قرارداد كار مسئول خرید

قرارداد كار مسئول خرید

قرارداد كار مسئول خرید


قرارداد كار مسئول خرید

اين قرارداد بين شركت ………………… ثبت شده به شماره …….…………. در اداره ثبت شرکت های تهران به نشانی…………..………………… تلفن…………… به نمايندگي خانم…………………………… كه در اين قرارداد كارفرما ناميده ميشود از يك طرف و آقاي…………………………… فرزند:…………………… به شماره شناسنامه :……………………. صادره از…………………. متولد :………………………به نشانی…………………………………………… كه در اين قرارداد همكار ناميده ميشود از طرف ديگر به شرح ذيل منعقد ميگردد.

ماده 1- موضوع قرارداد

1-1-انجام وظايف شغل در واحد تداركات با عنوان شغلي مسئول تداركات و خريد که بصورت تمام وقت بوده و مشاوره بازسازی ساختمان همكار ميبايست طبق برنامه تعيين شده توسط كارفرما در محل كار خود حاضر و با رعايت مقررات شركت، انجام وظيفه نمايد.

ماده 2- مدت قرارداد

1-2- اين قرارداد از تاريخ 1/1/1388 لغايت 31/1/1388 منعقد گرديد.

2-2- با توجه به توافق به عمل آمده فی مابین پس از اتمام دوره قرارداد، این قرارداد قابل تمدید نمی باشد.

ماده 3- مبلغ قرارداد

1-3- ميزان دستمزد ثابت ماهيانه 3,285,390 ريال ميباشد.

2-3- ساير مزاياي قانوني به شرح زير به همكار پرداخت ميشود.

3-3- حق نوبت كاري در صورت انجام، طبق مقررات قانوني.

3-4- حق مسكن 100,000 ریال

5-3- حق خواربار 1500 ریال

6-3- حق اولاد 527,040 ریال

7-3- حق ترميم طبق مقررات قانوني

8-3- ساير مزاياي قانوني : به تعداد روزهاي كاركرد مبلغ 12,000 ريال به صورت ناهاري پرداخت ميگردد.

9-3- ماليات و كسورات منوط به حق بيمه و ساير مطالبات از دريافتي ماهانه طبق مفاد قانوني كسر خواهد شد.

ماده 4- شرايط فسخ قرارداد

اين قرارداد در صورت حدوث موارد زير خود بخود فسخ خواهد گرديد و همكار حق هيچگونه اعتراضي را نخواهد داشت.

مطالعه کنید.
قرارداد ساخت قالب

1-4- عدم رعايت مقررات كارگاه

2-4- غيبت غير موجه بمدت 15 روز غير متوالي يا 5 روز متوالي در طول مدت قرارداد

3-4-عدم اجراي وظايف محوله

ماده 5- اختلافات ناشي از اجراي اين قرارداد بدوا” از طريق سازش بين دو طرف و در صورت عدم سازش در مراجع مندرج در قانون كار حل و فصل خواهد شد.

ماده 6- بقيه موارديكه در اين قرارداد پيش بيني نشده بر اساس قانون كار و ساير قوانين و مقررات مربوطه خواهد بود.

ماده 7- اينجانب……………………………. با علم كامل بر مفاد اين قرارداد آنرا امضاء نموده و خارج از مواد مندرج در قرارداد حق طرح هيچگونه اعتراضي را در آينده، چه در شركت و يا ساير مراجع نخواهم داشت.

ماده 8- اين قرارداد 8 ماده و در دو نسخه كه در هر نسخه حكم واحد را دارا ميباشد تنظيم و به امضاي طراحی آپارتمان سه طبقه  طرفين رسيد.

كارفرما همكار

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما