قرارداد ساخت قالب

قرارداد ساخت قالب


قرارداد ساخت قالب

اين قرارداد بين شركت …………… به نشاني ……………………………………… با شماره تلفنهاي ……………و …………… به نمايندگي آقايان ……………و ……………به ترتيب به سمتهاي مدير عامل و رئيس هيئت مديره كه از اين پس در اين قرارداد اختصاراً كارفرما ناميده ميشود از يك طرف و شركت ……………به نشاني ……………………………………………………و تلفن ……………به نمايندگي آقاي …………… كه از اين پس در اين قرارداد قالبساز ناميده ميشود از طرف ديگر بشرح مفاد مندرجات ذيل منعقد ميگردد.

ماده 1 : موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از ساخت قالب بطري پلاستيكي به گنجايش 750 سانتيمتر مكعب برابر نمونه شاهد ارائه شده به قالبساز.

ماده 2 : مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاريخ امضاء قرارداد ……………………….. روز تعيين ميگردد.

ماده 3 : مبلغ قرارداد

مبلغ كل قرارداد 000/000/8 ريال (هشت ميليون ريال) ميباشد كه بشرح زير در وجه قالبساز پرداخت خواهد شد.

الف-40% از كل مبلغ قرارداد كه مبلغ 000/200/3 ريال ميباشد پس از امضاء قرارداد به قالبساز پرداخت و معادل همان مبلغ چك تضمين از قالبساز اخذ خواهد شد.

ب-50% از مرحله دوم پس از اتمام ساخت قالب و تحويل آن به كارفرما و تأييد نمونه هاي اوليه توليد شده توسط مدير كنترل كيفيت شركت رامو در وجه قالبساز پرداخت خواهد شد.

پ-10% مرحله آخر پس از تزريق حداقل 2000 عدد بطري و بشرط صحت كاركرد قالب پرداخت و چك موضوع بند الف ماده 3 به قالبساز مسترد خواهد شد.

تبصره : در مراحل مندرج در ماده 3 كليه هزينه هاي حمل و نقل قالب جهت تست يا رفع معايب قالب بعهده قالبساز خواهد بود.

ماده 4 : تعهدات كارفرما

الف- كارفرما متعهد ميگردد مبالغ مشروح در ماده 3 قرارداد را بموقع پرداخت نمايد.

مطالعه کنید.
قرارداد متر مربعی زیربنا

ب- كارفرما يك نمونه شاهد تأييد شده به قالبساز ارائه خواهد نمود.

ماده 5 : تعهدات قالبساز

قالبساز موظف است در طول مدت مندرج در ماده 2 قرارداد قالب موضوع قرارداد را بطور كامل ساخته و به شركت رامو تحويل نمايد و در صورت تأخير, كارفرما مجاز خواهد بود كه ضرر و زيان حاصله از ديركرد در ساخت قالب را بازاء هر روز تأخير, 000/50 ريال (پنجاه هزار ريال) از محل چك مشروح در بند الف ماده 3 تأمين نمايد.

ماده 6 : محل اقامت طرفين

محل اقامت طرفين در متن قرارداد ذكر گرديده است و طرفين ملزم ميباشند در صورت تغيير آدرس يا شماره تلفن مراتب را فوراً به طرف مقابل اطلاع دهند.

اين قرارداد در شش ماده و پنج بند ويك تبصره در دونسخه تنظيم و پس از امضاء طرفين حكم واحد را دارا بوده و لازم الاجرا ميباشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما