بيمه تمام خطر مقاطعه كاران

بيمه تمام خطر مقاطعه كاران

بيمه تمام خطر مقاطعه كاران


بيمه تمام خطر مقاطعه كاران

بر اساس پيشنهاد كتبي بيمه گذار مذكور در جدول مشخصات (پيشنهادي كه به شركت سهامي بيمه…………… كه از اين پس بيمه گر خوانده مي شود تسليم مي گردد) و نيز به استناد پاسخهاي مندرج در پرسشنامه تكميل شده از طرف بيمه گذار و ساير اظهارات كتبي او كه به منظور درج در بيمه نامه صورت مي گيرد، بيمه گر خسارت وارد به مورد بيمه و متوجه به بيمه گذار را محوطه سازی باغ میوه (در صورتيكه حق بيمه را در زمان مقرر پرداخت كرده باشد) به موجب اين بيمه نامه و با رعايت استثنائات مقررات و شرايط مندرج در آن و يا مندرج در الحاقي هاي مربوط تا ميزان پيش بيني شده در زير جبران خواهد كرد.

استثنائات عمومي

بيمه گر خسارات از بين رفتن يا مسئوليت حقوقي را كه بطور مستقيم يا غير مستقيم بعلت يا در نتيجه عوامل زير وارد آمده باشد جبران نخواهد كرد.

الف- جنگ، هجوم، عمل دشمن خارجي، عمليات خصمانه(خواه جنگ اعلام شده يا نشده باشد)، دفاتر معماری تهران جنگ داخلي ياغي گري، بلوا، انقلاب يا قيام، شورش، اعتصاب كارگران يا تعطيل كارخانه از طرف كارفرما در مقام مقابله با اعتصاب كارگران، جنبشهاي دسته جمعي، در دست گرفتن قدرت بوسيله قواي نظامي يا از طريق غير قانوني يا از طرف اشخاصي كه با سوء نيت بنام يا با ارتباط با هر گونه تشكيلات سياسي انجام گيرد.

توقيف، ضبط و مصادره يا خرابي اموال يا زيان وارد به آن بنا به دستور دولت عملي يا قانوني(de jure or de Facto) يا هر مقام صلاحيتدار عمومي.

ب- واكنشهاي هسته ي يا آلودگي هاي مربوط به تشعشعات هسته اي و راديو اكتيو.

پ- عمل يا سهل انگاري عمدي بيمه گذار.

ت) تعطيل تمام يا قسمتي از كار.

چنانچه در جريان مراحل قانوني، تعقيب دعوي يا هر گونه دادرسي ديگر، بيمه گر به اتكاء مقررات بند الف مذكور در بالا اعلام دارد كه از بين رفتن، خرابي، زيان يا مسئوليت حقوقي مشمول اين بيمه نيست، اثبات اينكه چنين مواردي مشمول بيمه مي باشد بعهده بيمه گزار است.

الف- دوره عمليات ساختماني

مسئوليت بيمه گر ولو اينكه تاريخ مقدمي در جدول مشخصات ذكر شده باشد از زماني شروع خواهد شد كه كالاي مذكور در جدول مشخصات به محل كار رسيده باشد و در تاريخ انقضاي بيمه مقرر در جدول مشخصات پايان مي يابد. درامد مهد کودک در صورتي كه قسمت يا قسمتهايي از كار قرارداد مورد بيمه قبل از تاريخ انقضاي مقرر در جدول مشخصات از طرف صاحب كار تحويل گرفته شده يا مورد بهره برداري قرار گيرد تعهد بيمه گر در همان تاريخ تحويل يا بهره برداري پايان يافته تلقي مي شود.

ب) دوره نگهداري

اگر در جدول مشخصات دوره نگهداري نيز پيش بيني شده باشد مسئوليت بيمه گر در طول اين دوره محدود به هر گونه از بين رفتن يا خسارتي خواهد بود نقشه ساختمان رایگان كه به پيمانكار يا پيمانكاران بيمه شده و در هنگام اجراي عملياتي كه بر طبق تعدات ناشي از شرط نگهداري قرارداد ملزم به انجام آن مي باشند وارد آمده باشد.

شرايط عمومي

  • مسئوليت بيمه گر براي هر گونه پرداختي تحت عنوان اين بيمه نامه مشروط بر اين خواهد بود كه بيمه گزار مقررات اين بيمه نامه را رعايت كرده و كليه وظايفي را كه بعهده دارد دقيقا انجام داده باشد.
  • جدول مشخصات و بخش يا بخشهاي متضمن اين بيمه نامه جزء لاينفك بيمه نامه محسوب مي شود و اصطلاح«اين بيمه نامه» هر جاي اين قرارداد بكار برده شود منظور از آن جدول مشخصات و بخش يا بخشها من حيث المجموع خواهد بود. هر كلمه يا اصطلاحي كه در يك قسمت يا جدول مشخصات يا بخش يا بخشهاي اين بيمه نامه به معناي خاصي بكار برده شود همه جاي بيمه نامه داراي همان معني خواهد بود.
  • بيمه گزار كليه احتياجات لازم را به منظور جلوگيري از وقوع خسارت از بين رفتن يا خسارت وارد به اشخاص ثالث به عمل خواهد آورد و همچنين اصول صحيح مهندسي و مقررات قانوني و توصيه هاي كارخانه سازنده را مراعات كرده و كليه عمليات ساختماني و لوازم و تجهيزات و ماشين آلات بيمه شده به موجب اين بيمه نامه را در شرايطي صحيح نگهداري خواهد كرد.
  • بيمه گزار ملزم است بلافاصله كليه تغييراتي را كه موجب تغيير ماهيت خطر مورد اين بيمه مي شود كتبا به اطلاع بيمه گر برساند تا در صورت اقتضا به تبع اين تغيير حدود تعهدات بيمه گر و يا حق بيمه تغيير يابد.
  • نمايندگان بيمه گر مي توانند در هر موقع مناسب به كارگاه و محل كار مراجعه كنند و به هر گونه اسناد و مدارك و نقشه هاي مربوط و غيره دسترسي داشته باشند. همچنين نمايندگان مزبور حق دارند از مورد بيمه بازرسي بعمل آورند.
  • در صورت وقوع هر گونه حادثه اي كه بر طبق اين بيمه نامه موجب طرح ادعاي خسارتي شود بيمه گزار بايد:
مطالعه کنید.
قرارداد پیش فروش

الف) بلافاصله بوسيله تلفن و يا تلگراف و متعاقبا بوسيله نامه مراتب را به بيمه گر اعلام دارد.

ب) تمام اقداماتي را كه براي وي امكان دارد به منظور جلوگيري از گسترش دامنه زيان و خسارت بعمل آورد.

پ) وضع قسمتهاي خسارت ديده را به همان حال حفظ كند و به منظور رسيدگي در اختيار نماينده يا كارشناس بيمه گر قرار دهد.

ت) كليه اطلاعات و مدارك مورد درخواست بيمه گر را تهيه و در دسترس او بگذرد.

ث) در صورت فقدان يا خسارت معلول دزدي ساده يا سرقت با شكستن حرز مقامات انتظامي را مطلع سازد.

بيمه گر مسئول جبران خسارت يا مسئوليتي كه در ظرف چهارده روز پس از وقوع آن حادثه بوي اطلاع داده نشده باشد نخواهد بود.

بعد از آنكه بيمه گزار بر طبق شرايط بالا وقوع خسارت را به اطلاع بيمه گر رساند حق دارد نسبت به تغيير يا تعويض خسارتهاي جزئي اقدام كند. لكن در مورد خسارتهاي بزرگ بايد به نماينده بيمه گر فرصت داده شود كه قبل از هر گونه تعمير يا تغييري خسارت را مورد رسيدگي قرار دهد. ولي اين مانع از آن نمي شود كه بيمه گزار كليه اقداماتي را كه منطقا براي امنيت و ادامه كار ضرورت دارد بعمل آورد. نکات اجرایی در پروژه های عمرانی در صورتيكه نماينده بيمه گر در مهلتي كه قاعدتا براي چنين رسيدگي معمول است به رسيدگي اقدام نكند بيمه گزار مي توان تعمير يا تعويض را انجام دهد.

  • بيمه گزار متعهد است به حساب بيمه گر اقداماتي را كه بيمه گر به منظور حفظ حقوق خود و دريافت غرامت پرداختي از اشخاص ثالث(بجز كساني كه تحت اين بيمه نامه بيمه شده اند) لازم مي داند معمول دارد يا اجازه و دستور انجام آن را بدهد. غرامتي كه ممكن است جبران آن مورد درخواست بيمه گر قرار گيرد اعم است از خسارتهايي كه بيمه گر مستقيما پرداخته است يا غراماتي كه بر طبق اصل قائم مقامي در نتيجه خسارتهايي كه به موجب اين بيمه نامه پرداخته است حق مطالبه آن را دارد. اقدامات مذكور در اين بند ممكن است قبل از پرداخت خسارت به بيمه گزار يا بعد از آن لازم تشخيص داده شود يا مورد درخواست قرار گيرد.
  • هر گونه اختلافي كه از اين بيمه نامه ناشي شود به تصميم داوري كه كتبا بوسيله طرفين تعيين مي شود ارجاع خواهد شد. اگر طرفين نتوانند نسبت به داور واحد توافق حاصل كنند مورد اختلاف به تصميم دو داور كه هر يك از طرفين يك نفر را ظرف مدت يكماه بعد از درخواست كتبي يكي از طرفين كتبا تعيين خواهد كرد احاله مي شود. در صورتيكه داوران مزبور به توافق نرسند قبل از بررسي ماهوي موضوع مورد اختلاف يك نفر را كتبا بعنوان سر داور انتخاب مي كنند. سر داور و داوران تحت رياست سر داور تشكيل جلسه داده مبادرت به صدور حكم داوري مي كنند.

داوران و سرداور بايد از بين مهندسين خبره انتخاب شوند. هر گونه اقدامي عليه بيمه گر در مراجع قانوني موكول به ارجاع قبلي موضوع مورد اختلاف به داوري و صدور راي از طرف داور يا داوران خواهد بود.

  • اگر خسارتي مورد ادعا قرار گيرد كه به جهتي از جهات عاري از حقيقت يا توام با قصد تقلب تشخيص داده شود يا از اينگونه ادعاها پشتيباني و يا بمنظور استفاده از اين بيمه نامه هر گونه اسناد و مدارك و وسايل نادرست و تقلب آميز از طرف بيمه گزار يا هر كس ديگر به نمايندگي بيمه گزار بكار برده شود و يا چنانچه نسبت به ادعاي خسارتي كه مردود شناخته شده است. مراحل ساخت ویلا ارزان در ظرف سه ماه هيچگونه اقدام يا عمل قانوني انجام نگيرد و يا در صورتيكه موضوع به داوري ارجاع شده باشد در ظرف سه ماه پس از صدور راي داور يا داوران يا سرداور هيچ گونه اقدامي بعمل نيايد كليه حقوق ناشي از اين بيمه منتفي خواهد شد.
  • اگر در زمان وقوع خسارت مشمول اين بيمه نامه براي جبران خسارت يا دعاوي اشخاص ثالث بيمه نامه ديگري نيز وجود داشته باشد، بيمه گر با توجه به مبالغ بيمه شده در دو بيمه نامه فقط به نسبت سهم خود مسئول جبران خسارت يا شركت در پرداخت آن خواهد بود.
مطالعه کنید.
قرارداد سوله

جدول مشخصات

بيمه نامه شماره…………….

موضوع قرارداد

نام و نشاني بيمه گزار:

الف) صاحبكار

ب) پيمانكار(پيمانكاران)

محل كار

محل صدور

 

شرح موضوع و خطرهاي مورد بيمه
بخش يك – مورد بيمه

1- عمليات ساختماني(كارهاي دائم يا موقت و كليه تجهيزات مربوط)

الف- ارزش كار

ب- تجهيزات يا مصالحي كه بوسيله صاحب كار تهيه شده است

2- مصالح و لوازم و تجهيزات ساختماني

3-ماشين آلات ساختمان(مطابق فهرست پيوست)

مبلغ بيمه شده

1-

2-

3-

جمع كل

حداكثر غرامت مشمول اين بيمه نامه براي از بين بردن ضايعات
فرانشيزها:

مبالغي كه در هر حادثه براي از بين رفتن يا زيان وارد به عمليات ساختمان و يا لوازم و مصالح ساختماني(موضوع بخش يك بندهاي 1 و 2 فوق الذكر) ناشي از عوامل زير بعهده بيمه گزار است.

الف- زمين لرزه، طوفان، تند باد، گردباد، سيل، طغيان آب، نشست ريزش آوار.

ب- معلول هر علت ديگر به جز آتش سوزي و انفجار و صاعقه

بخش دو- مسئوليت حقوقي
1- حداكثر غرامت در مورد يك حادثه يا سلسله حوادثي كه داراي منشا واحد باشد:

الف- در مورد خسارتهاي جسماني براي هر شخص

ب- در مورد زيانهاي مالي

2- جمع كل غرامت تحت اين بيمه نامه

مدت بيمه (بر طبق مقررات مربوط به دوره تامين)

الف- دوره عمليات ساختماني از………….. تا………….

ب- دوره نگهداري از………………… تا……………….

حق بيمه (كه مبلغ آن طبق شرايط بيمه نامه ممكن است تغيير پيدا كند)

امضاء كننده يا امضاء كنندگان با اختيار تام از طرف بيمه گر اين بيمه نامه را بنام او امضاء مي كنند

تاريخ……………………………..

پيشنهاد و پرسشنامه

بيمه تمام خطر نصب شركت سهامي بيمه

شماره………………………..

1- موضوع قرارداد:

(چنانچه طرح شامل چند بخش است، بخش يا بخشهايي كه بايد بيمه شود، مشخص فرماييد)

2- محل نصب،

كشور—————–استان—————شهر———————شهرستان—————–روستا

3- پيشنهاد دهنده:

نشاني:

4- صاحبكار:

نشاني:

5- پيمانكار يا پيمانكاران اصلي:

نشاني:

6- پيمانكار يا پيمانكاران فرعي:

نشاني:

7- سازندگان لوازم اصلي:

نشاني:

8- موسسه ناظر بر نصب:

نشاني:

9- مهندس مشاور:

نشاني:

10- شرح كامل اشياي مورد نصب:

چنانچه از اشياي دست دوم استفاده مي شود مشخص فرمايند.

الف- در مورد ماشين آلات:

(كارخانه سازنده، شماره ماشين، نوع، اندازه، ظرفيت، وزن، فشار، حرارت، دور موتور)

ب: در مورد كارخانه:

(نقشه عمومي طرح، وضعيت كارهاي ساختماني)

11- مدت بيمه:———————–تاريخ شروع بيمه

دوره انبارداري——————————–ماه

تاريخ شروع عمليات نصب

دوره نصب يا ساختمان———————-ماه

دوره آزمايش——————————-هفته

دوره نگهداري——————————–ماه

نوع پوشش نگهداري مورد درخواست

تاريخ انقضاء بيمه

12- آيا نقشه ها و طرح ها و مصالح مورد استفاده در اين پروژه

الف- كارهاي قبلي آري…..نه……..

ب- كارهاي قبلي بوسيله پيمانكار آري………..نه……..

قبلا هم مورد استفاده يا آزمايش قرار گرفته است؟

خواهشمند است در مورد طرحهاي مشابهي كه قبلا بوسيله پيمانكار انجام شده است، اشاره فرماييد.

13- آيا كار مورد نظر، ادامه يا توسعه تاسيسات موجود مي باشد؟ طراحی نمای ساختمان مسکونی آري…….نه…….

آيا بهره برداري تاسيسات موجود، در دوره نصب نيز ادامه خواهد داشت؟ آري….نه……

(نقشه هاي مربوط را ضميمه فرماييد)

14- آيا كارهاي ساختماني تا كنون با تمام رسيده است؟ آري…..نه…..
15- كارهايي كه توسط پيمانمكار فرعي انجام خواهد شد.

 

 

خواهشمند است به شماره هاي 16 تا 21 تا آنجا كه ممكن است پاسخ دهيد:

16- آيا تشديد خطر در اين مورد وجود دارد؟ آتش سوزي آري….نه…..

انفجار آري….نه…..

چنانچه وجود دارد تشريح فرماييد.

17- سطح آب زيرزميني
18- نزديكترين رودخانه، درياچه، دريا و غيره : نام—————– فاصله تا محل نصب

سطح آب رودخانه، درياچه، دريا و غيره———— پايين————– متوسط—————– بالاترين ميزان آب ثبت شده

ميانگين سطح محل كار

19- شرايط جوي: فصل بارندگي از ————— تا

حداكثر ميزان بارندگي —————(ميليمتر) ————-در ساعت———– در روز————-در ماه

حداكثر سرعت باد——— دفعات وقوع طوفان: كم….متوسط…. زياد…..

20- خطرات زلزله آيا سابقه آتشفشان و زلزله دريايي در محل وجود دارد؟ آري…..نه…….

آتشفشان، زلزله دريايي:

آيا هيچگاه زلزله در منطقه رخ داده است؟ آري…..نه…….

چنانچه رخ داده در آنصورت شدت آنرا ذكر كنيد.

آيا در طرح ساختماني قواعد مقاومت در مقابل زلزله پيش بيني شده است؟ آري…… نه……..

كيفيت خاك محل نصب صخره ….. شن…… ماسه …… خاك رس…….خاك دستي……

انواع ديگر:

آيا در مجاورت محل كار از لحاظ زمين شناسي اشكالي وجود دارد؟ آري….. نه……

21- در صورت امكان، حداكثر خسارت بعلت زمين لرزه…….بعلت آتش سوزي………

احتمالي در يك حادثه را بر حسب به علل ديگر……..

درصد مبلغ بيمه برآورد كنيد.

22- آيا پوشش براي تجهيزات ساختماني يا نصب ( داربست، اطاقكهاي موقت، ابزار و وسايل) مورد درخواست مي باشد؟

خواهشمند است شرح مختصري داده و ارزش آنرا در رديف 3/28 مشخص فرماييد.

23- آيا پوشش براي ماشين آلات ساختماني يا نصب (ماشين آلات خاك برداري، جراثقال و غيره مورد درخواست مي باشد)

آري…… نه…….

خواهشمند است ليست ماشن آلات اصلي كه شامل ارزش تعويض به قيمت نو باشد ضميمه فرماييد. ارزش كل را در رديف 4/28 مشخص فرماييد.

24- آيا ساختمانها و تاسيسات موجود در محل كار يا در مجاورت آن كه متعلق به پيمانكار(يا صاحبكار) بوده نقشه ساخت ویلا باغ و يا در اختيار آنها مي باشد، در مقابل زيان يا خسارات ناشي از كارهاي مورد قرارداد نياز به پوشش بيمه دارد؟ آري……نه……

حداكثر غرامت مورد نظر را در رديف 6/28 مشخص فرماييد.

25- آيا پوشش بيمه براي مسئوليت مدني در مقابل اشخاص ثالث مورد نياز مي باشد؟

مختصري از محل مجاور و ساختمانها و تاسيسات موجود كه به پيمانكار يا صاحبكار تعلق ندارد. شرح دهيد.

(در صورت امكان نقشه هاي موجود ضميمه شود).

 

حداكثر غرامت مورد نظر را در رديف 28 بخش دوم مشخص فرماييد.

26- در صورت بروز خسارت آيا مايليد هزينه حمل سريع…… اضافه كاري…… كار در شب…….

پوشش شامل اين موارد نيز باشد؟ كار در ايام تعطيلي…… هزينه حمل هوايي…….

27- هر گونه پوشش اضافي ديگري كه مورد درخواست است، شرح دهيد:
28- خواشمند است مبالغ مورد بيمه و در صورت لزوم حد غرامت را مشخص فرماييد:

نوع پول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش يك خسارات مالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش دو مسئوليت مدني در مقابل اشخاص ثالث

 

قلام مورد بيمه

1- كارهاي مورد نصب به تفكيك بشرح زير:

1/1- اقلام مورد نصب

2/1- هزينه حمل

3/1- حقوق و عوارض گمركي

4/1- هزينه نصب

2- كارهاي ساختماني

3- تجهيزات ساختماني/ يا نصب

4- ماشين آلات ساختماني/يا نصب

5- برداشت ضايعات (با تعيين حد غرامت)

6- اموال موجود در محل كار يا در مجاورت آن متعلق يا در اختيار صاحبكار (با تعيين حد غرامت)

مبلغ مورد بميه به تفكيك
كل مبلغ مورد در بخش يك:
خواهشمند است مزان خسارتهاي مربوط به خطرات زير را برآورد كنيد.
نوع خطرحد غرامت
زلزله، آتشفشان، زلزله دريايي، طوفان، گردباد، سيل، صغيان آب- ريزش
اقلام بيمه شدهحدود غرامت
غرامت جاني براي هر شخص

جمع غرامت جاني

جمع خسارات مالي

جمع غرامت جاني و مالي

بدينوسيله اعلام مي داريم كليه اظهرات مندرج در اين پيشنهاد و پرسشنامه، كامل و مقرون به صحت است و نيز موافقت داريم كه اين پرسشنامه، اساس و مبناي صدور بيمه نامه قرارگيرد، بيمه گر فقط در چارچوب مقررات و شرايط بيمه نامه، مسئوليت دارد. راه انداز رستوران بيمه گذار موظف است هر گونه تغيير در مورد بيمه كه موجب تشديد خطر شود، به بيمه گر اطلاع دهد و بيمه گر حق دارد متناسب با اين تغيير نرخ بيمه را تعديل كند.

بيمه گر متعهد است كليه اطلاعاتي را كه بيمه گزار بدينوسيله در اختيار او قرار مي دهد، محرمانه تلقي كند.

مطالعه کنید.
فرم اداری درخواست كالا

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما