دستور کار عملیات اسکلت بندی

دستور کار عملیات اسکلت بندی

دستور کار عملیات اسکلت بندی


دستورکار  عملیات اسکلت بندی

جناب آقاي/ خانم/ شرکت محترم ………………………………………………………….. سازنده و نماینده محترم ساختمان به شماره پرونده …………………………………….. واقع به آدرس: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………با توجه به آنکه در حال حاضر مهیای شروع عملیات اسکلت بندی ساختمان می باشید، بدین وسیله موارد ذیل در مورخه …………………………………… به جنابعالی ابلاغ می گردد:

لذا خواهشمند است قبل از انجام هرگونه عملیات اجرایی و در حین آن کلیه موارد زیر را طبق مباحث بیست و دو گانه مقررات ملی ساختمان و آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی رعایت نمایید. کلیه نکات بیان شده در دستور کارهای قبلی در این عملیات نیز لازم اجرا می باشد و برای جلوگیری از تکرار از بیان مجدد آن ها صرف نظر گردیده است.

1) نوع پروفیل مصرفي بايد با توجه به نقشه ها و مشخصات موجود تعیین و استفاده شود.

2) هنگام نصب اعضای فلزی سازه، قبل از جدا کردن نگه دارنده­ها و رها کردن آن­ها، مي بايست حداقل نصف پیچ و مهره­ها بسته و يا جوشکاری لازم انجام شود.

3) قبل از نصب هر عضو فلزی سازه بر روی عضو ديگر، لازم است عضو زيرين، 100درصد پیچ و مهره و يا جوشکاری گردد.

4) ارتفاع ستون­ها و ابعاد سطح مقطع آن­ها به درستي مطابق نقشه­های اجرايي مشخص و تهیه شود.

5) برای بستن يا بالا بردن تیرآهن و اجزای فلزی بايد از زنجیر،کابل و طناب­های مخصوص استفاده شود.

6) طول پل ها و تیرهای فرعي بايد مطابق با نقشه ها و مشخصات موجود توسط مالک رعايت گردد.

7) عملیات نصب و برپايي اعضای فلزی سازه در موقع بارندگي و يا وزش بادهای شديد يا زماني که امکان ديد کافي برای افراد وجود ندارد، ممنوع است.

8) تیرآهن و يا ساير قطعات فولادی در هنگام نصب نبايد آغشته به برف، يخ و يا ساير مواد لغزنده باشند.

9) اسکلت نصب شده بايد از نظر پیچیدگي و تابیدگي در شرايط مطلوبي باشد.

10) استفاده از فولادهای ساختماني با تنش های تسلیم بسیار بالا در ساختمان­های ضد زلزله به هیچ وجه توصیه نمي­گردد.

11) لازم است تا اقدامات لازم از قبیل نصب سرپوش حفاظتي با مقاومت کافي برای جلوگیری از سقوط اشیاء و افراد صورت گیرد.

12) نوع، ابعاد و محل نصب ورق­های تقويتي و سخت کننده و گونیايي توسط افراد ذيصلاح به درستي رعايت شود.

13) تیرهای لانه زنبوری بايد از لحاظ کیفیت ساخت در سطح مطلوبي قرار داشته باشند.

1-13) به منظور استفاده از تیر لانه زنبوری تحت اثر بارهای متناوب تکرار شونده و تحت اثر بارهای ناشي از زلزله، برش ماشیني و برش اتوماتیک شعله­ای با کیفیت مناسب مجاز است.

14) اندازه، محل و مشخصات نصب ورق­های تقويتي بايد مطابق با نقشه­ها رعايت گردد.

15) رقوم محل نصب تیرها و پل ها روی ستون­ها مي­بايست با دقت لازم و به درستي مشخص شوند.

مطالعه کنید.
سود ساخت و ساز چند درصد است؟

16) بايستي در قسمت­های مناسبي از اسکلت فلزی، نقاط اتصال مناسبي برای قالب طناب مهار، پیش­بیني شود.

17) محصور سازی محوطه زير و اطراف کار در هنگام نصب و برپا نمودن اسکلت­های فلزی، الزامي است.

18) قطعات فولادی مرکب بايد توسط مجری و افراد ذيصلاح بر روی زمین مونتاژ و متصل گردند.

19) تراز نصب تیرها، پل­ها و موقعیت آن­ها به محور ستون­ها مي­بايست به درستي مشخص و رعايت شود.

20) موقعیت و جهت نصب ستون­ها بايد با توجه به نقشه ستون گذاری توسط مجری ذيصلاح مشخص گردد.

21) بايد گروت بیس پلیت­ها اجرا شده و عملیات تراز بیس پلیت­ها توسط مجری ذيصلاح انجام شود.

22) ستون­ها بايد به طرز صحیح شاقول شده و فاقد هرگونه پیچیدگي و تابیدگي باشند.

23) لازم است تا دور ستون­ها در محل گچ­کاری توری نصب گردد.

24) قبل از جوشکاری بايد ستون­ها را هم محور و قائم نموده و عمود بودن در دو جهت کنترل گردد.

25) پس از نصب ستون­ها با توجه به ارتفاع ستون و آزاد بودن سر ستون بايد فوراً به مهار بندی موقت ستون­ها به وسیله میلگرد يا نبشي به صورت ضربدری اقدام شود.

26) بست مورب ستون­های دوبله بصورت فشاری طراحي مي­شوند.

27) قید افقي ستون های دوبله بايد 2 درصد نیروی فشاری ستون را تحمل کنند.

28) لازم است که جهت برپا کردن ستون­ها شرايط محیطي از قبیل تیرهای برق، درختان و ساختمان­های مجاور در نظرگرفته شوند.

29) برقراری ستون­ها بايد به صورت پايدار تا زمان نصب کامل تیرها و اتصالات به آن­ها انجام گردد.

30) آکس ستون­ها روی بیس پلیت­ها لازم است تا به درستي توسط مجری و اشخاص ذيصلاح مشخص و رعايت شود.

31) انجام ساب زدن و تراز کردن کف ستون­ها، قبل از برپا کردن ستون­ها الزامي است.

32) در وصله ستون­ها اگر سطح انتهايي دو قطعه کاملاً صاف و تنظیم شده باشد و انتقال نیرو از طريق تماس مستقیم انجام شود، وصله بايد بتواند برابر 50 درصد مقاومت عضو متصل شونده را تحمل کند.

33) وصله ستون ­ها بر اساس نیروی محوری ستون­های دو طرف وصله و نیز بر اساس درصدی از مقاومت کوچکترين مقطع ستون دو طرف وصله بايستي طراحي شوند.

34) در صورت نیاز به وصله آرماتورهای اصلي ستون برای مقاومت بهتر در مقابل زلزله بهتر است که محل وصله­ها در نیمه میاني ستون باشد.

35) در اتصال ساده با نبشي نشیمن انعطاف پذير، حتماً قالب جوش بايد به اندازه 2/D يا 135 سانتي­ متر برای نبشي اجرا شود .

36) طول نبشي نشیمن معمولا از پهنای بال ستون کمتر است ولي اگر به دلايلي پهنای بال از طول نبشي نشیمن کمتر گردد، بايد جوش­های اتصالي در لبه بال ستون و در پشت نبشي به منظور تأمین پايداری کافي تیر اجرا شوند.

مطالعه کنید.
فرم اداری درخواست كالا

37) تیرريزی­های فرعي، بادبندها و راه پله­ها بايستي به صورت مناسبي اجرا گردند.

38) در وصله بال تیرها مقدار جوش در هر طرف طرف مقطع بايد برای تامین مقاومتي که مقدارش حداقل 5/1 برابر نیروی موجود در قطعه وصله شده است، کافي باشد.

39) در مورد تقويتي در تیرهای معمولي بايد نکات زير رعايت گردد:

1-39) حداکثر ضخامت ورق تقويتي 0.8 ضخامت بار تیر باشد.

2-39) ورق تقويتي به طور کامل با بال­ها تماس و اتصال داشته باشد.

3-39) ضخامت جوش 0.75 ضخامت ورق باشد.

4-39) ورق تقويتي از هر دو طرف و در قسمت عرض نیز جوش شود.

5-39) ابعاد ورق طبق محاسبات تعیین شده باشد.

40) کنترل حد خارجي اسکلت با توجه به نماسازی الزامي مي­باشد.

41) لازم است تا تمیزکاری و اجرای ضد زنگ و هم­چنین پوشش رنگ برای تیرها و ستون­ها انجام گیرد.

42) صحت بعد، طول و کیفیت جوشکاری­های درجا بايد به طور دقیق بررسي شود.

1-42) شرايط جوی جهت انجام عملیات جوشکاری مي­بايست بررسي و پیش­بیني شده و تدابیر لازم در نظر گرفته شود.

2-42) موارد ايمني از قبیل کابل برق و حفاظت­های ايمني لازم در حین جوشکاری بايد رعايت گردد.

3-42) توجه شود که فاصله و سايز زبانه جوشکاری (تیرهای پوشش) بايد بررسي شود.

4-42) جوشکاری قطعات از نظر بعد، طول و يکنواختي مي­بايست از سطح کیفي مطلوبي برخوردار باشد.

5-42) امکان بررسي و کنترل جوشکاری طبقه به طبقه و اجازه کار در طبقات بالاتر مي­­بايست فراهم گردد.

6-42) کلیه وسايل برقي و جوشکاری مي­بايست دارای حفاظ ايمني بوده و کابل­های مربوط به آن­ها از روکش عايق محکم، مقاوم و فاقد خوردگي و زدگي برخوردار باشند.

7-42) کلیه عملیات نصب، راه­اندازی، تعمیر، آزمايش، تنظیم و به کارگیری وسايل برقي نظیر جوشکاری توسط افراد ذيصلاح صورت گیرد.

8-42) بايد توجه شود که بدنه دستگاه جوشکاری برقي دارای اتصال به زمین موثر باشد.

9-42) مي­بايست در هنگام انجام عملیات جوشکاری برقي در فضاهای مسدود و مرطوب، دستگاه جوشکاری در خارج از محیط بسته قرار گیرد.

43) آهن مصرفي در ساخت اسکلت از نظر پوسیدگي، زنگ زدگي، انحنا و خمیدگي در شرايط مناسبي قرا داشته باشد.

44) عملیات ايجاد انحنا در يک عضو فولادی و يا از بین بردن آن­ها با به کاربردن روش­های گرم کردن موضعي با حداکثر حرارت 650 درجه سانتي­گراد انجام گیرد.

45) توجه گردد که در هر دهانه بیش از يک اتصال مجاز نیست و اجرای جوش حتي الامکان به صورت افقي بايد پیش­بیني شود.

46) اشخاص ذيصلاح بايستي دستورالعمل­ها، روش­ها و مراحل مختلف اجرای اسکلت را به کارگران شاغل در عملیات نصب آموزش دهند.

47) صفحات اتصال بايد از نظر سنگ زدگي و عدم تاب و خم آن­ها بررسي شوند.

48) کارگراني که سطح تیرآهن و قطعات فولادی را با مواد شیمیايي مضر و يا با روش سندبلاست تمیز مي­کنند، بايد حتما از ماسک­های تنفسي استفاده نمايند.

مطالعه کنید.
قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور

49) کارگران مشغول به نصب اسکلت، ملزم به استفاده ازکمربند ايمني مي­باشند.

50) فرم، نوع و سايز تیرها قبل از استقرار در محل خود بايد به درستي بررسي گردد.

51) ديتیل­های اجرايي اتصال تیر به ستون (از نظر عدم انحراف محور قائم تیر) لازم است با دقت کامل بررسي شوند.

52) پیش بیني و مشخص کردن محل نصب راه پله و بادبند­ها به طور دقیق الزامي مي­باشد.

1-52) سايز و طول بادبندها در محل تلاقي محورهای خنثي بايد به درستي معین شود.

2-52) صفحات اتصال بادبندها در محل تقاطع، بايستي مطابق نقشه تعیین و بررسي گردد.

3-52) قبل از اجرا لازم است تا زمان نصب بادبندها مشخص و بررسي شود.

4-52) بادبندهای موجود در يک ساختمان با اسکلت فلزی مي­توانند از طبقه­ای به طبقه ديگر تغییر موقعیت دهانه در داخل يک قاب مشخص داشته باشند.

5-52) در سیستم­های مهاربندی واگرا، جهت افزايش شکل­پذيری، ارجح است که تیر واسط در برش مقدم بر خمش جاری شود.

6-52) در طراحي تیر واسط در سیستم مهاربندی واگرا، سخت­کننده­های جان به منظور تامین شکل پذيری با جاری شدن برشي به فواصل حدود 25 برابر ضخامت جان در طول تیر واسط قرار داده مي­شوند. ولي از ورق مضاعف چسبنده به جان نمي­توان برای تقويت جان به اين منظور استفاده نمود.

53) توجه شود که دستک­ها از محل تقاطع ديوار و ستون طبق مشخصات فني به ستون­ها متصل گردند.

54) در صورتي که از پیچ­های معمولي و يا پیچ­های پر مقاومت در حالت اتصال غیر اصطکاکي مشترک با جوش استفاده مي­شود، فرض صحیح اين است که کل تنش در اتصال را جوش به تنهايي تحمل کند.

55) تخلیه آهن آلات از تريلر و … بايد به کمک بالابر و جرثقیل صورت گیرد.

56) ماشین آلات مورد استفاده در کارگاه ساختماني قبل از استفاده بايد مورد بررسي توسط کارشناس HSE و مجری ذيصلاح قرار گیرد.

57) ساخت اسکلت در کارگاه ساختماني ممنوع مي باشد.

58) شرکت سازنده اسکلت بايد دارای استانداردهای لازم باشد.

59) مالک بایستی هماهنگی لازم را با آزمایشگاه جهت گرفتن تست جوش در مراحل مورد­نیاز(اسکلت روی زمین، اسکلت برپاشده) انجام دهد.

60) مالک بایستی با هماهنگی سازنده اسکلت، کد ارتفاعی طبقات را مطابق نقشه های معماری مصوب اجرا نماید.

بدیهی است در صورت عدم اجرا و رعایت موارد مذکور کلیه مسئولیت های حقوقی، مدنی و کیفری و همچنین تبعات مالی و جانی ناشی از عدم اجرای این موارد به عهده مالک و سازنده ساختمان می­باشد.

در مورخه ………………………………………… اصل دستورکار فوق                                                 نام مهندس ناظر

به اینجانب ……………………………………………… ابلاغ و تفهیم                                                   مهر و امضاء مهندس ناظر

گردید.

مهر و امضاء

تاریخ

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما