فرم اداری

فرم اداری


قرارداد فروش

اين قرارداد در تاريخ ………………..  فيمابين …………………………… به نشاني: ……………………………………………………….. بعنوان خريدار و ………………………. به نشاني …………………………………………………………………  بعنوان  فروشنده  به نمايندگي …………………… ازطرف ديگر،به شرح زيرمنعقد مي گردد.

 

1 موضوع قرارداد :

       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-مبلغ قرارداد :                                …………………………………………….

3-مقداركار :                                     …………………………………………….

4- محل و نحوه تحويل :                    …………………………………………….

4 زمان تحويل :                             …………………………………………….

5- شرايط پرداخت :

     الف-  …………………… معادل ……. درصد مبلغ قرارداد در هنگام عقد قرارداد

      ب-  …………………… معادل ……. درصد مبلغ قرارداد پس از تحويل

      ج-  ………….. درصد  مبلغ قرارداد پس از اتمام دوره گارانتي و رفع نواقص احتمالي ساخت ویلا در تهراندشت ( دوره گارانتي ……………ماه مي باشد )

       د- 

6 ساير شرايط :

الف – رعايت كليه ضوابط فني در كار توسط فروشنده الزامي مي باشد .

ب-  اگر فروشنده نتواند موضوع قرارداد را در مدت مقرر تحويل نمايد ، چنانچه قصور از جانب وي باشد ، به ازاي هر روز ديركرد 5/0درصد مبلغ قرارداد كسر خواهد شد.

ج- موضوع قرارداد بمدت يكسال گارانتي مي گردد و درصورت بروز هرگونه خرابي پيمانكار موظف به رفع عيب مي باشد و چنانچه استنكاف نمايد كارفرما راساٌ اقدام به رفع عيب نموده و هزينه مربوطه را با 15% بالاسري از محل سپرده حسن انجام كار پيمانكار كسر مي نمايد .

د- پيمانكار با توجه به تجربه و دانش خود در خصوص عملكرد صحيح محصول مسئول مي باشد و نقشه هاي اجرايي اوليه رافع مسئوليت وي نمي گردد .

ه –

و-  اين قرارداد در شش ماده و سه نسخه كه حكم واحد دارند تنظيم و پس از امضاء طرفين مبادله معتبر و يك نسخه نزد      فروشنده و بقيه نسخ نزد كارفرما باقي مي ماند .                                                        

مطالعه کنید.
چک لیست نصب کاغذ دیواری

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما