فرم اداری

فرم اداری


فرم برآورد قیمت

طبقهزیربنای کاربری (متر مربع)بهای واحد (میلیون ریال)جمع

(میلیون ریال)

مسکونیتجاریاداریخدماتیمسکونیتجاریاداریخدماتی
1
2
3
4
5
6
جمع کل : ساخت ویلا ارزان در شمال

(میلیون ریال)

2- توزیع هزینه ها و درآمد فروش

با توجه به ریز محاسبات انجام شده طی جداول ضمیمه شماره 1و2 ، نحوه توزیع هزینه ها و درآمد به شرح ذیل می باشد.

درصد نقدینگی خروجی از پروژه (با توجه به جدول شماره 1)    (-)
ردیفشـرح هـزینـه هــادوره اول[1]دوره دومدوره سومدوره چهارمدوره پنجمدوره ششمدوره هفتمدوره هشتمدوره نهمدوره دهم
1تحصیل زمین
2هزینه های مربوط به طرح، ساخت و واگذاری واحدها
درصد توزیع نقدینگی ورودی به پروژه (با توجه به جدول شماره 2)   (+)
ردیفشرح درآمددوره اولدوره دومدوره سومدوره چهارمدوره پنجمدوره ششمدوره هفتمدوره هشتمدوره نهمدوره دهم
1درآمد فروش

                                                                                      امضاء

                                                                                     معاون مالی و اداری

جدول ضمیمه شماره 1 محاسبات توجیه اقتصادی پروژه[2] 

توزیع نقدینگی خروجی از پروژه (-)
درصد  توزیع هزینه تحصیل زمین
ردیفشــرحدرصددوره اول[3]دوره دومدوره سومدوره چهارمدوره پنجمدوره ششمدوره هفتمدوره هشتمدوره نهمدوره دهم
1تحصیل زمین
درصد توزیع هزینه کل طرح، ساخت و واگذاری
ردیفشــــرحدرصد هریک از ردیفهای هزینه از هزینه کل طرح، ساخت و واگذاریدوره اولدوره دومدوره سومدوره چهارمدوره پنجمدوره ششمدوره هفتمدوره هشتمدوره نهمدوره دهم
1تهیه طرح و اخذ پروانه
2هزینه های اجرایی
3هزینه های نظارتی
4هزینه‌های جانبی[4]
5سربار مالی (سود تسهیلات بانکی)
6هزینه های سربار شعبه و سربار دفتر مرکزی
جمع در هر دوره (درصد)           

جدول ضمیمه شماره 2 محاسبات توجیه اقتصادی پروژه[5]

توزیع نقدینگی ورودی به پروژه (+)
ردیفشـــرحدرصد

عرضه واحدها از کل پروژه هر دوره

درصد دریافت بهای واحد در هردوره
دوره اول[6]دوره دومدوره سومدوره چهارمدوره پنجمدوره ششمدوره هفتمدوره هشتمدوره نهمدوره دهم
1دوره اول
2دوره دوم
3دوره سوم
4دوره چهارم
5دوره پنجم
6دوره ششم
7دوره هفتم
8دوره هشتم
9دوره نهم
10دوره دهم
جمع در هر دوره(درصد)          

 جدول ضمیمه شماره 3 محاسبات توجیه اقتصادی پروژه

توزیع نقدینگی خروجی از پروژه (-)
درصد  توزیع هزینه  تحصیل زمین
ردیفشرحدرصددوره

اول[7]

دوره دومدوره سومدوره چهارمدوره پنجمدوره ششمدوره هفتمدوره هشتمدوره نهمدوره دهم
1تحصیل زمین
درصد توزیع هزینه کل طرح، ساخت و واگذاری
ردیفشرحدرصد هریک از ردیفهای هزینه از هزینه کل طرح، ساخت و واگذاریدرصد

وزنی هرفاز

دوره اولدوره دومدوره سومدوره چهارمدوره پنجمدوره ششمدوره هفتمدوره هشتمدوره نهمدوره دهم
1تهیه طرح و اخذ پروانهفاز1
فاز2
فاز3
2هزینه های اجراییفاز1
فاز2
فاز3
3هزینه های نظارتیفاز1
فاز2
فاز3
4هزینه های جانبیفاز1
فاز2
فاز3
5سربارمالی (سود تسهیلات بانکی)فاز1
فاز2
فاز3
6هزینه های سربار شعبه و سربار دفتر مرکزیفاز1
فاز2
فاز3
جمع (درصد)100           

* طرح زمانبندی ساخت هر فاز به شرح ذیل می باشد.

ردیفشـــــرحدرصد

وزنی هرفاز

دوره اولدوره دومدوره سومدوره چهارمدوره پنجمدوره ششمدوره هفتمدوره هشتمدوره نهمدوره دهم
1اجرای فاز 1 شامل ……..
2اجرای فاز 2 شامل ……..
3اجرای فاز 3 شامل ……..

جدول ضمیمه شماره 4 محاسبات توجیه اقتصادی پروژه

جدول ورودی نقدینگی پروژه (+)

ردیفشرحدرصد

وزنی هر فاز

 از کل فروش

درصد

عرضه واحدهای       هر فاز در هردوره

درصد دریافت بهای واحد در هر دوره
دوره

اول

دوره دومدوره سومدوره چهارمدوره پنجمدوره ششمدوره هفتمدوره هشتمدوره نهمدوره دهم
1دوره اولفاز 1
فاز2
فاز3
2دوره دومفاز 1
فاز2
فاز3
3دوره سومفاز 1
فاز2
فاز3
4دوره چهارمفاز 1
فاز2
فاز3
5دوره پنجمفاز 1
فاز2
فاز3
6دوره ششمفاز 1
فاز2
فاز3
7دوره هفتمفاز 1
فاز2
فاز3
8دوره هشتمفاز 1
فاز2
فاز3
9دوره نهمفاز 1
فاز2
فاز3
 

10

دوره دهمفاز 1
فاز2
فاز3طراحی ویلا حیاط

[1] محاسبات در ابتدای هر دوره انجام می‌شود. منظور از دوره، بازه زمانی 3 ماهه، 6 ماهه یا یک ساله می‌باشد.

[2] در صورتی که اجرای پروژه با فازبندی صورت پذیرد از جدول شماره 3 استفاده شود.

[3] محاسبات در ابتدای هر دوره انجام می‌شود. منظور از دوره، بازه زمانی 3 ماهه، 6 ماهه یا یک ساله می‌باشد.

[4] هزینه های جانبی شامل هزینه های بیمه حوادث، تمدید پروانه، انشعابات، پایان‌کار، افراز، تفکیک و اخذ صورتمجلس تفکیکی، هزینه های مربوط به مدیریت اداری انجام امور مذکور و نیز هزینه های مربوط به تبلیغات و بازاریابی و هزینه های ثبتی و نقل وانتقال مرتبط به فروش واحدها (موضوع ردیفهای 13 الی 20 فرم برآورد کل هزینه‌های پروژه (F.RC.08.32))

[5] در صورتیکه اجرای پروژه با فازبندی صورت پذیرد، از جدول شماره 4 استفاده شود.

[6] محاسبات در ابتدای هر دوره انجام می‌شود. منظور از دوره، بازه زمانی 3 ماهه، 6 ماهه یا یک ساله می‌باشد

[7] محاسبات در ابتدای هر دوره انجام می‌شود. منظور از دوره، بازه زمانی 3 ماهه، 6 ماهه یا یک ساله می‌باشد.

مطالعه کنید.
قرارداد نصب و راه اندازی کانال هوا

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما