انعقاد قرارداد تهيه نمايد.

13 – 15-پيمانكار ملزم به ثبت لوازم مصرفي تحويل گرفته شده از كارفرما و ارائه گزارش در خصوص محل و نحوه بكارگيري لوازم اشاره شده به كارفرما مي‌باشد.

14 – 15-پيمانكار متعهد مي‌شود هيچگونه وقفه‌اي در امور نگهداري، راهبري، تعميرات كلي تأسيسات مكانيكي و برقي موجود در قسمت‌هاي مختلف واحد در طول شبانه‌روز ايجاد نشود.

15 – 15-کارفرما هيچ گونه تعهدي در رابطه با تغذيه(اعم از صبحانه، نهار، شام، قند و چاي و…) و صابون، محل استراحت، سرويس اياب و ذهاب و امور رفاهي پرسنل پيمانکار ندارد.

16 – 15-منظور تضمين حسن انجام تعهدات، پيمانكار متعهد است به ميزان 10% مبلغ ساليانه كل قرارداد كه در آئين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي مقرر گرديده است. ضمانت‌نامه بانكي بسپارد. بديهي است به استناد تبصره 3 بند 4 مصوبه 84515 مورخ 15/12/1384 هيات محترم وزيران چنانچه پيمانكار به تعهدات قانوني خود به هر دليلي عمل نكند و هر يك از مفاد قرارداد را بطور صحيح و كامل اجرا ننمايد، تضمين حسن انجام تعهدات به نفع كارفرما ضبط شده و قرارداد فسخ مي‌گردد.

يك فقره ضمانت نامه بانكي جهت تضمين حسن انجام تعهدات به شماره ………………….. مورخ ……………. به عهده بانك …………. شعبه ………… كُد ………….. به مبلغ …………………………………………………………………………ريال تسليم كارفرما مي‌گردد كه در صورت رعايت كامل مفاد قرارداد و تسويه حساب كامل با كاركنان تحت پوشش و تاييد كارفرما قابل استرداد است.

17 – 15-پيمانكار موظف است براي هر يك از كاركنان خود كه مورد تاييد كتبي كارفرما و ناظر قرارداد مي‌باشند حساب الكترونيكي به منظور واريز حقوق و مزايا با تاييد كارفرما افتتاح كند. بديهي است حقوق و مزاياي كاركنان پيمانكار از طريق اين حساب واريز خواهدگرديد.

18 – 15-پيمانكار موظف است حداكثر يك هفته پس از انعقاد قرارداد  نسبت به انجام طرح طبقه بندي مشاغل بر اساس عناوين شغلي و پستهاي كاري تعيين شده در جدول پيوست( الف) از طريق  يكي از دفاتر مشاور طبقه بندي مشاغل مورد تاييد كارفرما اقدام  و در صورتيكه خود طبقه بندي را انجام مي دهد پس از اخذ تاييديه از اداره كار و امور اجتماعي  يك نسخه از آن را به كارفرما ارائه نمايد .

19 – 15-  پيمانکار موظف است که معيارها و شاخص‌های قانونی و فني را رعايت و با نظر ناظر به طور روزانه چک ليست‌ها و گزارشات كار مدون روزانه را امضاء نمايد.

20 – 15-پيمانکار موظف است که براساس ماده ده قانون كار نسبت به انعقاد قرارداد با هر يك از كاركنان خود حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از انعقاد قرارداد اقدام و يك نسخه از آن را به كارفرما ارائه نمايد.

 

 

21 – 15-  نماينده پيمانکار بايد ضمن حضور مستمر در جلسات مورد نظر کارفرما، به موارد تصويب شده در صورتجلسات عمل نمايد. 

22 – 15-پيمانكار متعهد مي‌گردد در ليست ارائه شده به شعبه تأمين اجتماعي بجز كارگران شاغل در واحد، اسم فرد يا افرادي ديگر را اضافه ننمايد.

23 – 15-پيمانكار نيروهاي موضوع قرارداد را به منظور جبران خسارت جاني احتمالي تحت پوشش بيمه مسووليت مدني قرارداده و كليه هزينه‌هاي مربوط به اخذ بيمه نامه هاي مذكور بر عهده پيمانكار بوده و مي‌بايست در حق‌الزحمه پيشنهادي توسط پيمانكار لحاظ گردد .تاكيد مي‌نمايد كارفرما در خصوص جبران خسارت اشاره شده از قبيل جاني و …. هيچگونه تعهدي ندارد .

24 – 15-پيمانكار متعهد مي‌گردد براي نيروي انساني شركت درموارد ضروري كه به سلامت افراد مربوط است كارت سلامت و بهداشت ارائه نمايد.

25 – 15-  شركت متعهد مي‌گردد آموزش‌هاي تخصصي و حرفه‌اي لازم را به كاركنان خود بدهد.

26 – 15-  پيمانكار متعهد به رعايت نظام‌هاي جاري دستگاه، حفظ اسرار و نكات ايمني مي‌باشد.

27 – 15-كليه كارگران كه دراجراي اين قرارداد بكارگرفته مي‌شوند، كارگر پيمانكار محسوب مي‌شوند و هيچگونه رابطه استخدامي كارگري با كارفرما نداشته و نخواهند داشت.

28 – 15-پيمانكار مكلف است در بكارگيري مستخدمين ، داشتن سلامت جسمي و روانـي كامل كارگران را لحاظ نموده و افرادي را به كار گمارد كه سوء سابقه نداشته و داراي كارت معافيت دائم و يا كارت پايان خدمت نظام وظيفه باشند .

29 – 15-حقوقي كه بر اثر تخلف از شرايط مندرج در قراردادهاي في‌مابين كارفرما و پيمانكار در خصوص حساب مشترك، براي موسسه ايجاد مي‌شود جز در موارد احكام قطعي محاكم قضائي كه لازم‌الاجراء خواهد بود كلاً يا بعضاً قابل بخشش نبوده و كارفرما مجاز است موارد مورد اشاره را از محل تضمين حسن انجام تعهدات پيمانكار برداشت نمايد و پيمانكار متعهد مي‌گردد دراين خصوص اعتراضي ننمايد.

30 – 15- ساعت انجام كار را كارفرما تعيين مي‌كند و پيمانكار متعهد است ترتيبي اتخاذ نمايد كه نيروي انساني وي در ساعات غيراداري نيز به صورت كشيك جهت انجام برخي از امور واحدها در محل كار حضور داشته باشند.

31 – 15-در مبلغ ارزش حجم كار قرارداد ، كليه هزينه‌ها و سود عادلانه منظور شده است و پيمانكار به هيچ وجه حق درخواست اضافه پرداختي را ندارد.

32 – 15-جبران و پرداخت خسارات وارده احتمالي به تأسيسات ساختمان‌هاي كارفرما و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي و كليه امكاناتي كه بطور اماني در اختيار پيمانكار قرار گرفته است  كه بر اثر قصور و سهل‌انگاري كارگران پيمانكار صورت مي‌پذيرد، بر عهده پيمانكار مي‌باشد. ميزان و مبلغ خسارت كه پرداخت آن جزء تعهدات پيمانكار بوده توسط كارشناسي كه كارفرما تعيين مي‌نمايد، مشخص مي‌گردد.

33 – 15-مطلع نمودن كارفرما از هر گونه تغيير كارگران و تضمين حسن رفتار و اخلاق ايشان در برابر كارفرما و ارباب رجوعان از تعهدات پيمانكار بوده و در صورتي كه يك يا چند نفر از كارگران، مورد قبول كارفرما قرار نگيرند پيمانكار موظف است ظرف مدت چهل و هشت ساعت پس از ابلاغ كتبي كارفرما نسبت به تعويض آنان اقدام و جانشين مناسب را معرفي نمايد.

34 – 15-حضور و غياب كاركنان پيمانكار توسط كارفرما صورت مي‌گيرد و ماهيانه جهت محاسبه و پرداخت حق‌الزحمه به پيمانكار اعلام مي‌گردد و پيمانكار موظف به پرداخت و ضميمه نمودن گواهي انجام كار به صورت حساب‌هاي ماهيانه خواهد بود.لازم به ذكر مي‌باشد هزينه كارت تايمكس كاركنان به عهده پيمانكار مي‌باشد.

35 – 15-چنانچه كارفرما بنابه ضرورت مبادرت به جابجائي دفاتر خود از ساختماني به ساختمان ديگر و يا طبقه‌اي به طبقه ديگر نمايد پيمانكار متعهد است بدون هيچگونه شرطي نسبت به اعزام نيرو جهت انجام امور تأسيساتي از قبيل جابجائي خطوط تلفن و يا ساير اقدامات مورد نياز در محل جديد اقدام و ارائه سرويس نمايد .

36 – 15-پيمانكار متعهد است نسبت به تعداد كاركنان شاغل، فرد يا افراد مورد تاييد كارفرما را به عنوان جايگزين افرادي كه در مرخصي استحقاقي يا استعلاجي مي‌باشند، تعيين نمايد. بديهي است پرداخت حق‌الزحمه كاركنان جايگزين براساس كارت تايمكس ثبت شده و برابر قانون كار از محل باز خريد مرخصي كاركنان شاغل با ارائه مستندات از حساب مشترك قابل پرداخت است.

37 – 15-  پيمانكار متعهد مي‌گردد حسب نياز دستگاه (كارفرما) تا تعيين پيمانكار جديد و تحويل كار حداقل دو ماه برابر مفاد موجود در اين قرارداد بعد از اتمام قرارداد با همان قيمت و شرايط موجود به ارائه خدمت ادامه دهد.

38 – 15-پیمانکار تایید می‌نماید که هنگام امضای قرارداد از کیفیت و کمیت قرارداد کاملاً آگاه بوده و عذر عدم اطلاع رافع مسوولیت وی نخواهد بود.

 

16  نظارت:

1 – 16-    كارفرما مي‌بايستي حسب كميت و كيفيت موضوع قرارداد فرد يا افراد (حقيقي و حقوقي) واجد شرايط را كه صلاحيت آنان به تاييد بالاترين مقام واحد رسيده است، به عنوان ناظر به پيمانكار معرفي نمايد.

2 – 16-      كليه پرداخت‌ها به پيمانكار با تاييد ناظر يا ناظرين صورت مي‌گيرد.

3 – 16-      نظارت براجراي تعهدات قانوني پيمانكار و كاركنان تابعه آنها با ناظر است.

4 – 16-      ناظر به كليه كاركنان و واحدها معرفي مي‌شود تا برحسن اجراي قرارداد توسط پيمانكار نظارت نمايد.

5 – 16-      ناظر بايد مكانيزم اجرايي نظارت را با توجه به شيوه‌هاي علمي و مديريتي مبتني بر نظرسنجي پيش‌بيني و اعمال نمايد.

17  شرايط عمومي قرارداد:

1 – 17-    كارفرما در قبال مطالبات نيروي انساني شركت در زمينه، قانون تامين اجتماعي و ساير قوانين و مقررات مربوط در برابر وزارت كار و امور اجتماعي، سازمان تامين اجتماعي و ساير مراجع قانوني ذيربط و ذيصلاح مسووليت ندارد.

2 – 17-    با توجه به ماده 38 قانون تامين اجتماعي پرداخت آخرين حق‌الزحمه پيمانكار و استرداد حسن تضمين انجام تعهدات، موكول به ارائه مفاصا حساب بيمه از سوي پيمانكار مي‌باشد .

3 – 17-      در صورتي كه براساس گزارش كتبي ناظر، پيمانكار در اجراي تعهدات خود از نظر كمي يا كيفي كوتاهي و قصور داشته باشد:

از محل حق‌الزحمه پيمانكار:

–           در مرحله اول 10 درصد جريمه كسر مي‌شود.

–           در مرحله دوم 20 درصد جريمه كسر مي‌شود.

–           در مرحله سوم 30 درصد جريمه كسر مي‌شود.

4 – 17-در صورت ايراد خسارت و عدم اجراي تعهدات از سوي پيمانكار، كارفرما مي‌تواند به ميزان درصدي از محل طلب‌ها، ضمانت نامه‌ها و سپرده‌هاي پيمانكار، اخذ خسارت نمايد .

5 – 17-  به استناد بند 4 مصوبه 84515 هيئت محترم وزيران وجوه مربوط به حقوق، مزايا و اضافه كار، حق‌الزحمه، عيدي و پاداش، ذخيره مرخصي، بُن، حق‌السعي، حق مسكن، سنوات و ساير پرداخت‌هاي قانوني كاركنان از قبيل حق بيمه سهم كارفرما و ماليات حقوق كاركنان (مطابق با ليست تنظيمي پيمانكار كه به تاييد ناظر قرارداد و كارفرما رسيده باشد) در پايان هرماه، به حساب بانكي كه در يكي

6 – 17-از بانك‌ها با امضاي مشترك نماينده كارفرما، ‌نماينده امورمالي كارفرما و نماينده پيمانكار طرف قراداد افتتاح مي‌گردد، واريز خواهد شد، حساب ياد شده دولتي نيست و پرداخت از حساب مذكور صرفاً براي واريز خالص حقوق و مزاياي كاركنان ذيربط و واريز كسورات قانوني ليست‌هاي مربوطه (شامل ماليات، حق بيمه سهم كارفرما و غيره) خواهد بود. اين حساب پس از لغو يا خاتمه قرارداد و تسويه حساب‌هاي نهايي با امضاي افراد مذكور بسته خواهد شد.

7 – 17-به استناد تبصره 1 بند 4 مصوبه 84515 هيات محترم وزيران، پيمانكار متعهد به دريافت رسيد حق بيمه و ماليات‌هاي پرداختي و ساير كسورات قانوني مربوط به هر يك از صورت وضعيت‌ها از حساب مشترك مورد اشاره، از واحدهاي مربوطه و سازمان تامين اجتماعي و ارائه آن به دستگاه‌هاي اجرايي (كارفرما) در پايان ماه بعد مي‌باشد. بديهي است پرداخت ماه بعد به پيمانكار منوط به ارائه رسيد مذكور مي‌باشد.

8 – 17-    پرداخت آخرين حق‌الزحمه به پيمانكار بايد به نحوي برنامه‌ريزي گردد كه كليه حقوق قانوني كارگران از قبيل عيدي، سنوات، عائله‌مندي، مرخصي و غيره پرداخت شده و پس از اخذ اقرارنامه از كارگران مبني بر دريافت كليه حقوق و مطالبات مرتبط خود، تسويه حساب نهايي انجام گيرد.

9 – 17-كارفرما حق خواهد داشت به تشخيص خود و در مواقع لزوم، دفاتر مالي و ساير اسناد و مدارك پيمانكار را در رابطه با موضوع اين قرارداد، از طريق حسابرسان خود بررسي نموده و پيمانكار متعهد است نهايت همكاري را در اين مورد با حسابرسان كارفرما مبذول دارد. هدف حسابرسي موضوع اين ماده حصول اطمينان كارفرما از حسن اجراي مفاد و شرايط و نرخ‌هاي قرارداد حاضر بوسيله پيمانكار است.

 

18-حل اختلاف :

 در صورت بروز هر گونه ابهام واختلاف در ارتباط با موضوع قرارداد وانجام وظايف محوله به هر نحوي ، چنانچه طرفين نتوانند آنرا از طريق مسالمت آميز حل وفصل

 نمايند ، دراين صورت موضوع اختلاف به كميسيون ماده 94 آئين نامه  مالي و معاملاتي  به عنوان حكم مشترك ومرضي الطرفين ارجاع ورأي صادره از

كميسيون حل اختلاف كه صلحاٌ  صادر مي شود قطعي ونسبت به طرفين لازم الاجرا خواهدبود ورأي مذكور از طريق كميسيون به نشاني طرفين كه در اين قرارداد درج گرديده است به پيوست نامه اداري ابلاغ خواهد شد

 

19-موارد فسخ قرارداد:

در موارد ذيل كارفرما ضمن فسخ يك طرفه قرارداد و ضبط سپرده پيمانكار بدون هيچگونه تشريفات قانوني در صورت لزوم براي جبران خسارت وارده از طريق مراجع ذيصلاح اقدام كرده و پيمانكار حق هيچ‌گونه اعتراضي را نخواهد داشت:

1- 19 –  در صورتی که پيمانكار به نحوي از انجام وظايف خود برنيايد يا بازدهي كمي يا كيفي موارد مورد توافق در قرارداد به نحوه‌ي مطلوب نباشد دستگاه (كارفرما) با تشخيص كميسيون ماده 94 آئين‌نامه مالي معاملاتي مجاز است پس از ابلاغ دو اخطار كتبي به فاصله‌ي دو هفته و عدم تغيير رويه نسبت به فسخ قرارداد اقدام و ضمانت‌نامه بانكي پيمانكار را ضبط نمايد.

2-19- در صورتی که کارفرما تشخیص دهد که موضوع قرارداد به صورت غیر متداول واگذار شده و پیمانکار جهت برنده شدن در مناقصه و ادامه قرارداد مسیری غیر از مسیر قانونی و متداول را طی نموده است .

3-19- در صورتي كه پيمانكار موضوع قرارداد را به صورت کلی و جزیی به غیر واگذار نمايد حتی به صورت وکالت.

4-19- اعتراض گسترده کارکنان تحت پوشش پیمانکار در مورد حقوق قانوني خود و اثبات به حق بودن اعتراض آنان برای کارفرما منجر به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت‌نامه بانكي پيمانكار مي‌گردد.

5-19- در صورت اثبات جعلي بودن مدارك ارسال شده جهت شرکت در مناقصه و یا عقد قرارداد توسط پیمانکار، قرارداد به صورت يك طرفه از سوي كارفرما فسخ و ضمانت انجام تعهدات ضبط گرديده که در این صورت پیمانکار مذکور حق شركت در هيچ يك از قراردادهاي کارفرما را نخواهد داشت.

 

20 نشاني طرفين جهت انجام مكاتبات:

1-20  نشاني كارفرما:

نشاني:                                                تلفن:                               نمابر:

نشاني پست الكترونيك: 

 20  نشاني پيمانكار:

نشاني:                                           تلفكس: ساخت سینما خانگی        همراه:

نشاني پست الكترونيك:

نشانـي‌هاي فوق به منزله اقامتگاه قانوني طرفين مي‌باشد لذا مكاتبات رسمي و ارسال مراسـلات از طريق ‌نشاني‌هاي فوق‌الذكر
خواهدبود. درصورت تغيير نشاني، طرفين موظفند ظرف مدت 48 ساعت يكديگر را كتباً مطلع نمايند. در غير اين صورت
كليه نامه‌ها ابلاغ شده تلقي و عذر عدم اطلاع پذيرفته نمي‌باشد و مسووليت‌هاي مالي و قانوني ناشي از عدم اعلام آدرس جديد به كارفرما
به عهده پيمانكار است.

21  امضاء طرفين قرارداد:

اين قرارداد در7 برگ ، 21 ماده و 77 بند و 1 تبصره ، در 4 نسخه جهت: پيمانكار، دستگاه (كارفرما)، وزارت كار و  اموراجتماعي، امور مالي  و ساير موارد مورد نياز تهيه و تنظيم شده كه پس از امضاي طرفين قرارداد لازم‌الاجرا خواهد بود .

ضمناً به استناد بند 3-13 قرارداد، پيوست «الف» (شرايط اختصاصي) و جداول ضميمه الحاق قرارداد مي‌باشد كه جزء لاينفك قرارداد بوده و براي طرفين لازم‌الاجرا مي‌باشد.

 

مطالعه کنید.
فرم اداری پرداخت درخواست پرداخت وجه

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما