فرم اداری

فرم اداری


قرارداد مدیریت طرح

موافقتنامه حاضر همراه با اسناد و مدارک موضوع ماده 2 آن که مجموعه ای غیر قابل تفکیک می باشد و از این پس قرارداد نامیده می شود ، در تاریخ                   در                    بین                              که کارفرما نامیده می شود ، از یکسو و واحد خدمات مدیریت طرح      ساختمان انلاین              به شماره ثبت                 و کد اقتصادی              که مدیر طرح نامیده می شود از سوی دیگر ، طبق مقررات و شرایطی که در « قرارداد » درج شده است منعقد گردید .

ماده یک – موضوع قرارداد

موضوع قراردادعبارت است  از انجام خدمات مدیریت طرح ، برای                               که شرح آن در پیوست (1) تعیین شده است .

ماده دو- اسناد و مدارک

این قرارداد شامل اسناد و مدارک زیر است :

2-1. موافقتنامه حاضر.

2-2. شرایط عمومی .

2-3. پیوستها .

پیوست 1. شرح موضوع قرارداد.

پیوست 2. شرح خدمات .

پیوست 3. حق الزحمه ، روش محاسبه و نحوه پرداخت آن .

پیوست 4. برنامه زمانی کلی .

پیوست 5. شرایط خصوصی .

پیوست 6. نمودار تشکیلاتی افراد کلیدی انجام کار برای هر مرحله .

2-4. مدارک و گزارشهای مصوب .

2-5. اسناد تکمیلی که حین انجام خدمات ، در چارچوب قرارداد و به منظور انجام آن به مدیر طرح ابلاغ شده یا بین طرفین قرارداد مبادله شوند .

2-6. قراردادهای منعقد شده با مهندسان مشاور ، پیمانکاران و سازندگان که با خدمات مدیر طرح مرتبط است .

ماده سه – مدت قرارداد

مدت انجام خدمات قسمتها و مراحل موضوع قرارداد که شروع آن طبق ردیف 47-2 ، شرایط عمومی قرارداد است، با توجه به برنامه زمانی کلی ( پیوست 4 ) ، به شرح زیر است .

مطالعه کنید.
مجوز خريد درمحل

الف )

ب )

مدتهای پیشگفته تابع تغییرات مدت موضوع ماده 48 شرایط عمومی می باشد .

ماده چهار – حق الزحمه

4-1. برآورد مبالغ حق الزحمه قسمتها و مراحل مختلف خدمات ، به شرح زیر است .

الف )

ب )

4-2. نحوه تعیین و روش پرداخت حق الزحمه و نیز نحوه محاسبه مبالغ اولیه آن بر اساس ضوابط و بخشنامه های مربوط طبق پیوست 3 ، می باشد .

ماده پنج – تعهدات دو طرف قرارداد

5-1. مدیر طرح متعهد است خدمات موضوع قرارداد را طبق اسناد و مدارک قرارداد ، در ازای دریافت حق الزحمه مربوط انجام دهد و اعلام می کند که دارای توان و تشکیلات لازم برای انجام خدمات موضوع قرارداد می باشد .

5-2. کارفرما متعهد به انجام وظایفی که در قرارداد برای او معین گردیده است ، می باشد و نیز متعهد می شود که در ازای انجام خدمات موضوع قرارداد از سوی مدیر طرح ، حق الزحمه مربوط را طبق قرارداد به وی پرداخت کند .

ماده شش – نشانی دو طرف

6-1. نشانی کارفرما :

6-2. نشانی مدیر طرح :

6-3. هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را تغییر دهد باید تا پانزده روز قبل از تاریخ تغییر ، نشانی جدید خود را به طرف دیگر اعلام کند . تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است ، مکاتبات به نشانی قبلی ارسال می شود و دریافت شده تلقی می گردد.

ماده هفت – شماره نسخه های قرارداد

این قرارداد در            نمای ویلایی     نسخه تنظیم شده و به امضای دو طرف رسیده است ، یک نسخه آن به مدیر طرح ابلاغ شده است و همه نسخه های آن ، اعتبار یکسان دارند .

مطالعه کنید.
قرارداد خدمت پاره وقت

نماینده کارفرما                                                                                              نماینده مدیر طرح

نام و نام خانوادگی                                                                                          نام و نام خانوادگی

برگرفته از کتاب:

– کتاب جامع قراردادهای عمرانی-علیرضا پوراسد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما