دستور کار عملیات سقف

دستور کار عملیات سقف

دستور کار عملیات سقف


دستور کار عملیات سقف

جناب آقاي/ خانم/ شرکت محترم ………………………………………………………….. سازنده و نماینده محترم ساختمان به شماره پرونده …………………………………….. واقع به آدرس: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………با توجه به آنکه در حال حاضر مهیای شروع عملیات سقف ساختمان می باشید، بدین وسیله موارد ذیل در مورخه …………………………………… به جنابعالی ابلاغ می گردد:

لذا خواهشمند است قبل از انجام هرگونه عملیات اجرایی و در حین آن کلیه موارد زیر را طبق مباحث بیست و دو گانه مقررات ملی ساختمان و آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی رعایت نمایید. کلیه نکات بیان شده در دستور کارهای قبلی در این عملیات نیز لازم اجرا می باشد و برای جلوگیری از تکرار از بیان مجدد آن ها صرف نظر گردیده است.

1) برای جلوگیری از ترک خوردگي ناشي از جمع شدگي و ازدست دادن کارايي آرماتور حرارتي، نبايد در يونولیت فرو رفته و يا چسبیده به بلوک اجرا شود.

1-1) مي­توان برای جلوگیری از برخي ضعف­های فوق، از تیرچه کرومیت به جای تیرچه بتني استفاده کرد .

2) بايد توجه داشت که سیستم سقف تیرچه و بلوک با جايگزيني بلوک های يونولیتي (پلي استايرن) به جای بلوک سفالي ضعیف­تر و غیراستانداردتر مي­شود.

1-2) يونولیت­ها بايد کندسوز باشند و در واقع ضوابط حريق در اين نوع بلوک­ها رعايت شود.

2-2) مطابق آيین نامه چگالي بلوک­های يونولیتي بايد در حدود  13-14 کیلوگرم بر مترمکعب باشد.

3-2) بايد برای جلوگیری از ترک خوردگي و فروريزش اندود گچ، و نیز گچ و خاک روی يونولیت با گذر زمان، از رابیتس يا توری مرغي استفاده گردد.

4-2) اگر از سیستم سقف يونولیت و تیرچه استفاده گردد، به منظور جلوگیری از سرايت آتش سوزی، در فصل مشترک دو واحد بايد يونولیت تخلیه شده و ديوار جداکننده دو واحد تا زير بتن سقف سازه­ای ادامه يابد.

3) در ساختمان­های بتني نحوه و محل تلاقي میلگردهای ستون به پوتر سقف مي­بايست به درستي اجرا گردد .

4) در هنگام اجرای سقف حتما بازشوهای مربوط به تاسیسات مکانیکي يا برقي ديده شده و در محل مناسب با غلاف مربوطه کارگذاری شود.

5) بايد در هنگام بتن­ريزی سقف، کنترل و بررسي توسط مجری ذيصلاح بر تراز بودن بتن و ضخامت قید شده در نقشه ها(که مبنای محاسبات است) انجام گردد.

6) در بتن­ريزی ديوارها و سقف ها، استفاده از صفحات قالب فلزی مناسب­تر مي­باشد.

7) سقف­های کاذب مي بايست معمولا حدود 30 تا50 سانتی­متر پايین تر از سقف اصلي قرار گیرند.

1-7) از توری گالوانیزه برای نگه­داری پشم شیشه در سقف­های سبک، سطح ديوارهای قیراندود و سطح تیرآهن­های سقف استفاده گردد.

2-7) جهت اجرای زيرسازی سقف های کاذب 9 عدد میلگرد در هر متر مربع استفاده گردد.

3-7) مي­بايست در سقف­های بتني میله­های نگه­دارنده سقف کاذب قبل از بتن­ريزی، کار گذاشته شود.

4-7) توجه شود که بايد برای جلوگیری از جابجايي سقف و ترک­های موئین، سقف کاذب در راستای ديوارها متصل شود.

5-7) قطر میلگردهای آويز سقف کاذب، معموال 6 تا 1 میلی­متر توصیه شده و مي بايست به طول­های مورد لزوم، در فواصل تعیین شده طبق نقشه­های اجرايي، مابین بلوک­ها نصب گردند.

8) مي­توان بالشتک بتني در زيرسری تیرآهن­های سقف را از جنس فلزی، بتني زير سری و بتني مسلح تهیه و استفاده نمود.

9) در اجرای تیرريزی سقف با تیرآهن، مصرف بالشتک کلاف بتني و پلیت مناسب­تر است.

1-9) بايد حداقل ريشه بالشتک­های منفرد زيرسری از آکس تیر ريزی سقف، 25 سانتی­متر باشد.

2-9) اجرای مهار تیرريزی سقف بايد با میلگرد به صورت معمول انجام گیرد.

3-9) برای تراز کردن تیرريزی سقف بايد بوسیله سیمان همه در يک افق ترازی قرار گیرد.

10) بطور نسبي عمل بتن­ريزی بین دو تکیه­گاه مي­بايست حداکثر طي يک روز عملي شود.

11) حداقل زمان بريدن میلگردها در سقف­های پیش تنیده معمولا 7 روز توصیه مي­گردد.

12) در سقف­های مجوف در صورتي که دهانه و طول تیر زياد باشد، مي­بايست از تیرهای دوبل استفاده شود.

13) قبل از ريختن پوشش بتن در اجرای تیرچه بلوک­ها ابتدا مي­بايست سطح تیرچه و بلوک مرطوب شود.

14) زمان باز کردن قالب­های مقعر در سقف­های بتني 5 روز در نظر گرفته مي­شود.

15) بهتر است در سقف­های اسکلت فلزی و بتني از قالب­بندی مقعر بتني استفاده شود.

16) کابل­های برق در سقف­های مقعر، مي­بايست داخل لوله­های فولادی تعبیه شود.

17) در قسمت­های شیشه خور نورگیر سقف برای فضاهای وسیع، مي­بايست جهت جلوگیری از خمش در طول، از سپری استفاده شود .

18) فاصله میلگردهای حرارتي از يکديگر مي بايست 25 تا 30 سانتی­متر باشد.

1-18) توجه شود که میلگردهای حرارتي بايد به میلگردهای فوقاني تیرچه، با سیم آرماتوربندی متصل شوند.

2-18) قطر میلگردهای حرارتي بايستي بین 1 تا 6 میلی­متر در نظر گرفته شود.

مطالعه کنید.
قرارداد واگذاري تعميرات ،نگهداري

19) مواد تشکیل دهنده بلوک­ها نبايد روی بتن اثر شیمیايي داشته باشد.

1-19) بلوک­ها بايد در محل تمیز و سرپوشیده به طور جدا از هم دسته­بندی شده و از تماس با خاک، مواد مضر، رطوبت و برف و يخ جلوگیری شود.

2-19) آزمايش نمونه­های گرفته شده از بلوک­ها در کارخانه و کارگاه بايد منطبق با ويژگي­های مورد نظر در مشخصات کار باشد.

3-19) به دلیل اينکه بلوک­ها تا زمان گرفتن بتن و سخت شدن آن به عنوان قالب عمل مي­کنند، بايستي به جای 5 cm بتن­ريزی روی بلوک فراتر از  cm7 بتن­ريزی کرد.

20) میلگردهای کف خرپا بايد از لحاظ نوع (ساده يا آجدار)، طول و تعداد کاملاً مطابق با نقشه باشند.

1-20) میلگردهای کف خرپا بايد درست در وسط طول تیرچه (محل ممان مثبت بحراني) قرار گیرد.

2-20) برای اينکه میلگردهای مذکور هنگام بتن­ريزی جابجا نشوند، بهتر است آن­ها را به وسیله يک يا چند میلگرد عرضي به يکديگر جوش داد.

21) میلگردهای تحتاني اين تیرچه ها را بايستي قبل از بتن­ريزی با روش­های خاص و وسایل ويژه کشیده و سپس بتن­ريزی انجام گیرد و تا سخت شدن کامل بتن، آن­ها را در حال کشش نگه داشت.

22) حمل و نقل و انبار کردن تیرچه­ها جهت جلوگیری از ايجاد ترک و شکستگي در آن­ها، بايد با دقت زير نظر مجری ذيصلاح انجام شود.

1-22) هنگام انبار کردن تیرچه­ها بايد زير آن­ها را کاملاً مسطح نموده و تیرچه ها کاملاً در کنار هم قرار گیرند.

2-22) بايستي بعد از انجام بند فوق، روی تیرچه­های رديف اول را حداکثر به فاصله يک متر به يک متر چوب چهارتراش قرار داد و سپس تیرچه رديف بعدی را روی آن چید.

23) در مورد سقف­های تیرچه و بلوک محدوديت­های اجرايي به نحو زير مي باشد:

1-23) فاصله محور تا محور تیرچه­ها نبايد از 70 سانتی­متر بیشتر باشد.

2-23) بتن پوششي قسمت بالایي تیر (بتن روی بلوک)، نبايد از 5 سانتیمتر يا 12/1 فاصله محور به محور تیرچه­ها کمتر باشد.

3-23) عرض تیرچه­ها نبايد از 10 سانتی­متر کوچکتر باشد.

4-23) حداقل فاصله دو بلوک دو طرف يک تیرچه، پس از نصب نبايد کمتر از 615 سانتی­متر باشد.

5-23) ضخامت سقف برای تیرهای با تکیه گاه ساده نبايد از 112 دهانه کمتر باشد.

24) در مورد تیرهای يکسره (تکیه­گاه­های گیردار) نسبت ضخامت به دهانه، به 1126 کاهش مي­يابد.

1-24) در سقف هايي که مساله خیز مطرح نباشد، اين مقدار تا 1135 دهانه نیز کاهش مي­يابد.

2-24) حداکثر دهانه مورد پوشش سقف (در جهت طول تیرچه پیش ساخته خرپايي) يا تیرچه­های منفرد، نبايد از 1 متر بیشتر شود.

3-24) برای اطمینان بیشتر، دهانه مورد پوشش بیشتر از 7 متر نباشد و در صورت وجود سربارهای زياد، و يا دهانه بیش از 7 متر، بايد از تیرچه مضاعف استفاده شود.

25) مي­بايست قطر میلگرد کششي از 1 میلی­متر کمتر و از 16 میلی­متر بیشتر نباشد.

26) در مورد تیرچه هايي که ضخامت بتن پاشنه آن ها 515 سانتی­متر يا بیشتر باشد، مي­توان حداکثر قطر میلگرد کششي را به 21 میلی­متر افزايش داد.

1-26) حداقل عرض بتن پاشنه 11 سانتی­متر بوده و نبايد از 1135 برابر ضخامت سقف کمتر باشد.

2-26) پاشنه بايد به میزاني باشد که قابل بتن­ريزی بوده و پوشش بتن روی میلگرد را جهت ايجاد مقاومت در برابر آتش­سوزی تامین نمايد.

3-26) پس از بتن ريزی پاشنه، بايد مراقبت­های لازم جهت نگهداری و مرطوب نگه داشتن بتن انجام گردد.

4-26) در صورتي که بتن پاشنه تیرچه معیوب و شکسته باشد، بايد آن تیرچه را از محل عیب به دو تیرچه کوتاهتر تقسیم نمود و يا نسبت يه خرد کردن کامل بتن پاشنه و بتن ريزی مجدد آن اقدام کرد.

5-26) در صورت استفاده از میلگردهای کششي به تعداد بیش از دو عدد، دو میلگرد طولي بايد در سرتاسر طول تیرچه ادامه يابند.

6-26) فاصله آزاد بین میلگردهای کششي نبايد از قطر بزرگترين دانه شن بتن مورد استفاده در پاشنه تیرچه به اضافه 5 میلیمتر کمتر باشد.

7-26) رعايت مالحظات مربوط به مهار میلگرد در پاشنه تیرچه و عملکرد آن با بتن پاشنه در تیرچه ها الزامي مي باشد.

27) حداقل قطر برای خرپای با میلگردهای عرضي مضاعف 5 میلیمتر، و برای خرپای با میلگرد عرضي منفرد، 6 میلیمتر است.

1-27) حداقل زاويه میلگرد عرضي نسبت به خط افق بايد 30 درجه باشد و معمولا از 45 درجه نبايد کمتر باشد.

2-27) اتصال میلگردهای عرضي و اعضای بالایي و زيرين خرپای تیرچه، مي­بايست توسط نقطه جوش تامین گردد .

28) جهت اتصال اعضای خرپا مي­توان از هر نوع عمل جوشکاری مناسب استفاده نمود.

1-28) بايد دقت شود که در مرحله جوشکاری از سطح مقطع اعضای خرپای تیرچه کاسته نشود.

مطالعه کنید.
قرارداد كار مسئول خرید

29) در صورت استفاده از قالب فلزی و عدم استفاده از کفشک، تیرچه بتن­ريزی شده را مي­توان بسته به شرايط حرارت محیط، پس از 24 تا 48 ساعت از قالب خود جدا نمود .

1-29) تیرچه در ابتدا مي­بايست روی پل­های اصلي (تیرهای فلزی)، در ترازهای موردنظر کارگذاری شوند.

2-29) فاصله بین تیرچه­ها بايد با بلوک­های مجوف پر شود و پس از نصب میلگردهای حرارتي و میلگردهای تکمیلي بر اساس نقشه­های اجرايي، بايد بتن دال سقف ريخته شود.

3-29) آرماتورهای اصلي تیرچه بايد به طول 10 – 15 سانتی­متر با تیرهای اصلي درگیر شوند و به هیچ وجه نبايد اين آرماتورها را به تیرهای فلزی جوش داد.

4-29) با توجه به اينکه تیرچه­ها به استثنای تیرچه­های با جان باز قبل از يکپارچه شدن سقف قادر به تحمل بار سقف نیستند، بايد توسط تعدادی چهارتراش و پايه (جک­ها يا شمع­ها) به نحو مناسب و مطمئني نگهداری شوند.

5-29) در موقع اجرا بايد خیز مناسبي به طرف بالا به تیرچه­ها داد تا پس از اجرا و يکپارچه شدن سقف و وارد شدن بارهای وارده اين خیز حذف شود.

6-29) تکیه­گاه تیرچه­ها بر روی تیرها مي­بايست کافي بوده و به طور مناسب اجرا گردد.

7-29) بتن اين تیرچه­ها بايد استاندارد بوده و در حد يک ملات با کیفیت باشد.

8-29) بايد توجه داشت که به دلیل ضعف در بارگیری، باراندازی و استقرار تیرچه در سقف همواره امکان شکسته شدن و انهدام بخش­هايي از بتن پاشنه وجود دارد.

9-29) جزئیات مربوط به تامین ظرفیت برشي در انتهای تیرچه­ها از طريق آرماتورهای اوتکا و همچنین تامین ظرفیت خمشي منفي از طريق بکارگیری آرماتور منفي مي­بايست به صورت اصولي رعايت و اجرا گردد.

10-29) خیز منفي در تیرچه­ها بايد بسته به شرايط ساخت بايد به درستي اجرا شود. (که معمولا به ازای هر متر طول دهانه 2میلی­متر خیز رو به بالا در نظر گرفته مي شود)

11-29) در صورتي که تیرچه به يک تیرآهن منتهي مي­گردد، مي­بايست با استفاده از میلگرد ممان منفي، تیرچه به تیرآهن مهار شود تا در زمان زلزله دچار گسیختگي نگردد.

30) در مورد زمان برچیدن پايه­ها و پايه­های اطمینان، بايد مندرجات آيین نامه بتن ايران رعايت گردد.

1-30) جک­هايي که در زير سقف­های تیرچه و بلوک برای تحمل وزن بتن تازه تا رسیدن به مقاومت اولیه آن استفاده مي­شود، حداقل 11 روز بايد بدون تغییر باقي بمانند.

2-30) اين جک­ها بايد به نحوی اجرا شود که میلگردهای دو سر تیرچه روی بال تیرآهن قرار گیرد.

31) بتن مصرفي بر روی سقف حتما مي­بايست به صورت يکپارچه اجرا شود و نبايد بین بتن­ريزی فاصله­ای ايجاد شود.

1-31) بتن­ريزی نبايد در چند مرحله با فاصله زماني زياد انجام گردد.

2-31) قبل از بتن­ريزی بايد سقف از هرگونه آلودگي همچون بتن خشک شده، شن و ماسه و يا خرده­های سفال در مقاطع حساس همچون محل اتصال تیرچه به سقف پاک شود.

32) نکات قابل توجه در زمینه سرويس­های الکتريکي:

1-32) بايد قطع و يا تغییر مسیر جريان برق و ساير سرويس­های مشابه با همکاری سازمان­های ذيربط صورت گیرد.

2-32) قسمت­های روباز و فاقد جريان کلیه وسایل و تجهیزات برقي که به طور موثر با سیم به زمین وصل است، بايد بررسي گردد.

3-32) قبل از راه­اندازی تجهیزات برقي کلیه کلیدهای اصلي جريان برق بايستي قطع گردد و نیز اين وسایل بايد دارای حفاظ ايمني باشند.

4-32) کلیه عملیات نصب، راه اندازی، تعمیر، آزمايش، تنظیم و به­کارگیری وسایل برقي توسط مجری ذیصلاح صورت گیرد.

5-32) سیم­های برق جرثقیل­ها بايستي دارای حفاظ جلوگیری از اتصال باشند.

6-32) کلیه سیم­هايي که نمي­توان آن­ها را عايق کرد، بايستي دارای حفاظ جلوگیری از اتصال باشند.

7-32) لوله­ها، بست­ها، حفاظ­ها و ساير قسمت­های فلزی (غیرعايق) وسایل برقي که مستقیما تحت فشار جريان برق نیستند، بايستي دارای اتصال مطمئن به زمین باشند.

8-32) نقاطي که احتمال آسیب ديدن سیم­های اتصال به زمین در آن­ها وجود دارد، بايستي دارای وسایل مطمئن حفاظتي باشند.

9-32) در هنگام انجام عملیات جوشکاری برقي در فضاهای مسدود و مرطوب، بايستي دستگاه جوشکاری در خارج از محیط بسته قرار گیرد و بدنه دستگاه جوشکاری برقي بايد دارای اتصال زمین موثر باشد.

10-32) هم­چنین کابل­های دستگاه جوشکاری برقي بايستي دارای روکش عايق محکم و مقاوم و فاقد هرگونه زدگي و خوردگي باشد.

11-32) اتصالات زمین ماشین­آلات و وسایل ساختماني در محل­هايي که امکان آسیب­ديدگي و روکش آن­ها وجود دارد، بايستي با وسایل و پوشش­های مطمئن حفاظت شوند.

12-32) قانون و آيین­نامه حريم خطوط انتقال و توزيع نیروی برق در کلیه عملیات ساختماني رعايت گردد.

مطالعه کنید.
شهر چیست

13-32) کلیه سیم­کشي­های موقت و دائم و نصب تجهیزات برقي طبق مبحث 13 مقررات ملي تاسیسات الکتريکي و آيین­نامه حفاظتي کارگاه­های ساختماني رعايت گردد.

14-32) کلیه هادی­ها، خطوط و تاسیسات برقي در محوطه و حريم کارگاه ساختماني بايستي برق­دار فرض شوند.

15-32) برای کاهش آثار زيان­آور میدان­های الکترو مغناطیسي ناشي از خطوط برق فشار قوی، بايستي مقررات مربوط به حريم خطوط انتقال و توزيع نیروی برق، در تعیین محل احداث بناها و تاسیسات رعايت شود.

16-32) کلیه سیم­کشي­هايي که برای استفاده­های موقت انجام مي­شود، بايد با رعايت موارد زير انجام شود:

الف) برای جلوگیری از ازدياد و پراکندگي سیم­های آزاد متحرک، بايد در نقاط مختلف کارگاه به تعداد کافي پريز در محل­های مناسب نصب شود.

ب) سیم­کشي برای استفاده­های موقت در صورت امکان بايد در ارتفاع حداقل 215 متری از کف انجام شود. در غیر اين­صورت بايد سیم­ها طوری نصب شوند که از آسیب­های احتمالي محفوظ بمانند.

ج) تابلوهای برق موقت مي­بايستي به وسیله محفظه­هايي با درپوش قفل­دار مسدود گردند و پیرامون آن­ها روی زمین يا کف، فرش و يا سکوی عايق ايجاد شود.

17-32) استفاده از سیم­کشي­های موقت در کارگاه­های ساختماني، با رعايت اصول ايمني و صرفا در زمان تخريب، ساخت، تعمیرات و تغییرات مجاز است و بلافاصله پس از اتمام کار بايستي کلیه سیم­کشي­های موقت جمع­آوری شود.

18-32) کلیه چراغ­های مورد استفاده برای روشنايي موقت بايستي در برابر تماس اشیاء و افراد و نیز شکستن حفاظت شوند.

19-32) سیم­های رابط نبايد در معرض صدمات ناشي از تماس با لبه­های در و پنجره و بست­ها قرار گیرند و نیز بايد پیوسته و يک تکه باشند.

20-32) سیم­های رابط مذکور بايد توسط تجهیزات ايمن نظیر دو شاخه و سه شاخه به وسایل و پريزها متصل گرديده و احتمال کشیدگي سیم نیز وجود نداشته باشد.

33) کلیه بخش­های يک کارگاه که در آن کار در حال جريان است، بايد توسط روش­های طبیعي يا مصنوعي به شکل مناسبي دارای نور کافي باشند. هم­چنین با استفاده از روشنايي مصنوعي از ايجاد سايه­های عمیق که موجب پنهان شدن مخاطرات مي­شوند، جلوگیری شود.

34) مالک موظف است کلیه اسناد مربوط به آزمايش­های بتن و جوش را در قالب يک رونوشت به مهندس ناظر تحويل دهد. ضمنا در زمان تحويل اين اسناد مي­بايست نسخه اصلي آن را نیز به همراه داشته باشد تا مهندس ناظر بررسی نمايد.

35) مالک مي­بايست تمامي عملیات ساختماني را مطابق با نقشه­های مصوب اجرا نمايد و در صورت مغايرت و يا ايراد در نقشه­ها، طي نامه­ای کتبا موضوع را به مهندس ناظر اعلام نمايد.

36) مالک قبل از تايید اجرای سقف توسط مهندس ناظر مجاز به بتن­ريزی نمي­باشد. ضمنا پس از اتمام انجام سقف مالک موظف است از مهندس ناظر درخواست کتبي جهت بازديد پروژه نمايد.

37) ابعاد چاله آسانسور و ابعاد پاسیو و عرض راه پله­ها بايد مطابق با نقشه­های مصوب اجرا گردد.

38) ابعاد تیرها و آويزهای تیرهای بتني به هیچ وجه نبايد به صورت خودسرانه تغییر داده شوند.

39) قالب آسانسور مي­بايست حتما توسط پیمانکار ذیصلاح مطابق با نقشه­های محاسباتي نصب گردد.

40) میزان کاور بتن­ریزی بر اساس نقشه­های مصوب رعایت شود.

41) پرتگاه­ها( سقف، راه­پله، آسانسور و بام) مطابق مقررات مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان ایمن سازی شود.

42) پیشروی طولی و سطح اشغال مطابق نقشه­های معماری مصوب، بایستی رعایت گردد.

43) آرماتورهای انتظار جهت اجرای سقف کاذب قبل از بتن ریزی بایستی اجرا گردد.

44) در صورت استفاده از بلوک پلی­استایرن (یونولیت) شرکت تولید کننده باید دارای استاندارد باشد و گواهی موردنظر تحویل مهندس ناظر گردد.

45) شرکت تولید کننده تیرچه های مورد استفاده باید دارای استاندارد باشد و گواهی موردنظر تحویل مهندس ناظر گردد.

46) در هنگام بتن ریزی و تخلیه بتن از میکسر، اضافه نمودن آب به میکسر جهت پمپاژ راحت تر بتن، اکیداً ممنوع است.

47) مناسب­تر است که پلیت­گذاری برای پوشش نما، چاله آسانسور، وال­پست­ها و  ….بایستی در این مرحله انجام گیرد.

48) درز انقطاع در سقف­ها بایستی مطابق نقشه های معماری مصوب اجرا شود. در صورت استفاده از یولونیت در کناره­ دیوار همسایه، پس از بتن­ریزی بایستی یونولیت­های مجاور دیوار همسایه برداشته شود تا درز انقطاع مشخص و قابل مشاهده باشد.

بدیهی است در صورت عدم اجرا و رعایت موارد مذکور کلیه مسئولیت های حقوقی، مدنی و کیفری و همچنین تبعات مالی و جانی ناشی از عدم اجرای این موارد به عهده مالک و سازنده ساختمان می­باشد.

در مورخه ………………………………………… اصل دستورکار فوق                                                 نام مهندس ناظر

به اینجانب ……………………………………………… ابلاغ و تفهیم                                                   مهر و امضاء مهندس ناظر

گردید.

مهر و امضاء

تاریخ

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما