فرم اداری

فرم اداری


قرارداد تخریب

این قرارداد در تاریخ              طراحی نما کلاسیک ویلا         فیمابین شرکت                               به نمایندگی

نشانی                                                                                            تلفن                      که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یکطرف و آقای                        فرزند                      به شماره شناسنامه                 صادره از              و به نشانی

تلفن               که از طرف دیگر پیمانکار نامیده میشود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و مبادله گردید.

ماده یک –موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از کلیه عملیات تخریب ساختمان                  واقع در                   و دسته بندی و چیدمان آجرهای سالم و آهن آلات حاصل از تخریب به کارفرما .

ماده دو – اسناد و مدارک قرارداد

2-1- قرارداد حاضر

2-2- کلیه دستورکارهایی که در حین اجرا توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ می گردد .

ماده سه – مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد                   ریال پیش بینی می گردد که تا 25 درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که بر اساس صورت وضعیت پیشرفت کار و طبق تایید کارفرما یا دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود . مطابق نرخنامه پیوست چنانچه حجم عملیات اضافه شده بیش از 25 درصد مبلغ فوق الذکر باشد نیاز به تهیه و تنظیم الحاقیه با قیمت های جدید توافق شده فیمابین خواهد بود بر طبق نرخنامه پیوست .

تبصره – به قیمت های این قرارداد هیچگونه تعدیلی تعلق نمی گیرد .

ماده چهار –نحوه پرداخت

پس از اتمام کار ، پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده  اقدام و پس از تائید نماینده کارفرما یا دستگاه نظارت با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر 10 درصد حسن انجام کار و 5 درصد مالیات اقدام خواهد شد .

ماده پنج – مدت قرارداد

مدت انجام کار از تاریخ عقد قرارداد و تحویل ساختمان به پیمانکار            طراحی نما مدرن ویلا          روز می باشد .

تبصره یک – در صورتیکه پیمانکار باعث تاخیر یا طولانی شدن مدت انجام کار گردد مطابق با موارد پیش بینی شده در قرارداد رفتار خواهد شد .

تبصره دو- در صو.رتیکه هیچگونه تقصیری در تاخیرات پیش آمده در انجام کار و تعهدات پیمانکار نباشد تاخیرات پیش آمده مجاز و مدت قرارداد بنا بر نظر کارفرما قابل تمدید می باشد .

ماده شش – تعهدات پیمانکار

6-1- با اطلاع و همکاری موسسات ذیربط جریان آب ، برق ، گاز و سرویس های مشابه را قطع نماید . زمان و مدت قطع سرویس های فوق و شروع عملیات تخریب حداقل یک هفته قبل ، به اطلاع ساکنین ساختمانهای مجاور رسانده شود .

6-2-برنامه ریزی لازم برای محافظت از پیاده روها و معابر عمومی مجاور ساختمان مورد تخریب انجام شود و در صورت نیاز به محدود یا مسدود نمودن آنها با کسب مجوز از شهرداری با رعایت مفاد بندهای ذیل اقدام لازم بعمل آید .

6-2-1- مسدود یا محدود نمودن پیاده روها و معابر عمومی و سایر فضاهای عمومی ، برای انبار کردن مصالح یا انجام عملیات ساختمانی به شرطی امکان پذیر می باشد که قبل از شروع عملیات ساختمانی کلیه پروانه ها و مجوزهای لازم به منظور اجرای عملیات ساختمانی ، انبار کردن مصالح در پیاده روها ، خیابانها و سایر فضاهای عمومی و استفاده از تسهیلات عمومی توسط کارفرما از شهرداری اخذ شود .

مطالعه کنید.
قرارداد پیمان انجام کار

6-2-2- پیمانکار موظف است وسایل ، تجهیزات و مصالح ساختمانی را در جائی قرار دهد که حوادثی برای عابرین ، وسایل نقلیه ، تاسیسات عمومی ، و ساختمانهای مجاور به وجود نیاید مصالح و وسایل فوق شبها نیز باید به وسیله علائم درخشان و چراغ های قرمز احتیاط مشخص شوند .

6-2-3-  در مواردی که نیاز به تخلیه مصالح ساختمانی در معابر عمومی یا مجاور آن یاشد ، باید مراقبت کافی به منظور جلوگیری از لغزش ، فروریختن یا ریزش احتمالی آنها بعمل آید .

6-2- 4-زمانی که پایه های داربست در معابر عمومی قرار گیرد باید با استفاده از وسایل موثر از جابجا شدن و حرکت پایه های آن جلوگیری شود .

6-3- هنگامیکه بر اثر انجام عملیات ساختمانی خطری متوجه رفت و آمد عابرین یا اتومبیل ها باشد با کسب نظر از مراجع ذیربط یک یا چند مورد از موارد زیر بکار گرفته شود :

6-3-1-گماردن یک یا چند نگهبان با پرچم اعلام خطر

6-3-2- نصب چراغهای چشمک زن یا علائم شبرنگ

6-3-3- نصب علائم آگاهی دهنده وسایل کنترل

6-3-4- ایجاد سازه های حفاظتی محصور کننده

6-4- احداث راهروی سرپوشیده موقت در راه عبور عمومی و در تمام طول ساختمان الزامی است .

6-5- وسائل و تجهیزات لازم مناسب با محل و نوع ساختمان و روش تخریب تهیه شود .

6-6- برنامه ریزی برای جمع آوری و دفع مواد حاصل از تخریب و انتخاب محل مجاز برای انباشتن آنها انجام شود .

6-7- کلیه شیشه های ساختمان مورد تخریب باید از محل نصب شده جدا و در مکان مناسبی انبار گردد.

6-8- در عملیات تخریب باید کارگران با تجربه بکار گرفته شده و اشخاص ذیصلاح بر کار آنان نظارت و دستورالعمل ها ، روش ها و مراحل مختلف اجرای کار را به آنان گوشزد نمایند .

6-9- کلیه راههای ارتباطی ساختمان مورد تخریب به استثنای پلکانها ، راهروها ، نردبانها و درهایی که برای عبور کارگران استفاده می شود ، باید در تمام مدت تخریب مسدود گردند .

6-10- هر یک از اجزای ساختمان مورد تخریب و تجهیزات مورد استفاده اعم از کف ، کف موقت ، چوب بست ، پله های موقت ، سقف و سایر اجزای راهروهای سرپوشیده و راهروهای عبور و مرور کارگران ، پلکانها ، نردبانها نباید بیش از دو سوم مقاومت نهایی خود ، بارگذاری شوند .

6-11- میخ های موجود در تیرها یا تخته های ناشی از تخریب باید بلافاصله به داخل چوب فرو کوبیده یا کشیده شوند .

6-12- تخریب باید از بالاترین طبقه شروع شود و طبقه به طبقه طوری انجام گیرد که قبل از تخریب هر طبقه کلیه مصالح حاصل از تخریب طبقه بالاتر برداشته شود ، به نحوی که کف ها بار اضافی نداشته باشند و فشار جانبی به دیوارها وارد نشود .

6-13- در پایان کار روزانه ، قسمت های در دست تخریب نباید در شرایط ناپایداری که در برابر فشار باد با ارتعاشات آسیب پذیر باشند ، رها گردند و باید با بررسی لازم اطمینان حاصل شود که کلیه قسمت های باقی مانده از عملیات تخریب و همچنین چوب بست ها ، شمع ها ، سپرها ، حائل ها و سایر وسایل حفاظتی ، پایداری و ایمنی لازم را دارند .

مطالعه کنید.
شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس

6-14- انباشتن مصالح و ضایعات جدا شده از ساختمان مورد تخریب در پیاده رو و دیگر معابر و فضاهای عمومی برای انباشتن مصالح و ضایعات وجود نداشته باشد ، باید هر روز مواد جدا شده به مکان مجاز دیگر انتقال یابد .

6-15- قبل از تخریب سقفها باید طبقه زیر آن طوری مسدود گردد ، که هیچکس نتواند از آن رفت و آمد کند .

6-16- هنگام تخریب سقف ، پس از برداشتن قسمتی از آن ، باید روی تیرآهن ها ، الوارهایی بعرض 25 سانتیمتر و ضخامت حداقل 5 سانتی متر بطور عرضی و به تعداد کافی قرار داده شود تا کارگران مربوطه بتوانند در روی آنها بطور مطمئن مستقر شده و بکار خود ادامه دهند .

6-17-در تخریب طاق های شیروانی و چوبی ابتدا باید قسمت های پوششی سقف برداشته شود ، سپس نسبت به برچیدن خرپا یا اسکلت سقف اقدام گردد .

6-18- هیچیک از تکیه گاهها نباید در طبقه ای برداشته شود ، مگر آنکه کلیه قسمت های طبقه بالای آن قبلا تخریب و برداشته شده باشند .

6-19- برای جلوگیری از ریزش و خرابی ناگهانی دیوارهای فرسوده یا آسیب دیده باید قبل از تخریب زیر نظر شخص ذیصلاح مهار و شمع بندی شود .

6-20- قبل از تخریب هر یک از دیوارها ، باید تا فاصله 3 متری از آنها کلیه سوراخهایی که در کف قرار دارند با پوشش موقت مناسب پوشانده شوند .

6-21- تخریب دیوارهایی که برای نگهداری خاک زمین یا ساختمان مجاور ساخته شده اند باید با اجرای سازه های نگهبان انجام شود .

6-22- قبل از بریدن تیرآهن های سقف اقدامات لازم به منظور جلوگیری از نوسان آزاد تیرآهن بعد از برش بعمل آید .

6-23- مصالح ساختمانی و ضایعات حاصل از تخریب نباید بطور سقوط آزاد به خارج پرتاب شوند ، مگر اینکه تخلیه از داخل کانالهای پیش بینی شده مخصوص انجام گیرد .

6-24-در صورتیکه مصالح قابل اشتعال جدا شده از ساختمان مورد تخریب ، در همان محل انبار و نگهداری شود، باید وسایل اطفای حریق مناسب به تعداد و مقدار کافی فراهم شود .

6-25- ضایعات بدست آمده از مواد سمی ، آزبست ، یا مواد آلوده کننده ، باید جدا از بقیه ضایعات به دقت نگهداری و بسته بندی شوند و سپس به محل مجاز حمل گردند .

6-26- پیمانکار می بایستی در تمام مراحل کار در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تایید کارفرما نیز باشد معرفی نماید .

6-27- چنانچه پیمانکار پس از شروع کار بهر علت کار را متوقف نماید کارفرما می تواند بدون نیاز به تامین دلیل از دستگاههای قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به تنظیم صورتجلسه کارکرد که به تایید دستگاه نظارت رسیده اقدام و یک نسخه از آن را تحویل پیمانکار نماید .

26-8- پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از منع قانونی کار کردن افراد مشمول نظام وظیفه و اتباع بیگانه خارجی (افغانی) بدون مجوز کار یا افرادی را به نحوی از حق کارکردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرار داده که افراد پیمانکار هیچ نوع منع قانونی برای کارکردن ندارند .

مطالعه کنید.
قرارداد كار مسئول خرید

6-29- پیمانکار مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را بعهده داشته و متهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسایل استحفاظی ( کفش و کلاه ایمنی ، دستکش و    ) نماید تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند .

6-30- رعایت مبحث 12 مقررات ملی ساختمان و أیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی و نشریه 55 سازمان مدیریت الزامی می باشد .

6-31- پرداخت هرگونه جریمه های احتمالی در نظر گرفته از سوی مراجع ذیصلاح که ناشی از تخلف پیمانکار و پرسنل تحت امر وی و رفع آن بعهده پیمانکار می باشد .

6-32- پیمانکار حق واگذاری کار به غیر را ندارد و در صورت اثبات چنین سندی ، کارفرما حق هرگونه اقدام را به هر شکل و بصورت تام الاختیار خواهد داشت .

6-33- پیمانکار در حفظت و حراست اموال کارفرما ، ابزار ، ماشین آلات ، مصالح و قطعات مسئول است و کارفرما در هر مقطعی می تواند آمارگیری و بررسی از ابزار و وسایل و….. نموده و در صورت وجو.د کمی و کاستی پیمانکار مسئول پاسخگویی و جبران است .

6-34- در صورت وقوع حادثه برای پرسنل پیمانکار ، پیمانکار مسئولیت تهیه ، تکمیل ، و امضا فرم گزارشات حادثه وزارت کار و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را بعهده خواهد داشت .

ماده هفت –تعهدات کارفرما   

7-1- اخذ مجوز تخریب از شهرداری

7-2- بیمه پرسنل پیمانکار ( بیمه مسئولیت کارفرما )

7-3- پرداخت مبلغ انجام کار که پس از اتمام عملیات و تایید قابل پرداخت می باشد .

ماده – هشت – موارد فسخ قرارداد

8-1- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار

8-2- تاخیر در شروع بکار بیش از یک هفته از تاریخ ابلاغ قرارداد

8-3- عدم اجراء تمام یا قسمتی از مواد قرارداد در موعد پیش بینی شده

8-4- تاخیر در اجرای کار بطوریکه دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و یا سوء نیت پیمانکار بنماید .

8-5- غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما

در کلیه موارد مذکور تشخیص و نظر کارفرما ملاک عمل بوده و قاطعیت دارد .

ماده نه

این قرارداد در نه ماده و در سه تبصره و در سه نسخه تهیه و تنظیم شده که هر نسخه حکم واحد را دارا و قابل اعتبار می باشد .

                         کارفرما                                                                               پیمانکار 

نرخنامه

1- تخریب ساختمان با مصالح بنایی ( ماسونری ) متر مربعی                                                          ریال

2- برچیدن اسکلت فلزی ساختمان با هرنوع تیرآهن ، ناودانی ، نبشی ، لوله و ورق هر کیلوگرم               ریال

3- تخریب بتن مسلح با هر عیار سیمان و بریدن میلگرد متر مکعبی                                                 ریال

4-تخریب جدول های بتنی پیش ساخته متر طول                                                                      ریال

5- تخریب هر نوع آسفالت و اساس قیری متر مربعی                                                                   ریال

6- برچیدن ورقهای آهن کرکره ای بر حسب سطح برچیده شده متر مربعی                                        ریال

7- برچیدن خرپای چوبی  بر حسب سطح تصویر افقی سقف برداشته شده متر مربعی                             ریال

8- برچیدن توفال سقف متر مربعی                      سایت مجوز سینما                                                                     ریال

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما