درخواست وام ضروري قرض الحسنه

فرم اداری

فرم اداری


درخواست وام ضروري قرض الحسنه

  • توسط درخواست كننده تكميل مي­گردد              تاريخ    /    /

نام ونام خانوادگي:    ساخت ویلا طالقان                     شماره پرسنلی:      ساخت ویلا قیمت            سمت :                    محل خدمت:             تاريخ استخدام:

مبلغ مورد درخواست:

علت درخواست وام:

امضــاء                               

  • توسط واحد ذيربط تكميل مي­گردد                                                           تاريخ    /    /

مبلغ مورد درخواست متقاضي با توجه به                                                     مورد تأييد مي­باشد.

امضاء مدير واحد                                                              امضاء بالاترين مقام مسئول

  • توسط ضامن تكميل مي­گردد                                  تاريخ    /    /

اينجانب:                                 سمت :                         محل خدمت:                       با علم وآگاهي از آئين­نامه و ضوابط پرداخت وام به كاركنان به اين وسيله به امور مالي شركت اختيار مي­دهم درصورت اعطاء قرض­الحسنه به متقاضي و چنانچه بهردليل كسر هريك از اقساط تعيين شده ازحقوق و مزاياي نامبرده ميسر نگردد، معادل اقساط را از حقوق و مزاياي ماهيانه اينجانب كسر نمايند و درصورتيكه قبل از استهلاك وام با شركت قطع همكاري گردد ملتزم مي­شوم يكي ديگر از همكاران شاغل را بعنوان ضامن معرفي نمايم . درغيراينصورت شركت مخيراست ميزان بدهي را از تسويه حساب اينجانب برداشت نمايد.

امضــاء

  • توسط حسابداري تكميل مي­گردد                                     تاريخ    /    /

با توجه به صورتجلسه شماره ………….. مورخ …………….. كميسيون اعطاي وام قرض­الحسنه و موافقت مقام مديريت عامل محترم شركت چك شماره ………………. مورخ …………. بمبلغ…………….. ريال عهده بانك ………………………………. دروجه ………………………. صادر و سفته شماره ……………….. بعنوان وجه­الضمان اخذ گرديد. تعداد اقساط …… ماه مبلغ اقساط ……………………. ريال ، كسر اقساط ازتاريخ ………………… مي­باشد.

مسئول حسابداري                                            رئيس حسابداري                                              مدير امور مالي

  • توسط وام گيرنده تكميل مي­گردد                                تاريخ    /    /

 

چك مذكور بمبلغ ………………………… ريال باينجانب ……………………………. تحويل گرديد، ضمناً به امور مالي شركت اختيار مي­دهم مبلغ اقساط تعيين شده را هرماهه از حقوق ومزاياي قابل دريافت كسر نمايند و درصورتيكه بهردليل حقوق ومزاياي دريافتي تكافوي كسر اقساط وام را ننمايد متعهد و ملتزم هستم مبلغ اقساط معوقه را نقداً به حساب شركت واريز نمايم و درصورت قطع همكاري مانده بدهي تبديل به دين حال مي­شود.

مطالعه کنید.
قرارداد متر مربعی زیربنا

نام و نام خانوادگي                                                                          امضــاء

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما