دستور کار عملیات سفت کاری

دستور کار عملیات سفت کاری

دستور کار عملیات سفت کاری


دستور کار عملیات سفت کاری

جناب آقاي/ خانم/ شرکت محترم ………………………………………………………….. سازنده و نماینده محترم ساختمان به شماره پرونده …………………………………….. واقع به آدرس: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………با توجه به آنکه در حال حاضر مهیای شروع عملیات سفت­کاری ساختمان می­باشید، بدین وسیله موارد ذیل در مورخه …………………………………… به جنابعالی ابلاغ می گردد:

لذا خواهشمند است قبل از انجام هرگونه عملیات اجرایی و در حین آن کلیه موارد زیر را طبق مباحث بیست و دو گانه مقررات ملی ساختمان و آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی رعایت نمایید. کلیه نکات بیان شده در دستور کارهای قبلی در این عملیات نیز لازم اجرا می باشد و برای جلوگیری از تکرار از بیان مجدد آن ها صرف نظر گردیده است.

1) در طول کار و تمام طول شب بايد روشنايي راه­پله تأمین گردد. ضمناً کلیه راه­ پله­ ها و بازشوها بايد نرده به اندازه 111 سانتي­متر حفاظت گردد . در صورت نیاز مالك ملزم به استفاده از کارشناس HSE يا حفاظت فردی مي­باشد.

2) کلیه سیم­کشي­های موقت و نصب تجهیزات برقي بايد با رعايت ضوابط و مقررات مبحث 13 مقررات ملي ساختمان و آيین­نامه حفاظتي تأسیسات الکتريکي در کارگاه­ها صورت گیرد و موارد زير انجام گردد:

1-2) برای جلوگیری از ازدياد و پراکندگي سیم­های آزاد متحرك، بايد در نقاط مختلف کارگاه به تعداد کافي پريز در محل­های مناسب نصب شود.

2-2) سیم­کشي برای استفاده موقت در صورت امکان بايد در ارتفاع 2.5 متر از کف انجام شود. در غیر اين صورت نصب سیم­ها بايد طوری باشد که از آسیبهای احتمالی محفوظ بمانند.

3-2) تابلوهای برق موقت بايستي به وسیله محفظه­هايي با درپوش قفل­دار مسدود گردند و پیرامون آن­ها روی زمین يا کف، فرش و يا سکوی عايق ايجاد شود.

3) سطل­های آب و ماسه و کپسول­های خاموش­کننده (مناسب با نوع حريق) و الباقي وسايل اطفا حريق و علائم و نشانه­های ايمني بايد در قسمت­های مختلف کارگاه ساختماني به نحوی که همواره در معرض ديد و دسترس باشند نصب و آماده استفاده گردند.

4) کلیه وسايل گرم­کننده برقي، گازسوز و نفت­سوز بايد استاندارد باشد و تهويه هوا در کارگاه ساختماني بايد در نظر گرفته شود.

5) در دهانه­های بیش از 4 متر بايد از وال پست استفاده شود.

6) ديوار چیني دور ساختمان و دور راه­پله و آسانسور از بلوك­های با عرض حداقل 15سانتی­متر اجرا شود تا هنگام انجام عملیات نازك­کاری تمام­شده ضخامت ديوارها 20 سانتی­متر رعايت گردد و رعايت حفاظ ايمني (نرده) به اندازه 111mm الزامي مي­باشد که بتواند حداقل 151 کیلو بار را تحمل نمايد.

7) ارتفاع دست­انداز بام و بالکن­ها بايد حداقل 111سانتی­متر در نظر گرفته شود.

8) ارتفاع دست­اندازه پنجره­ها و پاسیو بايد حداقل 170سانتی­متر در نظر گرفته شود و پنجره­های پاسیو ثابت و مشجر باشد.

9) مالک بایستی ديوار چیني را به شکلي اجرا نمايد که حداکثر چفت و بست آنها رعايت گردد. حتماً در دهانه­های بزرگ دارای پشت­بند باشد.

10) در کلیه ديوارچیني­ها بايستي از ملات ماسه و سیمان با عیار استاندارد (211 کیلوگرم بر مترمربع) استفاده نمايد.

11) ديوارچیني­ها بايستي شاقول و امتداد آن­ها نیز مطابق نقشه­ها باشد و گوشه­های آن نیز بر اساس نقشه گونیا باشد. و توسط مجری ذیصلاح انجام پذيرد.

12) ساخت و نصب نعل درگاه فلزی مطابق نقشه­های شهرداری اجرا شود.

13) پشت کلیه چهارچوب­ها را با ملات ماسه و سیمان پر نمايد و چهارچوب حتماً بايد دارای گیر مناسب (شاخ) باشد.

مطالعه کنید.
500 نکات طلایی آزمون طراحی

14) نصب فريم­های فلزی پنجره­ها بر اساس ديتیل­ها اجرا شود.

15) تمامي ديوارها بايد به سقف توسط ملات گچ و خاك به سقف اتصال يابد.

16) ديوارچیني بايد کاملاً قائم و شاقولي بوده، امتداد رج­ها کاملاً افقي باشد و بندهای قائم يك رج در میان دقیقاً در مقابل هم قرارگرفته و شاقول باشند. ضخامت بند آجرها بايد طبق نقشه­های اجرايي باشد. ضخامت اين بندها، نبايد کمتر از 11 میلي­متر و بیش­تر از 12 میلي­متر باشد. آجرچیني بايد با رعايت اصول صورت پذيرد، به نحوی که قفل و بست کامل بین آجرها ايجاد شود.

17) در هنگام استفاده از آجر گری و ديوار کاری زنجاب شده و با توجه به شرايط آب و هوايي و دستورات دستگاه نظارت آجرها بايستي به مدت 60 دقیقه در آب خیسانده و بلافاصله به­کار برده شوند. ريختن آب بر روی آجر مجاز نمي­باشد.

18) سوراخ­ها و محل­های باز برای کارگذاری چهارچوب­ها، درها، پنجره­ها، مجراهای تهويه، عبور لوله­ها و کابل­های توکار و نظاير آن ، بايد قبلا بر اساس نقشه­های اجرايي کاملاً مشخص و هنگام آجرچیني تعبیه گردند تا نیازی به کندن و تخريب ديوارها به منظورتأمین فضاهای باز وجود نداشته باشد.

19) آجرچیني در درجه حرارت کمتر از 5 درجه سانتي­گراد مجاز نیست، در شرايط آب و هوايي سرد ديوارهای تازه چیده شده، بايد با پوشاندن و گرم کردن محافظت شوند، در شرايط متعارف آجرکاری با ملات ماسه سیمان بايد حداقل 3 روز مرطوب نگه داشته شود و از خشك شدن آن جلوگیری به عمل آيد.

20) ديوارهای در تماس با فضای بیروني مي­بايست از سفال دو جداره با يونولیت يا از بلوك لیکا يا سیپورکس يا هبلکس که عايق حرارتي استفاده شود. ضمناً استفاده از ملات مخصوص سیپورکس و هبلکس برای بلوك­های سیپورکس و هبلکس الزامي مي­باشد و استفاده از ملات گچ و ملات ماسه و سیمان مجاز نمي­باشد.

21) جهت استفاده از بالابر مي­بايست موارد زير در نظر گرفته شود:

1-21) در استفاده از بالابر از کارشناس HSE در هنگام نصب و جمع­آوری استفاده شود. کارشناس HSE موظف به آموزش نیروها و مجريان جهت استفاده از بالابر مي­باشد. تعمیرات و تنظیمات جزئي و کلي بر عهده افراد ذیصلاح بوده و کارگران حق دخالت در اينگونه موارد را ندارند.

2-21) سیم بکسل حتماً بايد بازديد شود در صورت زدگي يا فرسوده بودن سیم مي­بايست حتماً سیم بکسل تعويض شود.

3-21) سیم برق بالابر مي­بايست حتماً به صورت يك تکه باشد و وصله نداشته باشد.

4-21) جهت حمل مصالح با بالابر بايد حتماً از پاکت مخصوص حمل بار استفاده نمود.

5-21) فیوز جداگانه و اتصال زمین مناسب مي­بايست تأمین شود.

6-21) جهت خالي نمودن پاکت بالابر مي­بايست ابتدا از پرتگاه يا لبه پرتگاه به عقب کشیده شود و سپس اقدام به تخلیه نمود. گرفتن و تخلیه بار قبل از عقب کشیدن ممنوع مي­باشد و مجريان مي­بايست از افراد آموزش ديده استفاده نمايند.

7-21) حمل بار بیشتر از مقدار توصیه شده ممنوع مي­باشد. حداکثر ظرفیت بار مجاز و همچنین سرعت کار مطمئن هر وسیله بالابر بايد بر لوح­های نوشته و در محل مناسبي بر روی دستگاه نصب و مفاد آن دقیقاً رعايت گردد.

8-21) پايه­های بالابر مي­بايست توسط مجری ذیصلاح نصب شود به نحوی که پايه با استفاده از اتصالات مناسب و بارگذاری در انتهای بالابر خطر سقوط نداشته باشد و يا زنجیر به سقف اتصال يابد.

مطالعه کنید.
قرارداد ساخت بهره برداری و انتقال 

9-21) قالب­ها و اتصالات سیم بکسل مي­بايست قبل از هر بار استفاده و جابجايي حتماً بررسي گردد.

10-21) با استفاده از طناب مناسب از گیر کردن پاکت بالابر در طبقات کنترل شود.

11-21) استفاده از کمربند ايمني مناسب هنگام استفاده از بالابر و اتصال آن به مهار الزامي مي­باشد.

12-21) استفاده از حفاظ ايمني مناسب در محل تخلیه بار در طبقات الزامي مي­باشد.

13-21) به اپراتورهای دستگاه­های بالابر نبايد کار ديگر ارجاع شود. هم­چنین افراد مزبور در هنگام روشن بودن دستگاه­ها و يا آويزان بودن بار مجاز به ترك يا رها کردن دستگاه نمي­باشند. ضمناً در زمان کار حق خوردن و آشامیدن و استعمال دخانیات را ندارد.

14-21) قالب دستگاه­ها و وسايل بالابر بايد مجهز به شیطانك يا ضامن باشد تا مانع جدا شدن اتفاقي بار نگردد.

15-21) به هیچ­وجه نبايد اجازه داد که کارگران بر روی بار مورد حمل سوار شوند و يا برای جابجا شدن از وسايل بالابر بدون سبد مخصوص حمل افراد و کمربند ايمني استفاده نمايند.

16-21) در هنگام باد و بارندگي شديد، بايد از کار کردن با دستگاه­های بالابر خودداری شود.

17-21) از روی معابر و فضاهای عمومي مجاور کارگاه ساختماني نبايد هیچ باری به وسیله دستگاه­های بالابر عبور داده شود و چنان­چه انجام اين کار اجتناب­ناپذير باشد، بايد اين معابر و فضاها با استفاده از وسايل مناسب محصور، محدود و يا مسدود گرديده و هم­چنین  علائم هشداردهنده مؤثر از قبیل تابلوها، پرچم­های مخصوص يا چراغ­های چشمك­زن به کاربرده شود.

18-21) در صورتي که هنوز بتن سقف به مقاومت مناسب نرسیده است مي­بايستي تعداد شمع­های زير سقف، در محدوده­ی زير دستگاه بالابر را افزايش داده و از کارکرد صحیح آن­ها اطمینان حاصل نمود. در سقف­ها از قرار دادن مستقیم بالابر بر روی قسمت­های سست خودداری شده و سعي شود تا پايه­ها بر روی تیرهای اصلي و باربر ساختمان قرار گیرد.

19-21) به منظور جلوگیری از سقوط دستگاه بالابر در هنگام بالا بردن مصالح، بايد از وزنه­هايي مخصوص روی پايه دستگاه بالابر استفاده نمود و از بستن پايه دستگاه با سیم و کابل به سقف به عنوان تنها مهار دستگاه خودداری نمود.

22) در پايان کار روزانه، قسمت­های در دست احداث نبايد در شرايط ناپايداری که در برابر فشار باد يا ارتعاشات آسیب­پذير باشند، رها گردند.

23) هر بخشي از جايگاه کار که ارتفاع آن بیش از 120 سانتي متر باشد بايد دارای جان­پناه با شرايط زير باشد:

1-23) حفاظ از جنس مرغوب و مناسب و دارای استحکام کافي باشد.

2-23) نرده بالايي بین 90 تا 111 سانتي­متر بالای سطح جايگاه قرار گیرد.

3-23) برای جلوگیری از سر خوردن کارگران يا افتادن مصالح و ابزار از روی جايگاه، پاخور در لبه باز جايگاه به بلندی 15 سانتي­متر نصب شود.

4-23) نرده میاني میان پاخور و نرده بالایي نصب شود.

24) چاه ارت بايد مطابق نقشه­ها و توسط مجری ذیصلاح اجرا گردد و به نکات زير توجه شود:

1-24) در حالتي که دکل روی ساختمان قرار داشته باشد سیم میله برق­گیر نبايستي از داخل ساختمان برده شود بلکه بايد خارج از ساختمان سیم کشیده شود و همین طور مسیر عبوری سیم ارت به داخل ساختمان تا شیشه ورودی ساختمان بايد عايق­دار باشد.

2-24) در پای دکل توسط بست، سیم میله برق­گیر به يکي از پايه­های دکل خیلي محکم متصل شود و تا بالای دکل به میله برق­گیر متصل گردد. لازم به ذکر است مسیر میله برق­گیر از کابل­هايي که به آنتن­ها مي­روند بايد جدا باشد.

مطالعه کنید.
مجوز خروج كالا از انبار

25) در کارگاه ساختماني حداقل يك توالت و روشويي الزامي مي­باشد.

26) از انباشتن مصالح ساختماني بیش از حد مجاز طراحي روی سقف­های اجراشده و همچنین در مجاورت تیغه­ها و ديوارهای کم عرض بايد جلوگیری به عمل آيد.

27) برداشتن مصالح انبارشده توسط کارگر بايد از بالاترين قسمت شروع گردد و از کشیدن و برداشتن آن­ها از قسمت­های تحتاني که باعث ريزش و ايجاد حادثه مي­شود، خودداری گردد.

28) پخت قیر و آسفالت در کارگاه­های ساختمانی باید با رعایت موارد زیر انجام شود:

1-28) بشکه و دیگ­های پخت قیر و آسفالت در مواقع استفاده باید در جای خود محکم شده باشند، به طوری که در حین کار هیچ خطری متوجه افراد نشود.

2-28) دیگ­های پخت قیر و آسفالت در موقع استفاده باید در خارج از ساختمان و در فضای باز قرار داده شوند. قراردادن آن­ها در معابر عمومی ممنوع می­باشد مگر با رعایت کلیه موارد ایمنی، بهداشت کار و محیط زیست و کسب اجازه از مرجع رسمی ساختمان.

3-28) در موقع کار با دیگ­های پخت قیر و آسفالت باید وسایل اطفاء حریق مناسب در دسترس باشد.

4-28) شیلنگ مشعل­هایی که جهت پخت قیر و آسفالت و نصب ایزوگام به کار می­رود باید مورد بازدید قرارگرفته و محل اتصال آن به مخزن و مشعل با بست به طور محکم مهار شده باشد.

5-28) ظروف محتوی قیرداغ، نباید در محوطه بسته نگهداری شود، مگر آنکه قسمتی از محوطه باز باشد و عمل تهویه به طور کامل و کافی انجام گیرد.

6-28) کارگرانی که به گرم کردن قیر، پخت، حمل و پخش قیر اشتغال دارند باید دستکش و ساعت بند حفاظتی مجهز باشند. بالا بردن آسفالت با قیر داغ توسط کارگران از نردبان ممنوع است.

7-28) برای گرم کردن بشکه­های محتوی قیر جامد باید ترتیبی اتخاذ گردد که ابتدا قسمت فوقانی قیر در ظرف ذوب شود و از حرارت دادن و تابش شعله به قسمت­های زیرین ظرف قیر در ابتدای کار جلوگیری به عمل آید.

8-28) هنگام حرارت دادن بشکه قیر، باید درب آن کاملاً باز باشد، بعلاوه درپوش کاملاً مناسب و محفوظ و دسته­داری باید در دسترس باشد تا در صورت آتش گرفتن و شعله کشیدن قیر بتوان فوراً با قرار دادن آن نسبت به خفه کردن آتش اقدام نمود.

9-28) سطل­های مخصوص حمل قیر و آسفالت داغ، علاوه بر دسته اصلی، باید دارای دسته کوچکی در قسمت تحتانی باشند تا عمل تخلیه آن­ها به راحتی انجام شود.

10-28) کارگران پخت قیر و آسفالت پس از پایان کار، مجاز به پاک سازی لباسی که بر تن دارند با مواد قابل اشتعال از قبیل بنزین نمی­باشند. در این­گونه موارد باید ابتدا لباس خود را از تن خارج و سپس در محل مناسب نسبت به نظافت و پاک­سازی آن با مواد بی­خطر مناسب اقدام گردد.

29) شاسي­کشي نبشي­ها برای اتاقك آسانسور بايد حتماً توسط مجری ذیصلاح اجرا گردد.

بدیهی است در صورت عدم اجرا و رعایت موارد مذکور کلیه مسئولیت های حقوقی، مدنی و کیفری و همچنین تبعات مالی و جانی ناشی از عدم اجرای این موارد به عهده مالک و سازنده ساختمان می­باشد.

در مورخه ………………………………………… اصل دستورکار فوق                                                 نام مهندس ناظر

به اینجانب ……………………………………………… ابلاغ و تفهیم                                                   مهر و امضاء مهندس ناظر

گردید.

مهر و امضاء

تاریخ

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما